Założenia do projektu ustawy o 1% od firm dla OPP uzgodnione

Przez ostatnie miesiące zbieraliśmy głosy, uwagi i sugestie przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczące założeń do projektu przepisów wprowadzających w polskim systemie prawa 1% odpis z podatku dochodowego od osób prawnych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Dziękujemy za wszystkie spotkania, rozmowy, czasami gorące dyskusje.😊 To ważne, że w sprawach kluczowych potrafimy wypracować wspólne stanowisko i mówić jednym głosem. Dzięki temu łatwiej wywierać presję na decydentach.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia wraz z uzgodnionymi zapisami.

Założenie 1:

było:jest:
Odpisu mogłyby w szczególności dokonywać:
§  spółki kapitałowe
§  spółki kapitałowe w organizacji
§  spółki komandytowe
§  spółki komandytowo-akcyjne
§  niektóre spółki jawne i niektóre spółki zagraniczne
§  fundacje
§  stowarzyszenia (tzw. rejestrowe i zwykłe)
§  wspólnoty mieszkaniowe
§  oraz, co do zasady, podatkowe grupy kapitałowe
Odpisu mogłyby w szczególności dokonywać:
§  spółki kapitałowe
§  spółki kapitałowe w organizacji
§  spółki komandytowe
§  spółki komandytowo-akcyjne
§  niektóre spółki jawne i niektóre spółki zagraniczne
§  fundacje
§  stowarzyszenia (tzw. rejestrowe i zwykłe)
§  wspólnoty mieszkaniowe
oraz, co do zasady, podatkowe grupy kapitałowe
Uwagi do założenia nr 1:
Brak.

Założenie 2:

było:jest:
Odpisu nie mogłyby w szczególności dokonywać:
§  spółki akcyjne z udziałem Skarbu Państwa
§  instytucje gospodarki budżetowej
§  spółki komunalne
Odpisu nie mogłyby w szczególności dokonywać:
§  spółki akcyjne z udziałem Skarbu Państwa
§  instytucje gospodarki budżetowej
spółki komunalne
Uwagi do założenia nr 2:
W trakcie rozmów rozważano aby nie wyłączać z podmiotów uprawnionych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz komunalnych. Ostatecznie, dla uniknięcia wypaczeń pozostawiono pierwotny zapis.

Założenie 3:

było:jest:
Odbiorcą odpisu mogłyby być wyłącznie OPP, z wyłączeniem:
§  organizacji utworzonych przez dysponenta (np. własnych fundacji, w tym zwłaszcza tzw. fundacji korporacyjnych)
§  z udziałem dysponenta (np. lokalne grupy działania)
powiązanych kapitałowo (np. własne fundacje) lub osobowo (np. ta sama osoba fizyczna jest w zarządzie spółki – dysponenta i stowarzyszenia – OPP).
Odbiorcą odpisu mogłyby być wyłącznie OPP, z wyłączeniem:
§  organizacji utworzonych przez dysponenta (np. własnych fundacji, w tym zwłaszcza tzw. fundacji korporacyjnych)
§  z udziałem dysponenta (np. lokalne grupy działania)
powiązanych kapitałowo (np. własne fundacje) lub osobowo (np. ta sama osoba fizyczna jest w zarządzie spółki – dysponenta i stowarzyszenia – OPP).
Uwagi do założenia nr 3:
Dyskusja toczyła się wokół tego, czy fundacje korporacyjne utworzone przez dysponenta powinny dla transparentności i efektywności powinny być wyłączone z otrzymywania 1% od firmy będącej jej założycielem czy nie. Ostatecznie zapis zostawiono w pierwotnej wersji.

Założenie 4:

było:jest:
OPP mogłyby odmówić (generalnie) przyjmowania odpisów z CIT, z tym że
w takim przypadku informację o tym powinny ujawnić w wykazie prowadzonym zgodnie z art. 27a u.d.p.p.w.
Wskazanie przez dysponenta, iż chciałby dokonać odpisu na rzecz takiego podmiotu, nie powinno zostać zrealizowane przez administrację skarbową – taki odpis, pomimo decyzji dysponenta, nie podlegałby alokacji.
OPP mogłyby odmówić (generalnie) przyjmowania odpisów z CIT, z tym że
w takim przypadku informację o tym powinny ujawnić w wykazie prowadzonym zgodnie z art. 27a u.d.p.p.w.
Wskazanie przez dysponenta, iż chciałby dokonać odpisu na rzecz takiego podmiotu, nie powinno zostać zrealizowane przez administrację skarbową – taki odpis, pomimo decyzji dysponenta, nie podlegałby alokacji.
Uwagi do założenia nr 4:
Brak.

Założenie 5:

było:jest:
Ponieważ rok podatkowy podatników CIT nie zawsze pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dla uniknięcia potencjalnych wątpliwości, na rzecz OPP z którego wykazu można by dokonać 1% odpisu z CIT, konieczna jest w tym zakresie precyzyjna regulacja.
Co do zasady odpis mógłby być dokonywany jedynie na rzecz OPP znajdujących się w wykazie prowadzonym zgodnie z art. 27a u.d.p.p.w., obowiązującym na dzień 30 listopada, przypadający w trakcie roku podatkowego podatnika (w sytuacji roku obejmującego okres dłuższy niż 12 miesięcy – na dzień 30 listopada bliższy końcowi roku podatkowego podatnika, a w sytuacji roku krótszego – na ostatni dzień 30 listopada przed końcem roku podatkowego podatnika).
Ponieważ rok podatkowy podatników CIT nie zawsze pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dla uniknięcia potencjalnych wątpliwości, na rzecz OPP z którego wykazu można by dokonać 1% odpisu z CIT, konieczna jest w tym zakresie precyzyjna regulacja.
Co do zasady odpis mógłby być dokonywany jedynie na rzecz OPP znajdujących się w wykazie prowadzonym zgodnie z art. 27a u.d.p.p.w., obowiązującym na dzień 30 listopada, przypadający w trakcie roku podatkowego podatnika (w sytuacji roku obejmującego okres dłuższy niż 12 miesięcy – na dzień 30 listopada bliższy końcowi roku podatkowego podatnika, a w sytuacji roku krótszego – na ostatni dzień 30 listopada przed końcem roku podatkowego podatnika).
Uwagi do założenia nr 5:
Brak.

Założenie 6:

było:jest:
Alokacja dokonywana by była na ogół działalności pożytku publicznego, a nie na cel szczegółowy.Alokacja dokonywana by była na ogół działalności pożytku publicznego, a nie na cel szczegółowy.
Uwagi do założenia nr 6:
To założenie budziło zdecydowanie najwięcej emocji, dyskusja była bardzo merytoryczna, popierana przez zwolenników, jak i przeciwników tego zapisu argumentami. Ostatecznie uznano, że faktycznie 1% od firm ma budowaniu siły i niezależności OPP dlatego też powinien być przekazywany na ogół działalności pożytku publicznego danej organizacji, a nie na cel szczegółowy.

Założenie 7:

było:jest:
Dla zapewnienia efektywnego wykorzystania środków z odpisu na cele społecznie użyteczne powinien zostać wprowadzony obowiązek wykorzystania środków z 1% odpisu na te cele w okresie 1 roku, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je otrzymano, pod rygorem obowiązku zwrotu środków wraz z odsetkami ustalonymi na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.Rezygnacja całkowita z założenia.
Uwagi do założenia nr 7:
W toku dyskusji argumenty o budowaniu stabilności finansowej organizacji, w tym np. budowaniu kapitału żelaznego były na tyle przekonujące, że całkowicie zrezygnowano z pierwotnego założenia.

Założenie 8:

było:jest:
W przypadku nieprawidłowego wykorzystania lub braku wykorzystania środków z odpisu, co zostałoby ujawnione w wyniku stosownej kontroli ze strony odpowiednich organów administracji publicznej (a nie ze strony samej OPP), nastąpiłoby wykluczenie OPP z możliwości pozyskiwania odpisu przez okres kończący się z upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonałaby pełnego zwrotu środków wraz z należnymi odsetkami.W przypadku nieprawidłowego wykorzystania z odpisu, co zostałoby ujawnione w wyniku stosownej kontroli ze strony odpowiednich organów administracji publicznej (a nie ze strony samej OPP), nastąpiłoby wykluczenie OPP z możliwości pozyskiwania odpisu przez okres kończący się z upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonałaby pełnego zwrotu środków wraz z należnymi odsetkami.
Uwagi do założenia nr 8:
Biorąc pod uwagę, że zrezygnowano z zapisów założenia siódmego, naturalnym była modyfikacja założenia nr 8 o wykreślenie sformułowania „lub braku wykorzystania środków” (…).
W pozostałym zakresie brzmienia założenia nie zgłoszono uwag.

Założenie 9:

było:jest:
Zwrócony odpis powinien stanowić dochód budżetu państwa z obowiązkiem ustalenia i przekazania odpowiedniego udziału z tego tytułu (w ramach systemu udziałów JST w CIT) do właściwych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczyłoby to też odsetek jako świadczenia akcesoryjnego).Zwrócony odpis powinien stanowić dochód budżetu państwa z obowiązkiem ustalenia i przekazania odpowiedniego udziału z tego tytułu (w ramach systemu udziałów JST w CIT) do właściwych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczyłoby to też odsetek jako świadczenia akcesoryjnego).
Uwagi do założenia nr 9:
Brak.

Założenie 10:

było:jest:
Systemowe zapewnienie jak najlepszego i najbardziej efektywnego wykorzystania środków z 1% odpisu wymaga transparentności i pewnej merytorycznej kontroli w tym zakresie.
Stąd też powinna nastąpić stosowna rozbudowa zeznań podatkowych OPP (załącznika CIT-D lub ewentualnie opracowanie nowego załącznika, np. CIT-OPP), ich merytorycznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych, z których jasno wynikałoby, czy i na jaki cel wykorzystano 1% odpis.
Systemowe zapewnienie jak najlepszego i najbardziej efektywnego wykorzystania środków z 1% odpisu wymaga transparentności i pewnej merytorycznej kontroli w tym zakresie.
Stąd też powinna nastąpić stosowna rozbudowa zeznań podatkowych OPP (załącznika CIT-D lub ewentualnie opracowanie nowego załącznika, np. CIT-OPP), ich merytorycznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych, z których jasno wynikałoby, czy i na jaki cel wykorzystano 1% odpis.
Uwagi do założenia nr 10:
Głos sektora był podzielony, cześć osób biorących udział w konsultacjach postulowała o nierozbudowywanie dotychczasowego formularza sprawozdania OPP, ewentualnie jeśli powstanie taka konieczność o możliwie uproszczoną formę sprawozdania.

Założenie 11:

było:jest:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z 13 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego proponuje się dodanie alternatywnie do wskazanych tam warunków – których spełnienie skutkuje obowiązkiem badania sprawozdania finansowego OPP – warunku otrzymania odpisu lub sumy odpisów w wysokości co najmniej 100 000 zł w roku obrotowym, którego spełnienie skutkowałoby obowiązkiem badania sprawozdania finansowego OPP.Rezygnacja całkowita z założenia.
Uwagi do założenia nr 11:
W toku dyskusji zrezygnowano z tego założenia. Warunki, których spełnienie skutkuje obowiązkiem badania sprawozdania finansowego OPP pozostawiono w pierwotnym brzmieniu.

1,5% z PIT dla organizacji społecznych

W międzyczasie prowadzonych spotkań i rozmów o założeniach do projektu przepisów wprowadzających w polskim systemie prawa 1% odpis z podatku dochodowego od osób prawnych na rzecz organizacji pożytku publicznego wprowadzono 1 lipca 2022 roku Polski Ład 2.0. Co to oznacza dla OPP?

Otóż od 1 stycznia 2023 r. na skutek nowelizacji związanej z wprowadzeniem pakietu zmian tzw. Polskiego Ładu 2.0 wartość przekazywanego 1% podatku od osób fizycznych została podwyższona do 1,5 procent. Wyższa wartość podatku przekazywana na rzecz OPP znajdzie zastosowanie już do rozliczeń dokonywanych w 2023 r. za przychody uzyskane za cały 2022 rok.

Zastąpienie 1 procenta odliczeniem 1,5 procent to niejedyna zmiana, na jaką zdecydował się ustawodawca w tej materii. Od 2023 r. art. 45c ustawy o PIT regulujący zasady przekazywania podatku OPP zostanie uzupełniony. Jak wskazano w uzasadnieniu do nowelizacji, konkretnie chodzi o wprowadzenie na stałe do ustawy o PIT przepisów dotyczących sposobu postępowania, gdy podatnik, któremu organ rentowy przekazał roczne obliczenie podatku, nie złożył wniosku o przekazanie wsparcia.

Będzie to możliwe na podstawie wcześniejszych danych.

Zgodnie z nową regulacją, jeżeli podatnik, któremu organ rentowy przekaże roczne obliczenie podatku, z którego wynika podatek należny, a nie złożył stosownego wniosku, fiskus przekaże jego 1,5 procent podatku OPP wskazanej we wniosku zawartym w zeznaniu czy jego korekcie albo w stosownym oświadczeniu, złożonych za ubiegły rok podatkowy. W takim przypadku przekazanie wsparcia OPP będzie następować na podstawie wniosku sporządzonego przez fiskus za pośrednictwem portalu podatkowego.

Wobec powyższego warto rozważyć również scenariusz zabiegania o 1,5% podatku z CIT dla organizacji pożytku publicznego.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną