Zmiany w prawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

13 lipca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zrównała ona stowarzyszenia i fundacje pod względem zobowiązań przewidzianych przez ustawodawcę.

Dotychczasowa ustawa wśród instytucji zobowiązanych do stosowania zawartych w niej procedur wymieniała wszystkie fundacje oraz tylko te stowarzyszenia, które przyjmowały płatności w gotówce o wartości równej lub większej niż 15 tys. EUR (w drodze jednej bądź kilku powiązanych ze sobą operacji). Nowe prawo likwiduje to zróżnicowanie, obligując do stosowania ustawy tylko te fundacje i stowarzyszenia, które przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. EUR.

Zapis ten oznacza w praktyce, że większość fundacji zostaje wyłączona spod obowiązków przewidzianych ustawą. Należy przy tym podkreślić, że organizacje pozarządowe, które nie są zobowiązane do stosowania nowego prawa, powinny umieścić w swoich dokumentach wewnętrznych (tj. w statucie lub polityce rachunkowości) zapisy, z których wynikałoby jednoznacznie, czy organizacja jest, czy nie jest instytucją zobowiązaną.

Jakie obowiązki przewiduje ustawa dla instytucji zobowiązanych?

Jest ich wiele, począwszy od obowiązku rozpoznania ryzyka prania pieniędzy, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (jak np. weryfikacja tożsamości klientów), posiadania wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, aż po obowiązek przeszkolenia pracowników „wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy”. Wśród obowiązków wprowadzonych przez nową ustawę należy wymienić konieczność wprowadzenia procedur zapewniających anonimowość osobom zgłaszającym rzeczywiste bądź potencjalne naruszenia przepisów ustawy.

Jako organy administracji rządowej właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dokument wymienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – do tych organów powinny zgłaszać się organizacje pozarządowe, mające wątpliwości związane ze stosowaniem ustawy.

Zapoznaj się z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Organizacje non-profit a ryzyko finansowania terroryzmu


Masz pytania w zakresie wdrożenia nowej ustawy w swojej organizacji? Skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 281- dla organizacji z m. Łodzi
Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 254 – dla organizacji z powiatów pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną