Znamy projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych

W ostatnich dniach grudnia 2016 roku zaproponowano planowane zmiany do ustawy o spółdzielniach socjalnych. 7 marca 2017 r. zyskały one ostateczny kształt jako Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.

Najważniejsze proponowane zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych: 

 1. Możliwość zakładania spółdzielni socjalnej przez osoby niezaliczane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wśród założycieli powinno być nie mniej niż 50% osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Gdyby założycielami spółdzielni socjalnej miały być osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to osoby niezagrożone wykluczeniem mogą stanowić 70% składu założycielskiego.  Dodatkowo, spółdzielnia o takim składzie założycielskim będzie musiała prowadzić działalności w zakresie pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, prowadzenia niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.
 2. Ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnej – zmniejszenie liczby założycieli spółdzielni do 3 osób fizycznych. W taki przypadku spółdzielnia będzie zobowiązana do przyjęcia w poczet członków i zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy od powstania  przynajmniej 2 osób zagrożonych wykluczeniem. Niedopełnienie tego obowiązku będzie przesłanką do postawienia spółdzielni w stan likwidacji.
 3. Określenie, że spółdzielnia socjalna liczy nie mniej niż pięciu członków w przypadku osób fizycznych (po 12 miesiącach działalności) i nie mniej niż dwóch członków w przypadku osób prawnych i nie więcej niż pięćdziesięciu członków.
 4. Możliwość refundacja składek na ubezpieczenia społeczne oraz części kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni niebędących jej członkami, a będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
 5. Praktyki zawodowe w spółdzielni socjalnej dla uczestników WTZ.
 6. Podniesienie rangi spółdzielczości socjalnej – dodanie do działu administracji rządowej, jakim jest zabezpieczenie społeczne spraw z zakresu ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej.
 7. Cel działania spółdzielni socjalnej (reintegrację zawodową i społeczną) zostanie rozszerzony również na jej pracowników pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Spółdzielnie będą prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków, pracowników oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wielu punktach nowelizacja ma na celu wzmocnienie roli pracowników spółdzielni socjalnych, którzy nie są jej członkami.
 8. Spółdzielnie będą mogły używać skrótu „Sp.s.”, analogicznie jak spółki prawa handlowego.
 9. Ułatwienie nabycia członkostwa spółdzielni – członkami będę mogły zostać osoby, które nie posiadają wskazywanych kwalifikacji oraz nie należą do grupy zagrożonej wykluczeniem. Przekroczenie limitu 50% osób spoza katalogu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będzie możliwe w przypadku prowadzenia spółdzielni usługowej lub gdy spółdzielnia socjalna została założona przez osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dodatkowo, o ile statut nie będzie stanowił inaczej, możliwe będzie nabycie członkostwa w spółdzielni przed upływem 12 miesięcy od zatrudnienia.
 10. Możliwość podejmowania przez członków spółdzielni zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dodatkowego zatrudnienia bez konieczności rozwiązywania tej umowy.
 11. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartego z osobą zatrudnioną w spółdzielni socjalnej osób prawnych, spółdzielnia będzie miała obowiązek zatrudnić kolejnego pracownika z grupy osób zagrożonych wykluczeniem. Dotyczy to zarówno pracowników będących, jak i niebędących członkami spółdzielni.
 12. Obowiązek organizacji spotkań konsultacyjnych w spółdzielniach osób prawnych lub osób fizycznych, w których liczba pracowników jest większa, niż liczba członków spółdzielni. Spotkania mają odbywać się corocznie i mają być na nich omawiane kwestie związane z działalnością podmiotu, jego sytuacją ekonomiczną oraz planowanych kierunkach rozwoju. Wnioski z takich spotkań będą omawiane na spotkaniach zarządu, który określi ich wykorzystanie w przyszłości.
 13. Uelastycznienie zasad podziału nadwyżki bilansowej – umożliwienie jej przeznaczenia według potrzeb spółdzielni, w tym na zwiększenie funduszu zasobowego oraz na reintegrację społeczną i zawodową członków i pracowników spółdzielni. Likwidacja obowiązku przeznaczania nadwyżki bilansowej na fundusz inwestycyjny
 14. Możliwość zatrudniania pracowników niebędących członkami spółdzielni, o ile liczba osób niezagrożonych wykluczeniem społecznym nie przekroczy 50% , z zastrzeżeniem limitu 70% w przypadku, gdy spółdzielnię socjalną założyły osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz w przypadku gdy spółdzielnia świadczy szczegółowo określone usługi.
 15.  Walne zgromadzenie lub rada nadzorcza zawiera z członkami zarządu spółdzielczą umowę o pracę lub umowę o pracę.
 16. Umożliwienie spółdzielniom socjalnym tworzenia konsorcjum – ma to ułatwić spółdzielniom wspólne występowanie w zamówieniach publicznych oraz zapytaniach ofertowych.
 17. Obowiązek pierwszej lustracji w ciągu 6 miesięcy od zatwierdzenia pierwszego sprawozdania finansowego będzie dotyczył spółdzielni, których powstanie sfinansowano ze środków publicznych. Ma to zapobiec nieprawidłowościom w działaniach spółdzielni, do których dochodzi po czasie, gdy obowiązek zwrotu dotacji nie obowiązuje. Niepoddanie się tej lustracji będzie przesłanką do postawienia w stan likwidacji.
 18. Wprowadzenie dla spółdzielni socjalnej zwolnienia ze składek na Krajową Radę Spółdzielczą, o ile przynależą do związku rewizyjnego właściwego dla spółdzielni socjalnych.
 19. Możliwość przyznawania jednorazowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – przyznawanie środków na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej, a nie jak dotychczas na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Wsparcie będzie mogło zostać udzielone członkowi założycielowi spółdzielni oraz członkowi przystępującemu do spółdzielni po jej założeniu.
 20. Możliwość uzyskania jednorazowego wsparcia na utworzenie miejsca pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej będącej jednocześnie osobą bezrobotną lub poszukującą pracy.
 21. Jednorazowe przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności przez poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia. Zmiana przewiduje również wzrost kwoty wsparcia dla członków założycieli i członków przystępujących do spółdzielni socjalnej do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
 22. Udzielenie jednorazowego wsparcia w wysokości do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na utworzenie miejsca pracy dla skierowanego do pracy w spółdzielni socjalnej bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia. Spółdzielnia socjalna zobowiązana będzie do utrzymania utworzonego miejsca pracy przez 24 miesiące.
 23. Możliwości ubiegania się przez spółdzielnie socjalne o wsparcie na finansowanie kosztów wynagrodzenia w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wypłacane w miesięcznych ratach przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, na każde utworzone miejsce pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia. Istnieć będzie zastrzeżenie, że spółdzielnia socjalna otrzymująca wsparcie na finansowanie kosztów wynagrodzenia z Funduszu Pracy nie może ubiegać się i otrzymać wsparcia na ten cel z innych źródeł (np. EFS).

Powyższe zmiany mają na celu wzmocnienie pozycji pracowników spółdzielni socjalnych oraz umożliwienie spółdzielniom socjalnym rozwoju.


Chcesz wzmocnić swoją spółdzielnie socjalną i przygotować ją na nadchodzące zmiany w prawie? Skontaktuj się z nami – bezpłatnie udzielimy Ci porady prawnej, finansowo-księgowej i biznesowej.

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 281- dla organizacji z m. Łodzi
Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 254 – dla organizacji z powiatów pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną