dla Łodzi (2016-2017)

Logotypy EFS

Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia

Celem projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” był rozwój potencjału sektora ekonomii społecznej poprzez utworzenie w okresie 01.01.2016–31.12.2017 r. 43 nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w tym 15 miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach oraz 28 miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Efektem projektu był wzrost zatrudnienia na terenie m. Łodzi, rozwój przedsiębiorstw społecznych, a także zwiększenie świadomości społecznej na temat ekonomii społecznej.

Działania prowadzone były na terenie subregionu IV województwa łódzkiego, tj. na terenie miasta Łodzi.

Wartość projektu wyniosła 3.646.907,60 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wyniósł 3.099.871,46 zł.

Wartość działań w ramach 3. typu usług, za które odpowiadał Instytut Spraw Obywatelskich, wyniosła 882.371,20 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wyniósł 750.015,52 zł.

Co robimy

Wspieramy zakładanie nowych oraz profesjonalizację istniejących podmiotów ekonomii społecznej:

 • Udzielamy kompleksowego wsparcia doradczego oraz szkoleniowego dla podmiotów ekonomii społecznej,
 • Pomagamy w rozwoju istniejącym przedsiębiorstwom społecznym.

Zapoznaj się z naszą ofertą poniżej.

Dla kogo

Do korzystania z usług zapraszamy:

 • Fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność ekonomiczną (działalność statutową odpłatną i/lub gospodarczą).
 • Spółdzielnie socjalne.
 • Spółki handlowe, które nie są nastawione na zysk.

W związku ze świadczonym wsparciem w ramach projektu „Łódzki Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej” zachęcamy do zgłaszania ewentualnych
specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Podsumowanie projektu

Efekty realizacji projektu w latach 2016-2017


Objęliśmy wsparciem doradczym 54 PES prowadzące działalność ekonomiczną – dostarczyliśmy im łącznie 2.337,5 godziny doradztwa (w tym: 677,5 godziny doradztwa prawnego, 748 godzin doradztwa księgowo-finansowego, 482 godziny doradztwa biznesowego).

Zorganizowaliśmy 16 szkoleń profesjonalizujących PES (łącznie 96 godzin szkoleń) oraz 1 wizytę studyjną.


18 podmiotów ekonomii społecznej otrzymało pakiet usług specjalistycznych o wartości 5 tys. zł (w tym na utworzenie stron internetowych, projekt i wydruk materiałów graficznych, usługi księgowe).

12 liderów PES zostało objętych wsparciem coachingowym (każdy z nich skorzystał z 10 indywidualnych spotkań coachingowych).

Doradztwo biznesowe

Benjamin Franklin mawiał: „Kieruj swoim interesem, bo inaczej on pokieruje Tobą”. Dlatego jeśli chcesz, aby Twój podmiot ekonomii społecznej (fundacja/stowarzyszenie prowadzące działalność ekonomiczną, tj. odpłatną i/lub gospodarczą,  spółdzielnia socjalna, spółka z o.o. not for profit, etc.) rozwinął skrzydła, wzmocnił swoją pozycję na rynku i stał się ważnym partnerem do współpracy zapraszamy do korzystania z doradztwa biznesowego.

Doradcy biznesowi Centrum KLUCZ doradzają m.in. w następujących obszarach:

 • audyt organizacji – zasoby kadrowe, finansowe, rzeczowe, słabe i mocne strony,
 • zarządzanie posiadanymi zasobami,
 • układanie budżetu organizacji i budżetu przedsięwzięcia,
 • opracowanie przepływów finansowych,
 • przygotowanie do prowadzenia sprzedaży w organizacji,
 • przygotowanie narzędzi do planowania biznesu: model canvas, biznesplan,
 • biznesplan – cel jego tworzenia, forma, budowa,
 • nowoczesne podejście do planowania biznesowego – podstawy Modelu Biznesu Canvas,
 • wsparcie procesu podejmowania decyzji,
 • redukcja kosztów,
 • zidentyfikowanie i zarządzanie ryzykiem związanym z przyszłą inwestycją,
 • określenie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa i branży, w tym struktury kosztów, rynku, dostawców i odbiorców itp.,
 • marketing jako klucz do sukcesu w biznesie, 4P marketingu,
 • możliwe ryzyka związane z działalnością odpłatną/ gospodarczą,
 • zarządzanie finansami w organizacji – podział ról między zarządem a księgowością,
 • windykacja miękka należności od kontrahentów.
 • współpracy międzysektorowej.

Doradztwo dostosowane jest Twoich indywidualnych potrzeb. Przed spotkaniem doradczym warto przygotować dokumenty, które chciałbyś zweryfikować wspólnie z doradcą oraz pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedzi.
Jeśli wśród podanych tematów nie znajdujesz tych, który Cię interesują – skontaktuj się z nami, dostosujemy zakres doradztwa do Twoich potrzeb.

Terminy doradztw ustalane są indywidualnie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane Instytucji (doc)

Formularz Dane Indywidualne (doc)

De minimis dokumenty (zip)

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się nami:

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 281
Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647

Projekt realizowany jest w partnerstwie:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” – lider projektu – Lider projektu wspiera podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiostrwa społeczne w tworzeniu miejsc pracy

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich – partner projektu – partner projektu wspiera istniejące podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiostrwa społeczne z terenu miasta Łodzi

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – partner projektu – partner projektu wspiera tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej na terenie miasta Łodzi

Doradztwo księgowo-finansowe

Benjamin Franklin mawiał: „Kieruj swoim interesem, bo inaczej on pokieruje Tobą”. Dlatego jeśli chcesz, aby Twój podmiot ekonomii społecznej (fundacja/stowarzyszenie prowadzące działalność ekonomiczną, tj. odpłatną i/lub gospodarczą,  spółdzielnia socjalna, spółka z o.o. not for profit, etc.) rozwinął skrzydła, wzmocnił swoją pozycję na rynku i stał się ważnym partnerem do współpracy zapraszamy do korzystania z doradztwa księgowo-finansowego.

Doradcy finansowi Centrum KLUCZ doradzają m.in. w następujących obszarach:

 • weryfikacja dokumentów organizacyjnych PES, w tym KRS, statutu,
 • propozycje związane z zmianą statutu na potrzeby księgowo –podatkowe (np. omówienie warunków pozwalających na zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych),
 • dokumentacja księgowa (opis faktur, zasady prowadzenia raportów kasowych, magazyny, inwentaryzacja),
 • plan kont w PES oraz zasady sporządzania i stosowania polityki rachunkowości ,
 • zasady prowadzenia ksiąg w PES, praktyczne wskazanie dokonywania zapisów księgowych w planie kont,
 • zasada sporządzania sprawozdania finansowego z działalności PES – wspólne omówienie zasad tworzenia sprawozdania finansowego, praktyczna weryfikacja zapisów księgowych pod kątem ujęcia w sprawozdaniu finansowym,
 • zasady rozliczania z fiskusem – praktyczne zasady rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych z organami podatkowymi, sporządzanie CIT,
 • podatek VAT – praktyczne zasady rozliczania podatku VAT z organami podatkowymi, sporządzanie deklaracji VAT,
 • umowy cywilno-prawne, umowy o pracę – omówienie zasad naliczania wynagrodzeń oraz weryfikacji rachunków wystawianych do umów cywilnoprawnych,
 • analiza kondycji finansowej organizacji,
 • zwrotne instrumenty finansowe dla PES – dostępność, finansowanie inwestycji z wykorzystaniem zwrotnych instrumentów finansowych, opracowanie realnego harmonogramu spłat, regularne spotkania w celu oceny stopnia wdrażania planu działania i osiągniętych rezultatów, pomoc w wprowadzaniu korekt lub planów naprawczych spłat zwrotnych instrumentów finansowych,
 • działalność odpłatna i gospodarcza – jak wzmocnić potencjał ekonomiczny organizacji,
 • przygotowanie budżetu i przepływów finansowych inwestycji/całej organizacji,
 • utrzymanie/odzyskanie płynności finansowej.

Doradztwo dostosowane jest Twoich indywidualnych potrzeb. Przed spotkaniem doradczym warto przygotować dokumenty, które chciałbyś zweryfikować wspólnie z doradcą oraz pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedzi.

Jeśli wśród podanych tematów nie znajdujesz tych, który Cię interesują – skontaktuj się z nami, dostosujemy zakres doradztwa do Twoich potrzeb.

Terminy doradztw ustalane są indywidualnie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem..

Dokumenty do pobrania:

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane Instytucji (doc)

Formularz Dane Indywidualne (doc)

De minimis dokumenty (zip)

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się nami:

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 281
Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647

Projekt realizowany jest w partnerstwie:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” – lider projektu – Lider projektu wspiera podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiostrwa społeczne w tworzeniu miejsc pracy

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich – partner projektu – partner projektu wspiera istniejące podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiostrwa społeczne z terenu miasta Łodzi

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – partner projektu – partner projektu wspiera tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej na terenie miasta Łodzi

Doradztwo prawne

Benjamin Franklin mawiał: „Kieruj swoim interesem, bo inaczej on pokieruje Tobą”. Dlatego jeśli chcesz, aby Twój podmiot ekonomii społecznej (fundacja/stowarzyszenie prowadzące działalność ekonomiczną, tj. odpłatną i/lub gospodarczą,  spółdzielnia socjalna, spółka z o.o. not for profit, etc.) rozwinął skrzydła, wzmocnił swoją pozycję na rynku i stał się ważnym partnerem do współpracy zapraszamy do korzystania z doradztwa prawnego.

Doradcy prawni Centrum KLUCZ doradzają m.in. w następujących obszarach:

 • zakładanie podmiotów ekonomii społecznej – stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek z o.o. non-profit,
 • podstawy kadr w organizacjach pozarządowych, w tym podstawy prawa pracy dla osób starających się o zatrudnienie, podstawy prawne wolontariatu,
 • prawo pracy dla osób niepełnosprawnych, prawne aspekty zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne
 • działalność ekonomiczna w organizacjach pozarządowych (nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego, w tym ubieganie się o status OPP, zakładanie działalności gospodarczej, spółki prawa handlowego, spółdzielnie socjalne i osób prawnych, spółka z o.o. non-profit itp.),
 • spółdzielnie socjalne – prawa i obowiązki członków spółdzielni socjalnych, wykluczenie, rezygnacja i wykreślenie członka spółdzielni socjalnej, zatrudnianie w spółdzielniach socjalnych, walne, lustracja w spółdzielniach socjalnych,
 • ustawa o ochronie danych osobowych,
 • prawo zamówień publicznych po zmianach, w tym klauzule społeczne,
 • inne, w tym: odpowiedzialność członków zarządu w fundacji i stowarzyszeniu, ochrona wizerunku, prawo autorskie w organizacji pozarządowej,  ustawa o dostępie do informacji publicznej, umowa sponsoringu, zbiórki publiczne, windykacja długów, przedawnienie roszczeń, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Doradztwo dostosowane jest Twoich indywidualnych potrzeb. Przed spotkaniem doradczym warto przygotować dokumenty, które chciałbyś zweryfikować wspólnie z doradcą oraz pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedzi.

Jeśli wśród podanych tematów nie znajdujesz tych, który Cię interesują – skontaktuj się z nami, dostosujemy zakres doradztwa do Twoich potrzeb.

Terminy doradztw ustalane są indywidualnie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem..

Dokumenty do pobrania:

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane Instytucji (doc)

Formularz Dane Indywidualne (doc)

De minimis dokumenty (zip)

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się nami:

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 281
Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647

Projekt realizowany jest w partnerstwie:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” – lider projektu – Lider projektu wspiera podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiostrwa społeczne w tworzeniu miejsc pracy

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich – partner projektu – partner projektu wspiera istniejące podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiostrwa społeczne z terenu miasta Łodzi

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – partner projektu – partner projektu wspiera tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej na terenie miasta Łodzi

Szkolenia

Szkolenia zrealizowane:

Tajemnice sukcesu w fundraisingu. Przygotuj skuteczny zestaw narzędzi dla swojego podmiotu

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Tajemnice sukcesu w fundraisingu. Przygotuj skuteczny zestaw narzędzi dla swojego podmiotu”, które odbędzie się w Łodzi w dn. 8-9 grudnia 2017 r. Szkolenie poprowadzi Magdalena Sadłowska.

Miejsce: Fundacja ITFF (The Miejsce), ul. Piramowicza 11/13,  Łódź

Szkolenie będzie odbywać się: 8 grudnia (piątek) w godz. 8.30-16.30 – 9 grudnia (sobota) w godz. 8.00-16.00

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.
W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Jaki jest cel szkolenia?

Zapoznanie uczestników z narzędziami fundraisingu on-line i off-line oraz przygotowanie ich podmiotów do prowadzenia kampanii fundraisingowych.

Korzyści dla uczestników

 • dowiesz się, jak przygotować profesjonalny case for suport, czyli jak opowiedzieć przekonująco i rzetelnie o swojej organizacji, aby przekonać darczyńcę do wsparcia;
 • zdefiniujesz grupę docelową swoich działań i dowiesz się, jak ja poszerzyć;
 • poznasz narzędzia on-line, jakimi dysponujemy i nauczysz się, jak je dopasować do prowadzonej kampanii;
 • dowiesz się, jakie są najskuteczniejsze metody pozyskiwania darczyńców off-line i czego do tego potrzebujesz;
 • zaplanujesz pierwsze działania fundrasingowe i niezbędne kroki do ich realizacji.

Szkolenie poprowadzi

Magdalena Sadłowska – od 10 lat pracuje z takimi podmiotami jak Amnesty International, Fundacja Dzieci Niczyje (Dajemy Dzieciom Siłę), Watchdog Polska, wspierając je w zakresie komunikacji i fundraisingu. Jest konsultantem i doradcą. Brała udział jako prelegentka w Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu w Polsce. Ma rozległe doświadczenie w budowaniu fundraisingu w organizacji od podstaw, tworzeniu zespołów oraz wdrażaniu strategii fundraisingowych. Jest ekspertką w fundraisingu indywidualnym, obejmującym programy kontaktów bezpośrednich i spotkań z darczyńcami, kampanie telemarketingowe, akcje generujące leady (np. Maratony Pisania Listów organizowane przez Amnesty International). Przyjemność sprawia jej, gdy organizacje, z którymi pracuje, stają się niezależne finansowo.

Formularz zgłoszeniowy

Szkoła Menedżerów Społecznych – cykl szkoleń dla liderów podmiotów ekonomii społecznej

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym cyklu szkoleń „Szkoła Menedżerów Społecznych”. W okresie od lipca 2017 r. do grudnia 2017 r. planujemy zrealizować 6 dwudniowych szkoleń. Szkolenia odbywać się będą w Łodzi.

Planowane szkolenia

TEMATYKATRENER*DATA*
Zwycięskie zespołyMagdalena Doliwa-Górska 24-25 lipca 2017
Zarządzanie i planowanie strategiczneKarolina Cyran-Juraszek 23-24 sierpnia 2017
Techniki sprzedaży i negocjacjiTomasz Sidewicz 12-13 września 2017
Prawno-księgowe aspekty funkcjonowania PES Teresa Zagrodzka 19-20 października 2017
Rozwiązania skutecznej sprzedaży Monika Jakubowicz 27-28 listopada 2017
Efektywne spotkania biznesoweKarolina Mikołajczak 12-13 grudnia 2017

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera i/lub daty szkolenia. O zmianach Uczestnicy będą informowani na bieżąco.

Uczestnicy: przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.

Korzyści dla uczestników

 • udział w 6 bezpłatnych dwudniowych szkoleniach (w ciągu pół roku zrealizujemy 96 godzin szkoleniowych), które wzmocnią Twój potencjał, a tym samym wesprą rozwój Twojego podmiotu ekonomii społecznej;
 • możliwość skorzystania z 10 godzin bezpłatnego coachingu;
 • dodatkowe wsparcie w postaci indywidualnych doradztw oraz możliwości skorzystania z usług specjalistycznych;
 • spotkanie z kadrą specjalistów, którą niejedna firma szkoleniowa mogłaby się pochwalić,
 • networking,
 • praktyczna wiedza i innowacyjne narzędzia,
 • dwie publikacje.

Przeczytaj więcej o „Szkole Menedżerów Społecznych” (pdf)

Na zgłoszenia czekamy do 20 lipca 2017 r. Oferta limitowana – na szkolenia zaprosimy 12 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej.

Pamiętaj: Twoje szanse na przyjęcie do projektu zwiększają się, gdy rzetelnie i sumiennie wypełnisz formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy

W dn. 22-23 listopada 2017 r. odbyło się szkolenie „Podstawy prawne pozyskiwania środków na działalność podmiotów ekonomii społecznej”. Szkolenie poprowadzi Grzegorz Wiaderek. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji ITFF, ul. Piramowicza 11/13, Łódź

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.
W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Skrócony program szkolenia:

 1. Formy finansowego i pozafinansowego wspierania podmiotów ekonomii społecznej.
 2. Ulgi podatkowe dla darczyńców indywidualnych i dla osób prawnych.
 3. Prawne aspekty pozyskiwania przychodów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Umowy o dofinansowanie, umowa darowizny, umowa sponsoringu, umowa barterowa, umowa o współpracę.
 5. Działalność odpłatna a działalność gospodarcza – warunki prawne, ograniczenia.
 6. Crowdfunding – regulaminy, ograniczenia, prawa i obowiązki
 7. Spadki i zapisy dla podmiotów ekonomii społecznej, zbiórki publiczne, loterie, aukcje.
 8. Ochrona praw osób trzecich w fundraisingu.
 9. Fundraising w dokumentach podmiotu.

Program szkolenia

Jaki jest cel szkolenia?

Poznanie przez uczestników podstaw prawnych stosowania różnych narzędzi pozyskiwania środków finansowych oraz umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce działania podmiotu.

Co zyskasz, uczestnicząc w szkoleniu:

 • nauczysz się identyfikować przepisy i zasady regulujące formy finansowania podmiotu,
 • poznasz zasady działalności odpłatnej i gospodarczej podmiotu,
 • zapoznasz się z ograniczeniami formalnymi w stosowaniu poszczególnych narzędzi finansowania,
 • dostrzeżesz różnice w zakresie i możliwości stosowania umów używanych w fundraisingu,
 • poznasz specyfikę i ograniczeń finansowania społecznościowego,
 • nauczysz się weryfikować prawidłowości dokumentacji wewnętrznej podmioty w odniesieniu do problematyki pozyskiwania środków na działalność.

Prowadzący szkolenie

Grzegorz Wiaderek – prawnik. Członek zarządu i współzałożyciel INPRIS – Instytutu Prawa i Społeczeństwa. W latach 1999-2011 koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego. Wcześniej przez 4 lata był pracownikiem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Współpracownik Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych oraz problematyki dotacji z UE. Ekspert w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach różnych programów grantowych. Posiada bogate doświadczenia badawcze, ewaluacyjne oraz szkoleniowe.

Formularz zgłoszeniowy

W dniach 2-3 października 2017 r. odbyło się szkolenie „2+2=5, czyli współpraca się opłaca”. Szkolenie poprowadziła Karolina Cyran-Juraszek. Szkolenie odbyło się w siedzibie Fundacji 11 Muz w Łodzi przy ul. Piramowicza 11/13.

Skrócony program szkolenia:

 1. Współpraca – partnerzy zewnętrzni
 2. Współpraca z administracją publiczną
 3. Współpraca z biznesem
 4. Współpraca z innymi podmiotami ekonomii społecznej
 5. Współpraca wewnątrz organizacji
 6. Struktury zarządzania a współpraca w organizacji
 7. Współpraca z zakresie zarządzania finansami
 8. Rekomendacje dla poszczególnych PES w zakresie współpracy

Program szkolenia

Uczestnicy: W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.
W szkoleniu mogą uczestniczyć członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Korzyści dla uczestników

 • Zrozumiesz, że współpraca wewnątrz organizacji wpływa na to, jak współpracujecie na zewnątrz.
 • Dowiesz się, jak skutecznie współpracować z różnego rodzaju podmiotami.
 • Poznasz zasady budowania partnerstw.
 • Otrzymasz rekomendacje dotyczące budowanych przez Ciebie i Twoją organizację partnerstw.
 • Dowiesz się, jak współpracować w sferze pożytku publicznego, a jak w sferze ekonomicznej.
 • Poznasz skuteczne metody budowania współpracy w podmiocie.

Szkolenie poprowadzi

Karolina Cyran-Juraszek –Związana z sektorem organizacji pozarządowych od 20 lat. Doświadczony trener i menager zarządzający wieloma projektami, w tym ze środków unijnych. Ekspert w obszarze ekonomii społecznej. W latach 2004-2008 kierownik projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” Fundacji SYNAPSIS, realizowanego w ramach IW EQUAL, którego rezultatem jest, od 10 lat działające, pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem. Projekt nagrodzony tytułem Najlepsza Inwestycja w Człowieka EFS – 2007 i Europejską Nagrodą Przedsiębiorczości 2007.

Obecnie trener, konsultant współpracujący z wieloma organizacjami zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społeczne i NGO. Najczęściej kieruje projektami, których celem jest podniesienie kompetencji potrzebnych do zarządzania finansami  i planowania strategicznego. Współautorka wielu narzędzi do zarządzania finansami (modułu finansowego  Prove it PL, Planer na zlecenie MRPiPS).

Formularz zgłoszeniowy

W dn. 30-31 sierpnia 2017 r. odbyło się szkolenie „Podmiot ekonomii społecznej w zgodzie z prawem: umowy, prawo autorskie, odpowiedzialność prawna”. Szkolenie poprowadzi Jarosław Greser. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji 11 Muz w Łodzi przy ul. Piramowicza 11/13.

Skrócony program szkolenia:

 1. Umowy w podmiotach ekonomii społecznej (zawarcie, rozwiązanie, czas trwania, przyczyny nieważności umów, zlecenie, dzieło, porozumienie wolontariackie)
 2. Zabezpieczenie wykonania umów
 3. Dzieło w rozumieniu prawa autorskiego
 4. Umowne nabycie praw własności intelektualnej
 5. Jak wykorzystać ustawowe i umowne ograniczenie odpowiedzialności?
 6. Odpowiedzialność za działanie na szkodę organizacji
 7. Odpowiedzialność karna, cywilna i administracyjna członków władz podmiotów ekonomii społecznej

Program szkolenia

Uczestnicy: W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.
W szkoleniu mogą uczestniczyć członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Korzyści dla uczestników

 • Dowiesz się, jakie mogą być rodzaje umów zawieranych przez podmioty ekonomii społecznej.
 • Poznasz zasady zawierania i rozwiązywania różnego rodzaju umów.
 • Dowiesz się, jak zabezpieczyć wykonywanie umów.
 • Poznasz podstawy prawa autorskiego i dowiesz się, jak stosować je w praktyce.
 • Dowiesz się, jak chronić własność intelektualną podmiotu.
 • Poznasz rodzaje odpowiedzialności prawnej związanej z działalnością podmiotu.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma publikację tematycznie związaną z zakresem szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

W dniach 22-23 marca 2017 r. odbyło się szkolenie  „Marketing internetowy dla podmiotów ekonomii społecznej”. Szkolenie poprowadziła Maria Jaraszek. Szkolenie odbywało się w siedzibie Fundacji 11 Muz w Łodzi przy ul. Piramowicza 11/13.

Skrócony program szkolenia:

 1. Marka mojej organizacji a marketing internetowy
 2. Strona www – wizytówka Twojej organizacji
 3. 6 zasad dobrej strony www w praktyce
 4. E-mail marketing: jak zacząć i kontynuować
 5. Piszemy skuteczny mailing
 6. Rewolucja social media
 7. Komunikacja w social media
 8. Monitoring marki w internecie

Program szkolenia

Uczestnicy: W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.
W szkoleniu mogą uczestniczyć członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Korzyści dla uczestników

 • Poznasz kanały i narzędzia marketingu internetowego.
 • Dowiesz się, jak zarządzać swoją marką w sieci.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat social media i e-mail marketingu.
 • Dowiesz się, jak komunikować się z odbiorcami.
 • Poznasz skuteczne narzędzia monitoringu.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma książkę Magia słów. Jak pisać teksty, które porwą tłumy. 

Szkolenie poprowadzi

Maria Jaraszek – Pr-owiec z zawodu i zamiłowania. Skończyła Media & Communication Studies na University of Wolverhampton oraz Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Łódzkim. W trakcie studiów zrozumiała, że dziennikarstwo nie jest dla niej, więc zajęła się public relations. Doświadczenie zawodowe zbierała w instytucji państwowej i łódzkich agencjach PR. Koordynowała m.in. ogólnopolską kampanię edukacyjną 5 porcji warzyw, owoców lub soku. Finalistka PRotonów 2014 – nagród dla najlepszych PRowców w Polsce. Członkini zespołu ds. kampanii społecznych przy Polskim Radiu.

Obecnie zajmuje się promocją, marketingiem i PR. Zarządza komunikacją w INSPRO. Była m.in. odpowiedzialna za kampanię „Dick Dobrowolski, czyli „how to spin, how to win”, która otrzymała Złotego Spinacza – prestiżową nagroda PR. Jest również związana z inicjatywą Obywatele decydują w ramach której współprowadziła kampanię „Obywatele decydują – Dość olewania”.

Formularz zgłoszeniowy

W dniach 16-17 lutego 2017 r. zrealizowaliśmy się szkolenie „Komunikacja i praca w zespole”, które poprowadził Mateusz Stasiak. Szkolenie odbywało  się w godz. 9-17 w siedzibie Fundacji 11 Muz w Łodzi przy ul. Piramowicza 11/13.

Skrócony program szkolenia:

 1. Rodzaje zespołów – co chcemy tworzyć
 2. Specyfika komunikacji – jak się porozumieć
 3. Zagrożenia komunikacyjne – kiedy mamy kryzys
 4. Ćwiczenia dotyczące pracy zespołowej z analizą
 5. Narzędzia związane z komunikacją w zespołach
 6. Testowanie kompetencji jednostek w zespole (m.in. silne strony i role grupowe)
 7. Kompetencje i doświadczenie jednostek, a wynik organizacji – obserwacje
 8. Cykl Deminga jako przykład struktury wpływającej na efekty i pracę
 9. Testowanie 6W
 10. Celowość pracy zespołów
 11. Archetypy zespołów oraz dodatkowe dynamiki pracy zespołów

Program szkolenia

Uczestnicy: W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.
W szkoleniu mogą uczestniczyć członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Korzyści dla uczestników

 • Praktyczne szkolenie, podczas którego poznasz konkretne narzędzia wspierające działanie i zarządzanie zespołem – testowania, doświadczania i poszukiwania tego, co możesz wdrożyć w swoim zespole
 • Czas do przemyślenia i uporządkowania zakresu komunikacji i elementów zarządzania małymi zespołami podmiotów ekonomii społecznej
 • Inspiracja do zmiany, eksperymentowania z nowymi strukturami i narzędziami, wyznaczaniem wyzwań i zadań dla zespołów
 • Podzielimy się dobrymi praktykami i błędami, które są realizowane („lepiej uczyć się na błędach i sukcesach innych”)

Szkolenie poprowadzi

Mateusz Stasiak – facylitator z zakresu budowania i narzędzi dla zespołów oraz train the trainers. Od 2009 roku współtworzy organizację pozarządową, zarządzał zespołami w wielkości 3-15 osób.
W temacie komunikacji i pracy w zespole – praktyk. Świadomy zarówno sukcesów, jak i błędów w zarządzaniu, które w ostatnich 7 latach przekładały się na sukcesy i porażki jego organizacji.
Cały czas eksperymentuje z zespołem i poszukuje lepszych narzędzi, struktur ułatwiających działanie zespołu.

Od dziewięciu lat doradza i wspiera zespoły w biznesie, organizacjach i instytucjach, podnosząc ich efektywność i budując struktury do wzajemnej współpracy. Zrealizował ponad 4000 godzin szkoleniowych dla korporacji, organizacji  i instytucji w Polsce, Francji, Niemczech i Włoszech. Od 2006 facylitator (m.in. moderował grupy przy Parlamencie Europejskim i grupy robocze w Polsce).

Formularz zgłoszeniowy

W dniach 7-8 grudnia 2016 r. zrealizowaliśmy szkolenie „Podstawy rachunkowości w podmiocie ekonomii społecznej – o dobrej współpracy zarządu i księgowości”, które poprowadziła Teresa Zagrodzka.

Skrócony program szkolenia:

 1. Podstawowe obowiązki członków zarządu w zakresie finansów – podstawy prawne.
 2. Podstawowe obowiązki organizacji w zakresie rachunkowości.
 3. Podział odpowiedzialności wewnątrz organizacji (między zarządem a księgowym). Podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości.
 4. Co księgowi powinni wiedzieć: jaką wiedzę członkowie powinni przekazać księgowym? Oczekiwania zarządu wobec księgowych.
 5. Podstawowe obowiązki sprawozdawcze organizacji w zakresie rachunkowości
 6. Sprawozdanie finansowe: bilans i rachunek zysków i strat
 7. Sprawozdanie finansowe: czytanie i analizowanie sprawozdań finansowych organizacji
 8. O współpracy zarządu z księgowymi na przykładzie sporządzania sprawozdania finansowego. Wzajemne oczekiwania zarządu i księgowych.

Program szkolenia

Uczestnicy: Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.
W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Korzyści dla uczestników

 • zyskasz świadomość obowiązków prawnych członków zarządu i obowiązków sprawozdawczych organizacji,
 • poznasz „język księgowych”,
 • nauczysz się praktycznego czytania sprawozdań finansowych,
 • otworzysz się na komunikację z księgowymi, w tym szczególnie w zakresie kształtu sprawozdania finansowego organizacji,
 • nauczysz się rozumieć informacje o sytuacji finansowej organizacji (w tym wynikającej ze sprawozdania finansowego), co powinno umożliwić Ci podejmowanie ważnych decyzji zarządczych w odpowiednim czasie.

Szkolenie poprowadzi

Teresa Zagrodzka – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, od 1991 r. związana z sektorem pozarządowym w Polsce, współpracowała m.in. z Fundacją im. Stefana Batorego w ramach programu Letnia Szkoła Ekonomii, Fundacją dla Polski, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, współautorka serwisu poradnika w obszarze finansów w portalu pozarządowym www.ngo.pl, autorka publikacji w ramach serii 3W wydawanych przez Stowarzyszenie KLON/JAWOR i artykułów nt. zarządzania finansami organizacji pozarządowych (gazeta.ngo.pl), mających na celu pomoc w zrozumieniu problemów księgowych i finansowych przez osoby bez wykształcenia ekonomicznego zajmujące się tą dziedziną w organizacjach; z doświadczeniem pracy w zakresie księgowości w firmie audytorsko-księgowej; obecnie konsultant i trener w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych – prowadzi m.in. zajęcia na studiach podyplomowych ekonomii społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; audytor wewnętrzny (normy ISO 9001-2008), doradca Zarządu Towarzystwa Inwestycji Społeczno -Ekonomicznych.

Formularz zgłoszeniowy

W dniach 22-23 listopada 2016 r. zrealizowaliśmy bezpłatne szkolenie „Techniki sprzedaży i negocjacji”, które poprowadził Tomasz Piotr Sidewicz.
Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie w negocjacje
 2. Czy negocjacje są dla każdego?
 3. Sprzedaż a negocjacje
 4. Negocjacje w biznesie
 5. Negocjacje zaawansowane
 6. Rozpoznawanie blefu w negocjacjach
 7. Trudne sytuacje w negocjacjach
 8. Co mówią badania?

Przeczytaj więcej o programie

Uczestnicy: W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.
W szkoleniu mogli wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Korzyści dla uczestników

 • zapoznanie się z metodami  prowadzenia sprzedaży z uwzględnieniem zasad negocjacji, perswazji oraz wywierania wpływu.
 • rozpoznanie własnych  umiejętności w tym obszarze
 • nauka łączenia cech charakteru i predyspozycji, umiejętności oraz okoliczności w jakich się znajdujemy
 • zdobycie doświadczenia praktycznego przekładającego się na opanowanie przynajmniej jednej techniki ćwiczonej podczas szkolenia.

Szkolenie poprowadzi

Tomasz Piotr Sidewicz – Ekspert w dziedzinie negocjacji, perswazji i wywierania wpływu. Absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Przez wiele lat trener wewnętrzny w WYG International, CEO w grupie kapitałowej W.E.C. SA, brokorage Office Manager w Powszechnym Banku Gospodarczym SA w Łodzi. Trener i coach, specjalizuje się w podnoszeniu efektywności pracowników działów handlowych i zakupowych. 20 lat życia zawodowego, w tym 18 lat to praca na własny rachunek wykształciły w nim określoną postawę biznesową, opartą o zasadę – „w biznesie mam tylko to, co sam wynegocjuję”. Jego doświadczenie zawodowe to przede wszystkim współpraca z wieloma firmami, które z racji swojej działalności, funkcjonują na rynkach międzynarodowych. Dzięki temu poznał specyfikę prawie wszystkich krajów europejskich, Afryki Płn. oraz USA i Kanady. 14 lat pracy w handlu zagranicznym oraz prowadzenie negocjacji z obcokrajowcami nauczyły go wysokiej kultury biznesowej niezbędnej w środowisku międzykulturowym.

Formularz zgłoszeniowy

W dniach 12.10 (środa) i 13.10 (czwartek) w godz. 9-17 zorganizowaliśmy dwudniowe bezpłatne szkolenie „Copywriting & webwriting –  Jak pisać teksty, które sprzedają?”, które poprowadził Artur Jabłoński.

Program szkolenia:

 1. Specyfika tekstów w internecie (dobra strona internetowa, czyli jaka? Najważniejsze konwencjonalne elementy strony internetowej, Znaczenie UX w procesie projektowania i… pisania, badania eyetrackingowe i ich znaczenie dla osób piszących teksty, jak czytają internauci – specyfika odbioru treści w różnych kanałach)
 2. Styl i wygląd tekstu – wyznaczniki dobrego pisania (właściwości stylu, których oczekują internauci od tekstu, projektowanie doświadczenia czytelnika – jak powinien wyglądać dobrze napisany tekst, sposoby wyróżniania elementów tekstu i przyciągania uwagi do poszczególnych fragmentów)
 3. Redagowanie i skracanie (o trudnej sztuce autokorekty, jak odchudzić tekst, planowanie tekstu jako sposób uniknięcia dużej liczby poprawek, dodawanie elementów multimedialnych
 4. Tworzenie tytułów i śródtytułów (formuły copywriterskie – sprawdzone i skuteczne formuły tworzenia tytułów, anatomia dobrego tytułu – 4 elementy istotne w procesie tworzenia tytułu)
 5. Branding dla piszących teksty (co każda osoba pisząca powinna wiedzieć o budowaniu marki, sprawdzanie osobowości marki i jej wpływ na sposób pisania tekstów na stronie)
 6. Język korzyści (co to znaczy język korzyści?, Laddering – metoda badań socjologicznych zaadaptowana do pisania perswazyjnych tekstów, Modele przyciągania uwagi czytelnika)

Uczestnicy: Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.
W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy szkolenia poznają cechy dobrego stylu, nauczą się pisać teksty sprzedażowe i informacyjne oraz dowiedzą się, jak internauci przyswajają informacje na stronach internetowych, dzięki czemu będą wiedzieli, jak prezentować treści na www.

Szkolenie poprowadzi

Artur Jabłoński – konsultant ds. e-marketingu, prowadzi kampanie e-marketingowe dla małych, średnich i dużych firm. Współpracował z takimi firmami jak:  NEUCA, Polskie Radio PiK, Ista Shared Services, Przyjazny Dietetyk, Giacomini Polska, Exea, Smart Space. Jest również trenerem, ma na swoim koncie ponad 2 tys. godzin doradztwa. Wykłada na uczelniach – m.in. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu i Gdańsku, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, School of New Media w Katowicach i na Politechnice Białostockiej. Od 3 lat prowadzi bloga ArturJablonski.com

Przeczytaj więcej o szkoleniu

Pliki do pobrania:

Szczegółowy program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

W dniach 23-24 czerwca zorganizowaliśmy dwudniowe bezpłatne szkolenie  Podstawy języka migowego dla podmiotów ekonomii społecznej”, które poprowadzili Edyta Tomasik i Maciej Kowalski.

Program szkolenia:

 1. Osoby z uszkodzonym słuchem i ich możliwości komunikacyjne;
 2. Głuchota: model medyczny a model społeczny;
 3. Społeczne i kulturowe aspekty Kultury Głuchych i ich tożsamości;
 4. Alfabet palcowy (daktylografia);
 5. System Językowo-Migowy (SJM) a Polski Język migowy (PJM);
 6. Podstawy gramatyki PJM z zastosowaniem jej wizualno-przestrzennego charakteru;
 7. Podstawowe pojęcia liczbowe i określenia czasu (dni tygodnia, miesiące);
 8. Podstawowe pojęcia, wyrażenia i proste dialogi sytuacyjne w domu, w pracy, w mieście, w sytuacjach towarzyskich itp.

Uczestnicy: Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.
W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Korzyści dla uczestników

W trakcie szkolenia nacisk położono na praktyczną umiejętność migania podstawowych zagadnień.

Szkolenie poprowadzi

Prowadzący: Szkolenie poprowadzą doświadczeni lektorzy ze Spółdzielni Socjalnej FADO, natywni użytkownicy języka migowego: Edyta Tomasik i Maciej Kowalski.

Spółdzielnia Socjalna FADO – specjalizuje się w zmniejszaniu barier w przestrzeni publicznej i cyfrowej, które utrudniają codzienne funkcjonowanie osób z różnymi niepełnosprawnościami. Zajmuje się bardzo szeroko rozumianym badaniem i wdrażaniem dostępności wszystkiego, co powinno być dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Dostosowuje oferty klientów do potrzeb osób niepełnosprawnych np. poprzez tłumaczenia treści na język migowy, opracowanie napisów na filmach reklamowych i promocyjnych. Tłumaczy na język migowy wszystkie rodzaje materiałów. Przeprowadza audyty dostępności miejsc, stron internetowych itp. pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardem WCAG 2.0, wykonuje nagrania audio różnych dokumentów.

Prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i osobistych, równościowe i antydyskryminacyjne dla różnych grup.

Przeczytaj więcej o szkoleniu

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie


Dokumenty do pobrania
:

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane Instytucji (doc)

Formularz Dane Indywidualne (doc)

De minimis dokumenty (zip)

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się nami:

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 281
Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647

Projekt realizowany jest w partnerstwie:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” – lider projektu – Lider projektu wspiera podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiostrwa społeczne w tworzeniu miejsc pracy

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich – partner projektu – partner projektu wspiera istniejące podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiostrwa społeczne z terenu miasta Łodzi

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – partner projektu – partner projektu wspiera tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej na terenie miasta Łodzi

Coaching

Dla 10 liderów podmiotów ekonomii społecznej przygotowaliśmy usługę coachingu – 10 godzin sesji coachingowych. Zastanawiasz się, czy to dla Ciebie?

Jeśli chcesz uczestniczyć w interaktywnym procesie, który pomoże Tobie i/lub organizacji, w której działasz w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, to…. TAK

Dowiedz się więcej o coachingu:

Jakie są efekty coachingu?

 • zrealizowane cele;
 • większa satysfakcja w różnych dziedzinach życia;
 • polepszenie efektów działania i podniesienie jakości funkcjonowania;
 • poszerzenie świadomości siebie, swoich celów i kontekstu, w jakim działa;
 • pełniejsze korzystanie z naturalnych zdolności, potencjału i zasobów;
 • podejmowanie bardziej świadomych decyzji;
 • usunięcie zarówno wewnętrznych (np. przekonań, nastawień) jak i zewnętrznych przeszkód (np. poprzez negocjacje, kreatywne podejście) w realizacji celów;
 • przyjmowanie odpowiedzialności za swoją przyszłość i za aktywne jej kształtowanie;
 • stawianie sobie nowych celów.

Coaching jest szeroko pojętym obszarem metodycznym, który definiują następujące założenia:

 1. Coaching bazuje na posiadanej przez klienta wiedzy i umiejętnościach, zmierzając do uwolnienia i rozwinięcia drzemiącego w nim potencjału.
 2. Klient jest traktowany integralnie i całościowo, z poszanowaniem i uwzględnieniem wszystkich istotnych dla niego wartości oraz aspektów i obszarów funkcjonowania.
 3. Klient jest osobą kompletną, posiadającą wystarczające zasoby i możliwości oraz zdolność do samodzielnego znajdowania rozwiązań swoich problemów i wybierania sposobów działania. Coaching nie jest „naprawianiem” klienta na jakimkolwiek poziomie jego funkcjonowania.
 4. Relacja coachingowa jest zbudowana na zaufaniu, poszukiwaniu i otwieraniu się na informację zwrotną oraz umiejętności bycia obecnym, tak ze strony coacha jak i klienta.
 5. Coaching jest oparty o partnerską relację między coachem a Klientem i współzaangażowanie obydwu stron.
 6. Klient przyjmuje odpowiedzialności za swoje zaangażowanie, decyzje, działania i rezultat. W tym sensie jest „właścicielem” procesu coachingu i jego efektów.
 7. Coach odpowiada za swoje zaangażowanie w relację z klientem oraz za stworzenie mu bezpiecznych warunków do odkrywania, kreowania i eksperymentowania. Coach odpowiada ponadto za własny rozwój i poziom swoich umiejętności oraz za rzetelność metodologiczną procesu coachingu, do którego zaprasza klienta.
 8. Coaching łączy proces poszerzania świadomości klienta ze stymulowaniem go do przyjmowania odpowiedzialności i planowania konkretnych działań. Coach stymuluje klienta do inicjowania konkretnych działań m.in. przez zachęcanie go do podejmowania decyzji, zobowiązań, tworzenia planów, realizowania zadań przynoszących zmianę na lepsze.
 9. Coach pracuje m.in. poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań, dzielenie się własnymi obserwacjami i intuicjami, a także poprzez wzmacnianie klienta – podkreślanie jego możliwości i zalet oraz poprzez docenianie jego sukcesów.
 10. Coach proponuje klientowi ogólną strukturę i strategię pracy w procesie coachingu, a następnie podąża za klientem, modyfikując tę strukturę i strategię stosownie do jego potrzeb.
 11. Coach w swojej pracy kieruje się etyką zawodowa, której filarem jest zasada poufności. W przypadku programów sponsorowanych przez firmy coach może informować sponsora jedynie ogólnie o przebiegu procesu, bez wtajemniczania go w treści sesji, chyba, że sam klient je ujawni.
 12. Relacja coachingowa jest przedmiotem obustronnej woli i zgody. Klient powinien mieć możliwość odmówienia współpracy z konkretnym coachem. Również coach może odmówić pracy z klientem, jeśli to jest sprzeczne z wyznawanymi przez niego wartościami, bądź w sytuacji gdy klient zamierza zrealizować cel niezgodny z interesem sponsora, z prawem czy powszechnie uznanymi normami społecznymi.

Chcesz wziąć sprawy w swoje ręce?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Umowa udziału w sesji cochingowej

Pozostałe dokumenty do pobrania:

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane Instytucji (doc)

Formularz Dane Indywidualne (doc)

De minimis dokumenty (zip)

Chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się nami:

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 281
Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647

Coaching poprowadzi:

Magda Doliwa-Górska

Mentor, coach, trener, przedsiębiorca. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej. Ukończyła Śląską Szkołę Trenerów oraz Akademię Coachingu (modele: Co-Active i CoachWise), akredytowaną przez International Coach Federation – największą i najstarszą organizację zrzeszającą coachów na świecie.

Członek stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Rady Programowej Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO). Mentor w programie Youth Business Poland oraz w Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. Jest coachem (m.in.) dla liderów, pierwszej w Polsce Kuźni Kampanierów.

Dotąd, zrealizowała blisko 1000 godzin coachingu indywidualnego i trójstronnego. Odbyła ponad 200 godzin szkoleń właściwych dla coachingu. Coaching prowadzi dla klientów z Polski i zagranicy (m.in. Bliski Wschód, Tajwan). Eksploruje zencoaching oraz neuronauki.

Sięga po sprawdzone w Polsce i na świecie innowacyjne metody i narzędzia.

Obszarem jej zainteresowań jest zawodowy i osobisty rozwój ludzi. Zarządzała ogólnopolskimi i międzynarodowymi kampaniami, których celem było wprowadzanie zmian w życiu społecznym. W pracy z Klientami pamięta o słowach Manfreda Ketsa de Vriesa – dyrektora Centrum Globalnego Przywództwa w INSEAD – że „Tym, co w dzisiejszym świecie odróżnia wielkie organizacje od ledwie przeciętnych, jest poziom inteligencji emocjonalnej (EQ) wśród członków zespołu.”

Mieszkała i pracowała w Finlandii. Ważne sprawy zaczyna we wtorki. Urodzona w 1981 r., w Łodzi. Kiedy tu, na nizinach dopada ją moment zwątpienia, wraca pamięcią do 14-godzinnego marszu przez przełęcz Thorung La (5416 m n.p.m.), w Himalajach Wysokich.

Największą satysfakcję czerpie z odkrywania oraz wzmacniania potencjału i możliwości, w drugim człowieku.

Opinie Klientów:

„Praca z Magdą była dla mnie przygodą i wyzwaniem. Dzięki coachingowi odkryłam kilka istotnych i zaskakujących dla mnie rzeczy. Teraz czuję się mocniejsza i bardziej świadoma; mam wrażenie, że zaczynam już czerpać z tego co wydarzyło się w toku procesu coachingowego – nie tylko w życiu zawodowym, ale i osobistym.”

Anna Guzek, Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze” – zobacz całe referencje

„Wypracowane w tym procesie proste rozwiązania i praktyczne zmiany ułatwiły mi godzenie oraz skuteczną realizację różnych celów i przyniosły wymierne efekty. Zdalna forma naszej współpracy była maksymalnie efektywna i możliwa do realizacji mimo napiętego grafiku. Doświadczenie Magdy w działalności społecznej to jej mocna strona oraz gwarancja zaufania dla wszystkich klientów z Trzeciego Sektora. Jednocześnie jej poczucie humoru, umiejętności personalne i uniwersalność posiadanej wiedzy pozwalają przypuszczać, że współpraca z nią będzie równie inspirująca dla wszystkich osób, w których działalność wpisana jest konieczność rozwoju i zmian.”

Julia D., absolwentka Kuźni Kampanierów, Stowarzyszenie „Otwarte Klatki

„Moja rozmowa z nią bardzo przypominała rozmowę z samym sobą. Magda jest dobra w tym co robi i ma wzrok przeszywający wszelkie internetowe komunikatory, widzi to co ukryte głęboko i stara się to z nas wydobyć i pokazać.”

Petros Tovmasyan, absolwent Kuźni Kampanierów, Instytut Pracy i Edukacji

„To, co  mi  się  podoba  najbardziej  to  fakt,  że  proces coachingowy  polega  na  zadawaniu odpowiednich  pytań  przez  coacha,  a  odpowiedzi  na  te  pytania  muszę  (i  chcę) poszukać sama w sobie. Zaskoczeniem jest dla mnie, jak trudna jest to czasami praca.  Pokonywanie, jednak kolejnych własnych słabości sprawia tym większą satysfakcję.
Współpracę  z Panią  Magdą  oceniam  na  bardzo  wysokim poziomie. Jako, że od początku programu przebywam zagranicą i nasze spotkania  odbywają  się  za  pomocą  Skype. Duża wrażliwość, a także wyczucie w  pracy  z klientem  sprawiają,  że  Pani  Magda,  jako  coach  staje  się  prawdziwym wsparciem, podczas procesu coachingowego. Z   pewnością  polecam  Panią  Magdę  Doliwę-Górską,  jako  doświadczonego i skutecznego coacha, zarówno w działaniach coachingu biznesowego jak i życiowego.”

Magdalena Majczyna, Youth Business Poland

Terminy spotkań coachingowych ustalane są indywidualnie – proces coachingu trwa ok 2-3 miesięcy, spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Klienta.

Projekt realizowany jest w partnerstwie:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” – lider projektu – Lider projektu wspiera podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiostrwa społeczne w tworzeniu miejsc pracy

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich – partner projektu – partner projektu wspiera istniejące podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiostrwa społeczne z terenu miasta Łodzi

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – partner projektu – partner projektu wspiera tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej na terenie miasta Łodzi

Usługi specjalistyczne

Pozyskiwanie klientów spędza Ci sen z powiek? Zastanawiasz się co zrobić, by sprzedawać więcej? Albo co zrobić, by poczuć się pewniej i bezpieczniej zarządzając przedsiębiorstwem społecznym? Sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy.

Usługi o wartości do 5.000 zł na podmiot przyznawane są wg indywidualnych potrzeb podmiotu ekonomii społecznej. W ramach usług sfinansować można, m.in.:

 • przygotowanie strony www;
 • przygotowanie identyfikacji wizualnej lub zaprojektowanie konkretnych materiałów;
 • usługi poligraficzne;
 • prowadzenie księgowości (12 msc).

Sprawdź, co do tej pory przygotowaliśmy dla podmiotów korzystających z usług specjalistycznych:

Strona internetowa Fundacji Poziomkowo

Strona internetowa oraz logotyp Fundacji INERO

Strona internetowa Fundacji SUBVENIO

W związku z wyczerpaniem środków na realizację usług specjalistycznych nabór formularzy został zamknięty.

Jesteś zainteresowany? Wystarczą trzy kroki!

Zapoznaj się z Zasadami korzystania z usług:
Zasady korzystania Usługi specjalistyczne (doc)

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy:
Formularz zgłoszeniowy Usługi specjalistyczne (doc)

Zapoznaj się ze wzorem umowy:
Wzór Umowy Usługi specjalistyczne (doc)

Jesteś zainteresowany realizacją usług specjalistycznych dla Twojego podmiotu? Przyjdź na doradztwo grupowe w dn. 17 sierpnia 2017 r. w godz. 15-18. Spotkanie odbędzie się w siedzibie INSPRO (Łódź, ul. Pomorska 40).

O czym będziemy rozmawiać?

 1. Oferta projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
 2. Czym są usługi specjalistyczne? Zasady przyznawania i realizacji.
 3. O jakie usługi mogę się ubiegać? Diagnoza potrzeb PES.
 4. Jak pozyskać sfinansowanie usług? Omówienie formularza zgłoszeniowego, wskazówki dla wypełniających.

Zgłoszenia

Aby zgłosić się na doradztwo, należy wypełnić krótki formularz. Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Państwa obecność będziemy potwierdzać drogą e-mailową.


Pozostałe dokumenty do pobrania
:

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane Instytucji (doc)

Formularz Dane Indywidualne (doc)

De minimis dokumenty (zip)

Nabór na realizację usług odbywa się w trybie ciągłym. Spotkania dotyczące realizacji usług ustalane są w indywidualnie.

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się nami:

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 281
Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647

Projekt realizowany jest w partnerstwie:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” – lider projektu – Lider projektu wspiera podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiostrwa społeczne w tworzeniu miejsc pracy

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich – partner projektu – partner projektu wspiera istniejące podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiostrwa społeczne z terenu miasta Łodzi

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – partner projektu – partner projektu wspiera tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej na terenie miasta Łodzi

Wizyty studyjne

Konfucjusz mówił: „Słyszałem i zapomniałem. Widziałem i zapamiętałem. Zrobiłem i zrozumiałem”.

Aby odkryć „od kuchni” co stoi za sukcesem wybranych polskich podmiotów ekonomii społecznej, zapraszamy do udziału w dwudniowych wizytach studyjnych. Oprócz dawki energii i praktycznej wiedzy będziesz miał/a doskonałą okazję by zdobyć nowe kontakty, a tych, których już znasz, poznać lepiej.

Wizyta studyjna w podmiotach ekonomii społecznej w województwie opolskim

W dn. 25-26 maja 2017 r. zapraszamy na wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej w województwie opolskim. W ciągu 2 dni odwiedzimy 7 podmiotów: fundację, 2 stowarzyszenia, centrum integracji społecznej oraz 3 spółdzielnie socjalne.

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny.

Kto może wziąć udział w wizycie?: Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.
W wizycie studyjnej mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Cel wizyty: Podczas wizyty studyjnej poznasz przykłady dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej. Będziesz mieć okazję dowiedzieć się i zapytać, co stoi za sukcesem przedsiębiorców, a co stanowi dla nich wyzwanie. Podczas wizyty odwiedzisz podmioty, które z powodzeniem łączą osiąganie zysku społecznego i finansowego. Dzięki wizycie studyjnej poznasz działające rozwiązanie, z których z powodzeniem mogą korzystać inne organizacje.

Wizytowane podmioty:

 1. Stowarzyszenie Animacji Lokalnej ARKONA
 2. Spółdzielnia Socjalna PERUNICA
 3. Centrum Integracji Społecznej „CISPOL”
 4. Spółdzielnia Socjalna LAS VEGAS
 5. Spółdzielnia Socjalna PROFES
 6. Fundacja ABBA PATER
 7. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania DOLINA STOBRAWY

Formularz zgłoszeniowy

Wizyta studyjna nie odbyła się.

Pierwsza wizyta studyjna odbyła się w dn. 17-18 listopada 2016 r.

(nastąpiła zmiana terminu z 3-4 listopada 2016 r.). Podczas wizyty studyjnej spotkaliśmy się z przedstawicielami spółdzielni socjalnych, fundacji i stowarzyszeń z Torunia i okolic.

Korzyści dla uczestników

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy poznali przykłady dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej. Dobór wizytowanych podmiotów nie był przypadkowy – to organizacje, które z powodzeniem wypracowują zysk społeczny i finansowy.

Wizytowane podmioty:

 1. Spółdzielnia Socjalna Spiżarnia Kujawska
 2. Fundacja Feniks (Galeria Przydasie)
 3. Spółdzielnia Socjalna Kulturhauz
 4. Ośrodek Szkoleniowy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Jana Pawła ll
 5. Stowarzyszenie Tilia (Szkoła Leśna na Barbarce)
 6. CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (Centrum Integracji Społecznej)

Przeczytaj więcej o wizycie studyjnej

Dokumenty do pobrania:

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane Instytucji (doc)

Formularz Dane Indywidualne (doc)

De minimis dokumenty (zip)

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się nami:

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 281
Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647

Projekt realizowany jest w partnerstwie:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” – lider projektu – Lider projektu wspiera podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiostrwa społeczne w tworzeniu miejsc pracy

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich – partner projektu – partner projektu wspiera istniejące podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiostrwa społeczne z terenu miasta Łodzi

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – partner projektu – partner projektu wspiera tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej na terenie miasta Łodzi


Logotypy: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Województwo Łódzkie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną