Dla Łodzi (2018-2020)

Celem projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” jest utworzenie w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. 73 nowych i trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w mieście Łódź (subregion IV woj. łódzkiego).

Planuje się utworzenie 45 miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych (PS) lub w podmiotach ekonomii społecznej (PES) przekształconych w PS oraz 28 miejsc pracy w istniejących PS.

Wartość projektu wynosi 6 682 313,22, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 5 679 966,24 zł.
Wartość działań w ramach usług inkubacyjnych i biznesowych, za które odpowiada INSPRO wynosi 1 243 080,32 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 198 645,32 zł.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie przez akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej:

 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ prowadzony przez Fundację Instytut Spraw Obywatelskich – Lider,
 • Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – Partner,
 • Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” – Partner.
Logotypy partnerów ŁOWES

Co robimy

Wspieramy zakładanie nowych i profesjonalizację istniejących podmiotów ekonomii społecznej poprzez:

 • tworzenie miejsc pracy w PS oraz PES innych niż PS (bez dotacji);
 • wykorzystanie potencjału istniejących NGO do ekonomizacji;
 • animację lokalnych środowisk.

Dla kogo

Do korzystania z usług zapraszamy:

 • osoby indywidualne/grup nieformalne zainteresowane utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego,
 • istniejące PES i PS, które chcą rozwinąć działalność ekonomiczną (odpłatną lub gospodarczą) i/lub utworzyć nowe miejsca pracy.

Chcesz wzmocnić potencjał podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego? 

Zgłoś się do Centrum KLUCZ

Chcesz utworzyć miejsce pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym? 

Zgłoś się do Stowarzyszenia „Ja-Ty-My”

Chcesz założyć nowy podmiot ekonomii społecznej i rozpocząć działania w przedsiębiorczości społecznej? 

Zgłoś się do Centrum OPUS

Wsparcie działań reintegracyjnych

Centrum KLUCZ wspiera liderów we wprowadzaniu zmiany społecznej i daje konkretne narzędzia:  doradztwa, coaching, usługi specjalistyczne, wsparcie w pozyskiwaniu funduszy i wiele więcej. Rozwijamy również działania dla pracowników przedsiębiorstw społecznych.

Zarówno Ty, jako lider, jak i Twoi pracownicy możecie skorzystać ze wsparcia specjalisty ds. reintegracji, które:

 • oparte jest na realizacji indywidualnych potrzeb,
 • obejmuje działania motywacyjne, pomoc w określeniu rozwoju zawodowego, budowanie kompetencji społecznych,
 • daje narzędzia z zakresu budowania zespołu i rozwiązywania konfliktów.

Chcesz skorzystać ze wsparcia specjalisty ds. reintegracji? Skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281 | 42 630 17 49


Zapoznaj się z Regulaminem udziału w projekcie

Pobierz dokumenty dotyczące udziału w projekcie:

Dokumenty aplikacyjne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Dokumenty dla podmiotu prowadzącego działalność odpłatna pożytku publicznego

Doradztwo ogólne

Jeśli chcesz, aby Twój podmiot ekonomii społecznej/przedsiębiorstwo społeczne (fundacja/ stowarzyszenie prowadzące działalność ekonomiczną, tj. odpłatną i/lub gospodarczą, spółdzielnia socjalna, spółka z o.o. not for profit, etc.) rozwinął skrzydła, wzmocnił swoją pozycję na rynku i stał się ważnym partnerem do współpracy zapraszamy do korzystania z doradztwa ogólnego.

Doradcy ogólni Centrum KLUCZ doradzają m.in. w następujących obszarach:

 • zakładanie przedsiębiorstw społecznych (PS) – z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów,
 • zakładanie podmiotu ekonomii społecznej (PES) – z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów,
 • rejestrowanie działalności PES/PS,
 • zewnętrzne finansowanie PES/PS,
 • prowadzenie działalności statutowej PES/PS,
 • sieciowanie PES/PS.

Doradztwo dostosowane jest do Twoich indywidualnych potrzeb. Przed spotkaniem doradczym warto przygotować dokumenty, które chciałbyś zweryfikować wspólnie z doradcą oraz pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedzi.

Jeśli wśród podanych tematów nie znajdujesz tych, który Cię interesują – skontaktuj się z nami, dostosujemy zakres doradztwa do Twoich potrzeb.

Terminy doradztw ustalane są indywidualnie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Aby skorzystać z doradztwa, skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281 | 42 630 17 49


Zapoznaj się z Regulaminem udziału w projekcie

Pobierz dokumenty dotyczące udziału w projekcie:

Dokumenty aplikacyjne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Dokumenty dla podmiotu prowadzącego działalność odpłatna pożytku publicznego

Wsparcie w pozyskiwaniu certyfikacji

Posiadanie przez Twoją organizację certyfikatu/ znaku jakości, które potwierdzają wysoką jakość świadczonych przez Was usług jest szansą na pozyskanie nowych klientów oraz podnosi prestiż Waszych produktów czy usług. Wesprzemy Cię w zdobyciu takiego wyróżnienia.

Podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne mogą starać się o regionalne i ogólnopolskie certyfikaty dedykowane sektorowi ekonomii społecznej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by Twoja organizacja sięgnęła po inne wyróżnienie i konkurowała z podmiotami biznesowymi.

Doradcy Centrum KLUCZ pomagają w:

 • doborze konkursów/ programów certyfikujących,
 • w wypełnieniu wniosku o certyfikację.

O jakie certyfikaty mogą starać się podmioty ekonomii społecznej?

 1. Certyfikat Zakup Prospołeczny – przyznawany jest podmiotom, które w efektywny sposób prowadzą działalność społeczną oraz ekonomiczną. Ich produkty lub usługi powinny cechować się wysoką jakością i posiadać dobrą opinię. Podmiotem certyfikującym organizacje z województwa łódzkiego jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej. >>Przeczytaj, jak zdobyć certyfikat Zakup Prospołeczny
 2. Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej – Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem konkursu jest wyróżnienie podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. >> Przeczytaj, jak zdobyć Znak Jakości
 3. Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku – w Konkursie [eS] im. Jacka Kuronia przyznawane są nagrody dla przedsiębiorstw społecznych w kilku kategoriach – Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, Pomysł na Rozwój, Odkrycie Roku, Nagroda Publiczności. Finaliście każdej z edycji otrzymują dodatkowo mentoring od PwC. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych nagród, o jaką mogą ubiegać się przedsiębiorstwa społeczne. >>Przeczytaj więcej o Konkursie [eS] 
 4. Lodołamacze – jest to konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie. Jego celem jest nagradzanie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Wyróżnienia otrzymują ci, dla których priorytetem jest wrażliwość, eliminowanie barier i podziałów społecznych względem osób z niepełnosprawnościami. >>Przeczytaj więcej o konkursie Lodołamacze

To tylko kilka z wielu konkursów, w jakich może wziąć udział Twoja organizacja. Często, poza prestiżowym tytułem, dyplomem i statuetką, laureaci otrzymują nagrody pieniężne lub możliwość sfinansowania usług rozwojowych.

Chcesz zdobyć certyfikat potwierdzający wysoką jakość Twoich produktów lub usług? Skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołeke-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281| 42 630 17 49


Zapoznaj się z Regulaminem udziału w projekcie

Pobierz dokumenty dotyczące udziału w projekcie:

Dokumenty aplikacyjne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Dokumenty dla podmiotu prowadzącego działalność odpłatna pożytku publicznego

Zwrotne instrumenty finansowe

Jeśli Twoja organizacja potrzebuje środków finansowych, żeby  rozwinąć skrzydła – zrealizować nowy projekt, poszerzyć swoją ofertę, zakupić nowy sprzęt lub przeprowadzić remont – może skorzystać z pożyczki specjalnie dla podmiotów ekonomii społecznej.

W ramach wsparcia w ubieganiu się o zwrotne instrumenty finansowe doradcy Centrum KLUCZ:

 • pomogą przeprowadzić analizę sytuacji organizacji i ocenę potrzeb finansowania zewnętrznego,
 • wesprą w poszukiwaniu źródeł finansowania zewnętrznego,
 • pomogą w sporządzeniu wniosku o finansowanie,
 • zapewnią wsparcie  w okresie spłacania zobowiązania finansowego.

Czym są zwrotne instrumenty finansowe?

Są to pożyczki na działalność statutową (nieodpłatną i odpłatną), a także na działalność gospodarczą prowadzoną przez podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne. Wśród dostępnych instrumentów finansowania znajdują się  preferencyjne pożyczki na start lub rozwój czy pożyczki inwestycyjne.

Dla kogo przeznaczone jest wsparcie?

Pożyczki są udzielane podmiotom ekonomii społecznej i przedsiębiorstwom społecznym.in.:

 • stowarzyszeniom, fundacjom i organizacjom kościelnym,
 • spółdzielniom socjalnym,
 • spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych,
 • podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS),  Klubom Integracji Społecznej (KIS), Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • spółkom non-profit.

Kto udziela pożyczek?

Istnieją dwie organizacje zajmujące się udzielaniem pożyczek dla PES: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA i Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich Sp. z o.o. (Fundusz PAFPIO). Z obydwiema Centrum KLUCZ ściśle współpracuje w celu zapewnienia jak najlepszych warunków pożyczki. W przypadku współpracy z TISE SA istnieje możliwość podpisania umowy pożyczki w obecności pracownika OWES Centrum KLUCZ, bez konieczności notarialnego potwierdzania tożsamości czy udawania się do siedziby TISE SA.

Więcej informacji znajdziesz na stronach:

TISE SA

PAFPIO

Chcesz skorzystać z doradztwa w zakresie instrumentów finansowych? Skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołeke-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281 | 42 630 17 49


Zapoznaj się z Regulaminem udziału w projekcie

Pobierz dokumenty dotyczące udziału w projekcie:

Dokumenty aplikacyjne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Dokumenty dla podmiotu prowadzącego działalność odpłatna pożytku publicznego

Doradztwo biznesowe

Jeśli chcesz, aby Twój podmiot ekonomii społecznej/przedsiębiorstwo społeczne (fundacja/ stowarzyszenie prowadzące działalność ekonomiczną, tj. odpłatną i/lub gospodarczą, spółdzielnia socjalna, spółka z o.o. not for profit, etc.) rozwinął skrzydła, wzmocnił swoją pozycję na rynku i stał się ważnym partnerem do współpracy zapraszamy do korzystania z doradztwa biznesowego.

Doradcy biznesowi Centrum KLUCZ doradzają m.in. w następujących obszarach:

 1. W zakresie zarządzania organizacją:
 • wsparcie procesu podejmowania decyzji,
 • planowanie strategiczne, tworzenie planu rozwoju,
 • audyt organizacji – zasoby kadrowe, finansowe, rzeczowe, słabe i mocne strony – wsparcie w rozpoznaniu potencjału organizacji,
 • zarządzanie zasobami.
 1. W zakresie osobowym:
 • zarządzanie podmiotem ekonomii społecznej/przedsiębiorstwem społecznym,:
 • zarządzanie pracownikami,
 • zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów,
 • wsparcie w aplikowaniu o dofinansowanie podnoszenia kompetencji pracowników, m.in. do Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 1. W zakresie finansowym:
 • układanie budżetu organizacji i budżetu przedsięwzięcia,
 • opracowanie przepływów finansowych,
 • przygotowanie do prowadzenia sprzedaży w organizacji (rozpoznanie zapotrzebowania na produkty i usługi potencjalnie dostarczane przez PES/PS), wsparcie działań zwiększających sprzedaż,
 • przygotowanie narzędzi do planowania biznesu: model canvas, biznesplan,
 • biznesplan/ studium wykonalności – cel jego tworzenia, forma, budowa,
 • przygotowanie montażu finansowego (w tym z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych),
 • nowoczesne podejście do planowania biznesowego – podstawy Modelu Biznes Canvas,
 • zwrotne instrumenty finansowe dla PES/PS – dostępność, finansowanie inwestycji z wykorzystaniem zwrotnych instrumentów finansowych, opracowanie realnego harmonogramu spłat, regularne spotkania w celu oceny stopnia wdrażania planu działania i osiągniętych rezultatów, pomoc w wprowadzaniu korekt lub planów naprawczych spłat zwrotnych instrumentów finansowych, wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansującymi.
 • źródła finansowania działalności PES/PS, w tym Fundusz Pracy lub PFRON,
 • redukcja kosztów,
 • zidentyfikowanie i zarządzanie ryzykiem związanym z przyszłą inwestycją,
 • określenie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa i branży, w tym struktury kosztów, rynku, dostawców i odbiorców itp.
 • możliwe ryzyka związane z działalnością odpłatną/ gospodarczą,
 • opracowanie planu naprawczego
 • zarządzanie finansami w organizacji – podział ról między zarządem a księgowością,
 • planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia Proveit.pl).
 • windykacja miękka należności od kontrahentów,
 1. W zakresie marketingowym:
 • marketing jako klucz do sukcesu w biznesie,
 • nowe technologie, w tym social media,
 • planowanie marketingowe,
 • kształtowanie elastyczności ofertowej,
 • polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
 • opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS/PES,
 • badanie rynku,
 • wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES/PS,
 • nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.
 • poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,
 • wsparcia w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami,
 • współpraca międzysektorowa.

Doradztwo dostosowane jest do Twoich indywidualnych potrzeb. Przed spotkaniem doradczym warto przygotować dokumenty, które chciałbyś zweryfikować wspólnie z doradcą oraz pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedzi.

Jeśli wśród podanych tematów nie znajdujesz tych, który Cię interesują – skontaktuj się z nami, dostosujemy zakres doradztwa do Twoich potrzeb.

Terminy doradztw ustalane są indywidualnie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Aby skorzystać z doradztwa, skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281 | 42 630 17 49


Zapoznaj się z Regulaminem udziału w projekcie

Pobierz dokumenty dotyczące udziału w projekcie:

Dokumenty aplikacyjne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Dokumenty dla podmiotu prowadzącego działalność odpłatna pożytku publicznego

Doradztwo księgowo-finansowe

Jeśli chcesz, aby Twój podmiot ekonomii społecznej/przedsiębiorstwo społeczne (fundacja/ stowarzyszenie prowadzące działalność ekonomiczną, tj. odpłatną i/lub gospodarczą, spółdzielnia socjalna, spółka z o.o. not for profit, etc.) rozwinął skrzydła, wzmocnił swoją pozycję na rynku i stał się ważnym partnerem do współpracy zapraszamy do korzystania z doradztwa księgowo-finansowego.

Doradcy finansowi Centrum KLUCZ doradzają m.in. w następujących obszarach:

 • weryfikacja dokumentów organizacyjnych podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społecznego, w tym KRS, statutu,
 • propozycje związane z zmianą statutu na potrzeby księgowo–podatkowe (np. omówienie warunków pozwalających na zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych),
 • dokumentacja księgowa (opis faktur, zasady prowadzenia raportów kasowych, magazyny, inwentaryzacja),
 • plan kont w PES/PS oraz zasady sporządzania i stosowania polityki rachunkowości,
 • zasady prowadzenia ksiąg w podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, praktyczne wskazanie dokonywania zapisów księgowych w planie kont,
 • zasada sporządzania sprawozdania finansowego z działalności PES/PS – wspólne omówienie zasad tworzenia sprawozdania finansowego, praktyczna weryfikacja zapisów księgowych pod kątem ujęcia w sprawozdaniu finansowym,
 • zasady rozliczania z fiskusem – praktyczne zasady rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych z organami podatkowymi, sporządzanie CIT,
 • podatek VAT – praktyczne zasady rozliczania podatku VAT z organami podatkowymi, sporządzanie deklaracji VAT,
 • umowy cywilno-prawne, umowy o pracę – omówienie zasad naliczania wynagrodzeń oraz weryfikacji rachunków wystawianych do umów cywilnoprawnych,
 • analiza kondycji finansowej organizacji,
 • działalność odpłatna i gospodarcza – jak wzmocnić potencjał ekonomiczny organizacji,
 • przygotowanie budżetu i przepływów finansowych inwestycji/całej organizacji,
 • utrzymanie/odzyskanie płynności finansowej.

Doradztwo dostosowane jest Twoich indywidualnych potrzeb. Przed spotkaniem doradczym warto przygotować dokumenty, które chciałbyś zweryfikować wspólnie z doradcą oraz pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedzi.

Jeśli wśród podanych tematów nie znajdujesz tych, który Cię interesują – skontaktuj się z nami, dostosujemy zakres doradztwa do Twoich potrzeb.

Terminy doradztw ustalane są indywidualnie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Aby skorzystać z doradztwa, skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281 | 42 630 17 49


Zapoznaj się z Regulaminem udziału w projekcie

Pobierz dokumenty dotyczące udziału w projekcie:

Dokumenty aplikacyjne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Dokumenty dla podmiotu prowadzącego działalność odpłatna pożytku publicznego

Doradztwo prawne

Jeśli chcesz, aby Twój podmiot ekonomii społecznej (fundacja/stowarzyszenie prowadzące działalność ekonomiczną, tj. odpłatną i/lub gospodarczą, spółdzielnia socjalna, spółka z o.o. not for profit, etc.) rozwinął skrzydła, wzmocnił swoją pozycję na rynku i stał się ważnym partnerem do współpracy zapraszamy do korzystania z doradztwa prawnego.

Doradcy prawni Centrum KLUCZ doradzają m.in. w następujących obszarach:

 • zakładanie podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych – stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek z o.o. non-profit,
 • weryfikacja dokumentów organizacyjnych podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społecznego, w tym KRS, statutu,
 • podstawy kadr w podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych,
 • prawo pracy dla osób z niepełnosprawnościami, prawne aspekty zatrudnienia osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem,
 • działalność ekonomiczna w organizacjach pozarządowych (nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego, w tym ubieganie się o status OPP, zakładanie działalności gospodarczej, spółki prawa handlowego, spółdzielni socjalnej, spółki z o.o. non-profit itp.),
 • spółdzielnie socjalne – prawa i obowiązki członków spółdzielni socjalnych, wykluczenie, rezygnacja i wykreślenie członka spółdzielni socjalnej, zatrudnianie w spółdzielniach socjalnych, walne, lustracja w spółdzielniach socjalnych, spółdzielnie socjalne osób prawnych,
 • ustawa o ochronie danych osobowych,
 • rozporządzenie RODO
 • aktualizacja dokumentów PES/PS pod kątem zmieniających się przepisów prawa,
 • inne, w tym: odpowiedzialność członków zarządu w PES/PS, ochrona wizerunku, prawo autorskie w podmiocie ekonomii społecznej/przedsiębiorstwie społecznym, ustawa o dostępie do informacji publicznej, umowa sponsoringu, zbiórki publiczne, windykacja długów, przedawnienie roszczeń, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Dzięki doradztwu prawnemu będziesz na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawa.

Doradztwo dostosowane jest Twoich indywidualnych potrzeb. Przed spotkaniem doradczym warto przygotować dokumenty, które chciałbyś zweryfikować wspólnie z doradcą oraz pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedzi.

Jeśli wśród podanych tematów nie znajdujesz tych, który Cię interesują – skontaktuj się z nami, dostosujemy zakres doradztwa do Twoich potrzeb.

Terminy doradztw ustalane są indywidualnie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Aby skorzystać z doradztwa, skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281 | 42 630 17 49


Zapoznaj się z Regulaminem udziału w projekcie

Pobierz dokumenty dotyczące udziału w projekcie:

Dokumenty aplikacyjne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Dokumenty dla podmiotu prowadzącego działalność odpłatna pożytku publicznego

Zamówienia publiczne

Chcesz pozyskiwać więcej zleceń dla swojego podmiotu? Chcesz zdobyć doświadczenie biznesowe i pozyskiwać środki, które zapewnią Ci płynność finansową? A może planujesz rozpocząć działalność ekonomiczną w fundacji/stowarzyszeniu, tj. działalność odpłatną i/lub gospodarczą? Szukasz sposobów na pozyskiwanie funduszy i zleceniodawców, a także na rozwój i doskonalenie własnego potencjału?

Jeśli tak, to zachęcamy do skorzystania z naszej oferty dotyczącej zagadnień z obszaru zamówień publicznych, w ramach której oferujemy:

 • doradztwo w zakresie możliwych źródeł rozwijania działalności ekonomicznej,
 • wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych przy przygotowywaniu ofert w odpowiedzi na ogłoszone postępowania, zgodnie z wymaganiami Prawa zamówień publicznych i innych stosownych przepisów,
 • wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w analizie SIWZ (tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia), umów i innych dokumentów przetargowych, zapytań ofertowych, itp.,
 • wsparcie przy redagowaniu odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień i wezwania do uzupełnienia dokumentów w trakcie prowadzonych postępowań,
 • działania rzecznicze kierowane do jednostek samorządu terytorialnego (JST) dotyczące stosowania klauzul społecznych.

Co to są zamówienia publiczne?

Zamówienia publiczne – zgodnie z definicją zawartą w Ustawie Prawo zamówień publicznych (Ustawa PZP z dn.29.01.2004 r.) to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy, lub roboty budowlane, finansowane w całości lub w części ze środków publicznych.

W związku z faktem, iż w ramach zamówień publicznych są wydatkowane środki publiczne, sfera ta jest ściśle regulowana przepisami prawa krajowego i unijnego. Wszystko po to, aby środki publiczne były wydatkowane w sposób jak najbardziej efektywny i skuteczny oraz z zachowaniem uczciwej konkurencji.

Zamówień publicznych udzielają co do zasady wszystkie podmioty, które pośrednio lub bezpośrednio dysponują środkami publicznymi. Należą do nich przede wszystkim jednostki sektora finansów publicznych, czyli np. organy administracji rządowej, jednostki samorządów terytorialnych, państwowe szkoły wyższe, sądy, jednostki badawczo-rozwojowe, itp. Ponadto zamówień publicznych udzielają również podmioty spoza sektora finansów publicznych, które wydatkują środki publiczne, takie jak np. organizacje pozarządowe, ale jedynie w określonych Ustawą PZP sytuacjach.

Określenie „publiczne” może wskazywać na to, że podmioty ekonomii społecznej w ogóle nie muszą znać ani stosować procedur zamówień publicznych, gdyż nie należą do sektora finansów publicznych. Jednakże często korzystają w swojej działalności z takich środków – np. pozyskują je w formie dotacji współfinansowanych z funduszy europejskich. Poza tym doskonałym źródłem pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie własnej działalności jest branie udziału w przetargach (lub w postępowaniach ogłaszanych w innych trybach określonych Ustawą PZP) oraz odpowiadanie na zapytania ofertowe, które są ogłaszane przez jednostki zobowiązane do udzielania zamówień publicznych.

Ponadto wiedza dotycząca udziału w postępowaniach w ramach zamówień publicznych, jest również ważna z tego względu, iż prawo dopuszcza stosowanie tzw. klauzul społecznych, które umożliwiają wyrównywanie szans w dostępie do zamówień publicznych podmiotom i osobom pozostającym w gorszej sytuacji na rynku pracy.

Czym są klauzule społeczne?

Najczęściej przyjmuje się, iż klauzule społeczne oznaczają rozwiązania określone w Ustawie PZP, które umożliwiają stosowanie przez zamawiających dodatkowych warunków w dostępie do zamówienia publicznego lub w jego realizacji, służących osiąganiu istotnych korzyści społecznych. Zastosowanie klauzul społecznych (aspektów społecznych ) w zamówieniu może dotyczyć np. stosowania kryteriów premiujących podmioty ekonomii społecznej oraz kryteriów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub innych, należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a więc takich które są realizowane m.in. przez JST i organizacje pozarządowe, obowiązkowe jest uwzględnianie aspektów społecznych w stosunku do określonych rodzajów zamówień. Rodzaj tych zamówień określa instytucja, która przyznaje środki finansowe. Przykładem są tutaj projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w których Instytucja Zarządzająca zaleciła stosowanie aspektów społecznych przy zamówieniach publicznych, których przedmiotem są: usługi cateringowe lub dostawa materiałów biurowych i promocyjnych. Konieczność stosowania aspektów społecznych w zamówieniach daje więc dużą szansę podmiotom ekonomii społecznej, na pozyskiwanie zleceń, a tym samym środków finansowych.

W Polsce istnieje możliwość stosowania w zamówieniach publicznych następujących klauzul:

 • klauzuli umożliwiającej ograniczenie do udziału w postępowaniu wyłącznie do podmiotów, w których osoby należące do grup społecznie marginalizowanych (tj. m.in. osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, osób z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych) stanowią co najmniej 30% osób zatrudnionych (klauzula zastrzeżona),
 • klauzuli umożliwiającej nałożenie na wykonawcę zamówienia obowiązku zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (klauzula zatrudnieniowa),
 • klauzuli umożliwiającej nałożenie na wykonawcę zamówienia obowiązku zatrudnienia pracowników na umowy o pracę (klauzula pracownicza),
 • klauzuli umożliwiającej świadczenie wskazanych w Ustawie PZP usług zdrowotnych, społecznych oraz kulturalnych wyłącznie przez podmioty niekomercyjne, zarządzane partycypacyjnie i prowadzące integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Poniżej kilka przykładowych adresów do stron, na których opublikowano zamówienia, w których zastosowano klauzule społeczne:

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Baza Konkurencyjności – zapytanie ogłoszone przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej

Baza konkurencyjności – zapytanie ogłoszone w ramach projektu „Wielkopolska kuźnia aktywności zawodowej”

Korzyści ze stosowania klauzul społecznych:

 • wspieranie zatrudnienia oraz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • wspieranie sektora ekonomii społecznej poprzez ułatwianie dostępu do zamówień publicznych podmiotom, które prowadzą działania na rzecz osób marginalizowanych,
 • wyrównywanie szans na rynku pracy,
 • wpieranie godnej pracy poprzez zatrudnienia na umowy o pracę, co zwiększa stabilność realizacji zamówienia, bezpieczeństwo pracownika i jego prawa,
 • rozwój sektora ekonomii społecznej,
 • nawiązywanie współpracy pomiędzy samorządem a trzecim sektorem.

Prowadzisz podmiot ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwo społeczne i chcesz odpowiedzieć na zamówienie publiczne lub zapytanie ofertowe i potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281 | 42 630 17 49


Zapoznaj się z Regulaminem udziału w projekcie

Pobierz dokumenty dotyczące udziału w projekcie:

Dokumenty aplikacyjne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Dokumenty dla podmiotu prowadzącego działalność odpłatna pożytku publicznego

Coaching

Dla 10 liderów podmiotów ekonomii społecznej oraz dla 5 liderów przedsiębiorstw społecznych  przygotowaliśmy usługę coachingu – 15 godzin sesji coachingowych – 10 spotkań z coachem po 1,5 godziny.

Zastanawiasz się, czy coaching jest dla Ciebie?

Jeśli chcesz uczestniczyć w interaktywnym procesie, który pomoże Tobie i Twojej organizacji podkręcić tempo rozwoju i polepszyć efekty działania, to…TAK!

Dlaczego ja, lider, powinienem/ powinnam skorzystać z coachingu?

 • Dowiesz się, jak realizować swoje cele;
 • polepszą się efekty Twoich działań i jakości funkcjonowania organizacji;
 • poszerzysz  świadomości siebie, swoich celów i kontekstu, w jakim działasz;
 • nauczysz się pełniejszego korzystania z naturalnych zdolności, potencjału i zasobów;
 • zaczniesz podejmować bardziej świadome decyzje;
 • usuniesz zarówno wewnętrzne (np. przekonania, nastawienia) jak i zewnętrzne przeszkody (np. poprzez negocjacje, kreatywne podejście) w realizacji celów;
 • zaczniesz przyjmować odpowiedzialności za swoją przyszłość i za aktywne jej kształtowanie;
 • postawisz sobie nowe cele.

Zanim zdecydujesz się na pierwsze spotkanie z coachem:

Poznaj założenia coachingu

Zapoznaj się z umową udziału w sesjach coachingowych

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Przemyśl decyzję o skorzystaniu z coachingu. Pamiętaj, że proces coachingu trwa maks. 5 miesięcy, a spotkania odbywają się co 1-3 tygodnie – zgodnie z Twoimi potrzebami. Aby osiągnąć oczekiwane efekty, konieczne jest zaangażowanie się w proces pracy nad sobą samym. Jedna sesja trwa 1,5 godziny. 

Nabór na coaching odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania oferty.

Chcesz skorzystać z coachingu? Skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281

UWAGA: z coachingu mogą skorzystać tylko przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (fundacji/ stowarzyszeń/ spółdzielni socjalnych/ spółek z o.o. not for profit) zarejestrowanych w Łodzi i prowadzących działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatą i/lub posiadające wpis w Rejestrze Przedsiębiorców).

Coaching poprowadzi

Barbara Kędzia doświadczony, Akredytowany Coach (PCC ICF) International Coach Federation oraz Trener Rozwoju Osobistego. Rozwija ludzi i organizacje w Polsce. Rozwija efektywność osobistą, wspiera we wprowadzaniu zmian i poszukiwaniu rozwiązań, wzmacnia pewność siebie oraz sprawczość w nawet najtrudniejszych sytuacjach, rozwija umiejętności komunikacyjne, asertywność,  wspiera w budowaniu relacji. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada doświadczenie w biznesie, w tym 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu. Coachingowo wspiera również osoby zarządzające we wzmacnianiu kompetencji menedżerskich. Uczy coachingu na Studiach Podyplomowych Uniwersytecie Łódzkim na kierunkach: Coaching i Mentoring w Organizacji, Life Coaching. Współpracuje z INSPRO jako coach – prowadząc procesy coachigowe z Uczestnikami projektów, aby z pewnością siebie podejmowali decyzje i realizowali założone cele. Uwielbia tańczyć zumbę, wspiera adopcję oraz sama adoptuje psy z łódzkiego schroniska.

Przeczytaj opinie o coachingu z Barbarą Kędzią:

Spotkania coachingowe pozwoliły mi uporządkować swoje myśli, marzenia i cele, upewnić się jakie wartości są dla mnie ważne a jakie mniej istotne. To wszystko było możliwe dzięki wspólnej pracy. – Błażej – programista

Miałam wielkie plany w głowie, a jednocześnie chaos i masę wynikających z tego rozterek. Zaskoczeniem okazało się dla mnie, że każde spotkanie z moim Coachem było znaczące i miało konkretne przełożenie na moje odczucia. Po każdej sesji czułam jak zmienia mi się myślenie odnośnie trudnych dla mnie spraw. – Marzena – przedsiębiorca

Dzięki procesowi uwierzyłam w siebie i swoje możliwości, i to co do tej pory wydawało mi się niemożliwe, stało się możliwe, a Basia świetnie wypełniła rolę coacha. Warto było zrobić coś dla siebie. – Marzena – Biolog

Dzięki umiejętnemu moderowaniu sesji przez coacha dotknięte zostają tematy, z którymi sami często nie mamy odwagi się mierzyć. Dzięki procesowi coachingowemu lepiej poznałam siebie, nazwałam obszary, które wymagają pracy – stworzyłam koncepcję tego jak chcę nad nimi pracować. Zdecydowanie poszerzyłam również wiedzę z zakresu komunikacji oraz uzyskałam większą samoświadomość w tej dziedzinie. Efektem tego jest większa pewność siebie i otwartość na nowe wyzwania. – Joanna – Manager

Udział w sesjach pomógł mi zmienić schematy działania, wzmocnił moje poczucie pewności siebie, szczególnie w konfrontacjach, które sprawiały mi najwięcej problemów. Zmiana mojego zachowania spowodowała również zmianę w postawach osób w moim otoczeniu. Z przyjemnością obserwuję jak poprawiają się relacje w moim zespole a ja realizuję założone cele. Tym samym potwierdza się powiedzenie – chcesz zmienić innych, zacznij od siebie! – Aleksandra – Manager

Przeczytaj więcej opinii


Zapoznaj się z Regulaminem udziału w projekcie

Pobierz dokumenty dotyczące udziału w projekcie:

Dokumenty aplikacyjne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Dokumenty dla podmiotu prowadzącego działalność odpłatna pożytku publicznego

Usługi specjalistyczne

Czy uważasz, że prowadzisz prężnie działający podmiot, ale niestety, mało kto o Was słyszał? Poszukujesz klientów, ale marketing szeptany nie wystarcza? Być może potrzebujecie nowej strony internetowej lub Wasze zapasy wizytówek i ulotek już się wyczerpały? Przydałby się Wam logotyp, ale na pokładzie nie macie grafika? Wystartujcie w konkursie „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców” i pozyskajcie usługi rozwojowe o wartości do 5.000 zł.

W ramach konkursu sfinansować można, m.in.:

 • zaprojektowanie strony internetowej www;
 • zaprojektowanie identyfikacji wizualnej (logo, roll-upy reklamowe, ulotki, banery reklamowe, foldery promocyjne, wizytówki firmowe);
 • wydruki materiałów reklamowych;
 • inne kwalifikowalne usługi, niezbędne do rozwoju działalności ekonomicznej, zgodne z zapisami Regulaminu konkursu.

Kto może wziąć udział w Konkursie?:

Do udziału w Konkursie uprawnione są te PES/PS, które łącznie spełniają poniższe warunki:

 • posiadają osobowość prawną;
 • spełniają definicję podmiotu ekonomii społecznej (PES), o której mowa w §1 ust. 6 Regulaminu lub definicję przedsiębiorstwa społecznego (PS), o której mowa w §1 ust. 7 Regulaminu (znajdziesz go poniżej);
 • są zarejestrowane na terenie m. Łodzi;
 • w przypadku PES – prowadzą aktywną działalność ekonomiczną, tj. posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców i/lub prowadzą aktywną statutową działalność odpłatną;
 • nie są obecnie w złej sytuacji ekonomicznej, nie rokującej na dalszy ich rozwój i funkcjonowanie.

Termin składania Wniosków w Konkursie „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców”:

III edycja: 24 marca 2020 r. – 09 kwietnia 2020 r. do godz. 24:00. 

II edycja: 29 maja 2019 – 11 czerwca 2019 do godz. 16.00. 

I edycja: 01 października 2018 – 08 października 2018, do godz. 16.00. 


Zobacz, co do tej pory przygotowaliśmy:

Strona internetowa ze sklepem dla Spółdzielni Socjalnej „Pracownia Sitodruku” (Blot Pracownia)

Strona internetowa z wyszukiwarką mieszkań dla „Eurex Nieruchomości” Spółdzielnia Socjalna

Strona internetowa stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani

Strona internetowa Spółdzielni Socjalnej FADO

Strona internetowa Fundacji Zrozumieć Autyzm

Film podsumowujący XII Galę Wolontariatu

Animacja promująca Fundację Arternatywa

Produkcja kalendarza dla Fundacji Arternatywa


Zanim przystąpimy do realizacji Twoich planów:

Zapoznaj się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami

Wypełnij Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu)

Zapoznaj się z Zasadami realizacji usług specjalistycznych (załącznik nr 5 do Regulaminu)

Zapoznaj się z wzorem umowy na realizację usług (załącznik nr 2 do Regulaminu)

Zapoznaj się z wzorem Karty oceny formalnej (załącznik nr 3 do Regulaminu)

Zapoznaj się z wzorem Karty oceny merytorycznej (załącznik nr 4 do Regulaminu)

Do podpisania umowy konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny Wniosku.  Nasi doradcy pomogą Wam opracować koncepcję materiałów promocyjnych, strony www czy logotypu. Wesprą Was również opracowaniu formularza.


Chcesz wziąć udział w konkursie „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców”? Skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281 | 42 630 17 49


Zapoznaj się z Regulaminem udziału w projekcie

Pobierz dokumenty dotyczące udziału w projekcie:

Dokumenty aplikacyjne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Dokumenty dla podmiotu prowadzącego działalność odpłatna pożytku publicznego


Logotypy: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Województwo Łódzkie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną