Dla regionu (2016-2017)

Logotypy EFS

Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia

Celem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” było utworzenie w okresie 01.01.2016–31.12.2017 r. 35 nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w tym 22 miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach oraz 13 miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Efektem projektu był wzrost zatrudnienia na terenie subregionu I województwa łódzkiego, rozwój przedsiębiorstw społecznych, a także zwiększenie świadomości społecznej na temat ekonomii społecznej.

Działania prowadzone były na terenie subregionu I województwa łódzkiego, tj. na terenie powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego, pabianickiego, łódzkiego-wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego.

Wartość projektu wyniosła 2.882.260,64 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wyniósł 2.449.921,54 zł.

Co robimy

Wspieramy zakładanie nowych oraz profesjonalizację istniejących podmiotów ekonomii społecznej:

 • Tworzymy przestrzeń dla aktywności w społecznościach lokalnych.
 • Udzielamy kompleksowego wsparcia doradczego (prawnego, finansowego, biznesowego), szkoleniowego oraz finansowego na tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej.
 • Pomagamy w rozwoju już istniejącym przedsiębiorstwom społecznym.

Zapoznaj się z naszą ofertą poniżej.

Dla kogo

Do korzystania z usług zapraszamy:

 • Osoby indywidualne chcące utworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym.
 • Grupy nieformalne.
 • Podmioty ekonomii społecznej, np. organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, spółki handlowe, które nie są nastawione na zysk, centra integracji społecznej.

W związku ze świadczonym wsparciem w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” zachęcamy do zgłaszania ewentualnych
specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Podsumowanie projektu

Efekty realizacji projektu w latach 2016-2017


Wsparcie Ośrodka Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ otrzymało 101 podmiotów ekonomii społecznej oraz 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Objęliśmy wsparciem 157 środowisk i organizacji pozarządowych  w ramach usług zmierzających do inicjowania powstania nowych PES.

Pomogliśmy 41 grupom inicjatywnym w wypracowaniu założeń co do utworzenia podmiotów ekonomii społecznej.


W ramach wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego OWES doprowadziliśmy do utworzenia 37 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (o 2 więcej, niż zakładał projekt).

Wsparliśmy powstanie 7 nowych przedsiębiorstw społecznych (w tym 3 fundacje przekształcone w przedsiębiorstwa społeczne, 3 spółdzielnie socjalne osób prawnych oraz 1 spółdzielnia socjalna osób fizycznych).


Przeprowadziliśmy 108 spotkań animacyjnych w 7 powiatach województwa łódzkiego,

Zorganizowaliśmy 14 Forów Liderów Ekonomii Społecznej w 7 powiatach województwa łódzkiego oraz 1 wizytę studyjną.

Zorganizowaliśmy 27 szkoleń z zakresu powstawania nowych podmiotów ekonomii społecznej (łącznie 216 godzin szkoleń), 5 szkoleń dla grup inicjatywnych i PES planujących utworzenie lub przekształcenie się w przedsiębiorstwo społeczne (łącznie 80 godzin) oraz 7 szkoleń profesjonalizujących dla PES prowadzących działalność ekonomiczną (łącznie 16 godzin).

Zrealizowaliśmy 4 edycje konkursu „Pakiet dla społecznych rakiet” – dzięki temu 17 podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych otrzymało pakiet usług o wartości 5 tysięcy złotych na rozwój swojej działalności (np. stworzenie logotypu, strony www), a także usługę coachingową.


Dostarczyliśmy 1.209,5 godziny doradztw specjalistycznych grupom nieformalnym, samorządom i PES nie prowadzącym działalności ekonomicznej (w tym 566,5 godziny doradztwa prawnego, 226 godziny doradztwa finansowo-księgowego, 417 godzin doradztwa biznesowego).

PES prowadzącym działalność ekonomiczną dostarczyliśmy 1.914,5 godzin doradztw specjalistycznych (w tym 514,5 godziny doradztwa prawnego, 377 godzin doradztwa biznesowego, 18 godzin doradztwa marketingowego i 951 godzin doradztwa finansowo-księgowego).


W porównaniu z rokiem poprzedzającym skorzystanie ze wsparcia OWES Centrum KLUCZ, obroty PS objętych wsparciem wzrosły o 66,53%.

5% organizacji pozarządowych objętych wsparciem zekonomizowało się – podjęło działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą.

Fora liderów

Fora Liderów Ekonomii Społecznej to wydarzenia o charakterze otwartym, które organizujemy w powiatach: zduńskowolskim, łaskim, pabianickim, łódzkim-wschodnim, tomaszowskim, rawskim oraz opoczyńskim. Spotkania są doskonałą okazją, by wspólnie porozmawiać o:

 • możliwościach rozwoju powiatu, w tym tworzenia miejsc pracy dla jego mieszkańców;
 • zwiększeniu współpracy, zaufania… i zysków;
 • nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń i budowania kapitału społecznego.

Dla kogo? Do udziału w spotkaniach zapraszamy w szczególności przedstawicieli podmiotów administracji publicznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, osoby zainteresowane działaniami w obszarze przedsiębiorczości społecznej, przedstawicieli lokalnego biznesu.


Forum Liderów Ekonomii Społecznej w 2017 r.

Terminy:

 • 31 maja – Szadek
 • 6 czerwca – Opoczno
 • 8 czerwca – Tomaszów Mazowiecki
 • 13 czerwca – Rawa Mazowiecka
 • 21 czerwca – Nowosolna
 • 22 czerwca – Łask
 • 4 lipca – Pabianice

Program (pdf)

Wyślij formularz zgłoszeniowy


Forum Liderów Ekonomii Społecznej w 2016 r.

Terminy:

 • 17 marca – Opoczno
 • 22 marca  – Tomaszów Mazowiecki
 • 5 kwietnia – Łask
 • 6 kwietnia – Tuszyn
 • 12 kwietnia – Zduńska Wola
 • 13 kwietnia – Pabianice
 • 14 kwietnia – Rawa Mazowiecka

Program (pdf)

Oferta Centrum KLUCZ (pdf)Chcesz, aby Forum Liderów Ekonomii Społecznej odbyło się również w Twojej miejscowości? Chcesz wspólnie zastanowić się co zrobić, aby Twoja miejscowość była bardziej przyjazna mieszkańcom?


Dokumenty do pobrania
:

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane instytucji (doc)

Formularz Dane indywidualne (doc)

Zasady zwrotu kosztów dojazdu (doc)

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami:
Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647
Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 254

Animacja

W dzisiejszym świecie doskwiera nam coraz większa tęsknota za wspólnotą, w której nie jest się anonimowym, która wspiera, dba o relacje sąsiedzkie, działa dla wspólnej korzyści.

Pewni swoich kompetencji, zaangażowani i otwarci liderzy to sprawdzony sposób na aktywizację społeczności lokalnych, umocnienie w nich poczucia przynależności, wpływu oraz tworzenia stabilnych miejsc pracy. Prężnie działające podmioty ekonomii społecznej z jednej strony wspierają oddolne ruchy, a z drugiej – bazują na nich. Dzięki temu tworzy się obieg doświadczeń i kompetencji, który napędza turbiny zrównoważonego rozwoju opartego na społeczności lokalnej.
Czasem, by ruszyć z miejsca konieczne są osoby z zewnątrz, które widzą daną sytuację z lotu ptaka. Ich wiedza i doświadczenie może wspomóc odkryć niepowtarzalne zasoby i potencjał danej społeczności i wspierać animowanie zmian.

Jeśli miejscowości w której mieszkasz/działasz przyda się ożywienie, pobudzenie do działania mieszkańców, samorządu, organizacji społecznych tworzących społeczność lokalną chętnie włączymy się w budowanie współpracy, kapitału społecznego i… zysków

Skontaktuj się z animatorem i weź udział w projekcie!


Dokumenty do pobrania
:

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane instytucji (doc)

Formularz Dane indywidualne (doc)

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się nami:
Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647
Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 254

Pakiety rozwojowe

Jak śpiewała Anna Jantar czasem „Najtrudniejszy pierwszy krok | Za nim innych zrobisz sto | Najtrudniejszy pierwszy gest | Przy drugim już łatwiej jest”

Dlatego wychodzimy naprzeciw organizacji społecznej czy grupy nieformalnej, w której działasz. Zachęcamy do skorzystania z pakietów rozwojowych, które pomogą Wam zwiększyć aktywność społeczno-zawodową.

Pakiety o wartości do 5.000 zł każdy przyznawane są wg indywidualnych potrzeb grupy inicjatywnej/nieformalnej, fundacji czy stowarzyszenia zamierzających utworzyć miejsce pracy i/lub rozpocząć działalność ekonomiczną. 

Edycja IV – lipiec 2017 – NABÓR ZAKOŃCZONY

Wyniki IV edycji konkursu „Pakiet dla społecznych rakiet”

Zobacz listę rankingową wniosków (pdf)

Wyniki oceny formalnej (pdf)

Lista złożonych wniosków (pdf)

Cel konkursu:

Głównym celem konkursu jest wzmocnienie potencjału ekonomii społecznej w województwie łódzkim, poprzez wsparcie fundacji, stowarzyszeń oraz grup nieformalnych w podjęciu działalności ekonomicznej i utworzeniu miejsc pracy.

Dla kogo:

Do udziału w konkursie zapraszamy:

 • grupy nieformalne, czyli minimum trzy osoby, które zamierzają utworzyć podmiot ekonomii społecznej (np. stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną),
 • stowarzyszenia i fundacje nieprowadzące działalności ekonomicznej (nieprowadzące aktywnej działalności odpłatnej pożytku publicznego i nie wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w KRS), ale zamierzające ją podjąć.

Pakiety rozwojowe:

W ramach konkursu ubiegać się można o pakiet rozwojowy. Jest to zestaw usług i produktów, dzięki którym grupa nieformalna lub podmiot wzmocni swój potencjał w obszarze ekonomii społecznej – czyli sformalizuje swoją działalność społeczną i/lub uzyska niezależność finansową dzięki podjęciu działalności ekonomicznej. Łączny koszt usług i produktów nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł brutto.

Ważne: konkurs skierowany jest do grup i podmiotów z terenu subregionu I województwa łódzkiego, czyli z powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego.

Szczegółowy zakres usług i produktów, o jakie można ubiegać się w ramach konkursu, znajduje się w Regulaminie (pdf). Są wśród nich m.in. usługi informatyczne (w tym zaprojektowanie i zaprogramowanie strony internetowej), graficzne i poligraficzne, prawne, biznesowe czy marketingowe, a także produkty o cenie nie przekraczającej 350 zł netto.

Jeśli Ty lub Twoja organizacja jesteście zainteresowani wsparciem w formie pakietu rozwojowego, wypełnijcie Wniosek Konkursowy (doc). Wnioski należy wypełniać w wersji elektronicznej. Wydrukowany i podpisany przez Wnioskodawcę wniosek należy przesłać pocztą lub dostarczyć na adres:

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) Pomorska 40; 91-408 Łódź z dopiskiem: Konkurs „Pakiet dla społecznych rakiet”. Ważne: liczy się data dostarczenia wniosku, a nie data stempla pocztowego.

Termin składania wniosków: od 3 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00.

Zapoznaj się z dokumentami:

Regulamin (pdf)

Wniosek konkursowy (doc)

Karta oceny formalnej (pdf)

Karta oceny merytorycznej (pdf)

Wzór umowy (pdf)

Zasady korzystania z usług w ramach pakietu (pdf) 

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z Aleksandrą Podkońską e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647

O poprzednich edycjach możesz przeczytać poniżej:


Edycja III – marzec/kwiecień 2017 – NABÓR ZAKOŃCZONY

Wyniki III edycji konkursu „Pakiet dla społecznych rakiet”

Zobacz listę rankingową wniosków

Wyniki oceny formalnej

Lista złożonych wniosków

Cel konkursu:

Głównym celem konkursu jest wzmocnienie potencjału ekonomii społecznej w województwie łódzkim, poprzez wsparcie fundacji, stowarzyszeń oraz grup nieformalnych w podjęciu działalności ekonomicznej i utworzeniu miejsc pracy.

Dla kogo:

Do udziału w konkursie zapraszamy:

 • grupy nieformalne, czyli minimum trzy osoby, które zamierzają utworzyć podmiot ekonomii społecznej (np. stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną),
 • stowarzyszenia i fundacje nieprowadzące działalności ekonomicznej (nieprowadzące aktywnej działalności odpłatnej pożytku publicznego i nie wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w KRS), ale zamierzające ją podjąć.

Pakiety rozwojowe:

W ramach konkursu ubiegać się można o pakiet rozwojowy. Jest to zestaw usług i produktów, dzięki którym grupa nieformalna lub podmiot wzmocni swój potencjał w obszarze ekonomii społecznej – czyli sformalizuje swoją działalność społeczną i/lub uzyska niezależność finansową dzięki podjęciu działalności ekonomicznej. Łączny koszt usług i produktów nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł brutto.

Ważne: konkurs skierowany jest do grup i podmiotów z terenu subregionu I województwa łódzkiego, czyli z powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego.

Szczegółowy zakres usług i produktów, o jakie można ubiegać się w ramach konkursu, znajduje się w Regulaminie. Są wśród nich m.in. usługi księgowe, informatyczne (w tym zaprojektowanie i zaprogramowanie strony internetowej), graficzne i poligraficzne, prawne, biznesowe czy marketingowe, a także produkty o cenie nie przekraczającej 350 zł netto.

Jeśli Ty lub Twoja organizacja jesteście zainteresowani wsparciem w formie pakietu rozwojowego, wypełnijcie Wniosek Konkursowy. Wnioski należy wypełniać w wersji elektronicznej. Wydrukowany i podpisany przez Wnioskodawcę wniosek należy przesłać pocztą lub dostarczyć na adres:

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) Pomorska 40; 91-408 Łódź z dopiskiem: Konkurs „Pakiet dla społecznych rakiet”. Ważne: liczy się data dostarczenia wniosku, a nie data stempla pocztowego.

Termin składania wniosków: od 7 marca 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00.

Zapoznaj się z dokumentami:

Regulamin (pdf)

Wniosek konkursowy (doc)

Karta oceny formalnej (pdf)

Karta oceny merytorycznej (pdf)

Wzór umowy (pdf)

Zasady korzystania z usług w ramach pakietu (pdf)


Edycja II – lipiec 2016 – NABÓR ZAKOŃCZONY

Wyniki II edycji konkursu „Pakiet dla społecznych rakiet”

Zobacz listę rankingową wniosków

Wyniki oceny formalnej

Lista złożonych wniosków

Cel konkursu:

Głównym celem konkursu jest wzmocnienie potencjału ekonomii społecznej w województwie łódzkim, poprzez wsparcie fundacji, stowarzyszeń oraz grup nieformalnych w podjęciu działalności ekonomicznej i utworzeniu miejsc pracy.

Dla kogo:

Do udziału w konkursie zapraszamy:

 • grupy nieformalne, czyli minimum trzy osoby, które zamierzają utworzyć podmiot ekonomii społecznej (np. stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną),
 • stowarzyszenia i fundacje nieprowadzące działalności ekonomicznej (nieprowadzące aktywnej działalności odpłatnej pożytku publicznego i nie wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w KRS), ale zamierzające ją podjąć.

Pakiety rozwojowe:

W ramach konkursu ubiegać się można o pakiet rozwojowy. Jest to zestaw usług i produktów, dzięki którym grupa nieformalna lub podmiot wzmocni swój potencjał w obszarze ekonomii społecznej – czyli sformalizuje swoją działalność społeczną i/lub uzyska niezależność finansową dzięki podjęciu działalności ekonomicznej. Łączny koszt usług i produktów nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł brutto.

Ważne: konkurs skierowany jest do grup i podmiotów z terenu subregionu I województwa łódzkiego, czyli z powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego.

Szczegółowy zakres usług i produktów, o jakie można ubiegać się w ramach konkursu, znajduje się w Regulaminie. Są wśród nich m.in. usługi księgowe, informatyczne (w tym zaprojektowanie i zaprogramowanie strony internetowej), graficzne i poligraficzne, prawne, biznesowe czy marketingowe, a także produkty o cenie nie przekraczającej 350 zł netto.

Jeśli Ty lub Twoja organizacja jesteście zainteresowani wsparciem w formie pakietu rozwojowego, wypełnijcie Wniosek Konkursowy. Wnioski należy wypełniać w wersji elektronicznej. Wydrukowany i podpisany przez Wnioskodawcę wniosek należy przesłać pocztą lub dostarczyć na adres:

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) Pomorska 40; 91-408 Łódź z dopiskiem: Konkurs „Pakiet dla społecznych rakiet”. Ważne: liczy się data dostarczenia wniosku, a nie data stempla pocztowego.

Termin składania wniosków: od 11 lipca 2016 r. do 1 sierpnia 2016 r. do godz. 09:15.

Zapoznaj się z dokumentami:

Regulamin (doc)

Wniosek konkursowy (doc)

Karta oceny formalnej (pdf)

Karta oceny merytorycznej (pdf)

Wzór umowy (pdf)

Zasady korzystania z usług w ramach pakietu (pdf) 

Sprawdź, jakie projekty zrealizowaliśmy w ramach II naboru pakietów rozwojowych:

Strona internetowa Fundacji Centrum Wspierania Rozwoju „Semafor”


Edycja I – maj/czerwiec 2016 – NABÓR ZAKOŃCZONY

Wyniki I edycji konkursu „Pakiet dla społecznych rakiet”

Zapoznaj się z wynikami konkursu:

Zobacz listę zgłoszonych wniosków (pdf)

Zobacz wyniki oceny formalnej (pdf)

Zobacz listę rankingową wniosków (pdf)

Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałych zachęcamy do udziału w drugiej edycji konkursu, którą planujemy ogłosić w najbliższym czasie.

Aby starać się o pakiet należy wziąć udział w konkursie „Pakiet dla społecznych rakiet” – uruchom swój potencjał i wystartuj!

Do udziału w konkursie zapraszamy:

 • grupy nieformalne, czyli minimum trzy osoby, które zamierzają utworzyć podmiot ekonomii społecznej (np. stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną),
 • stowarzyszenia i fundacje nieprowadzące działalności ekonomicznej (nieprowadzące aktywnej działalności odpłatnej pożytku publicznego i nie wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w KRS), ale zamierzające ją podjąć.

Pakiety rozwojowe:

W ramach pakietu sfinansować można, m.in.:

 • przygotowanie strony www;
 • przygotowanie identyfikacji wizualnej lub zaprojektowanie konkretnych materiałów;
 • usługi poligraficzne;
 • wejścia na wydarzenia branżowe;
 • zakup publikacji;
 • zakup sprzętu niebędący środkiem trwałym, tj. do wartości 350 zł netto.

Ważne: konkurs skierowany jest do grup i podmiotów z terenu subregionu I województwa łódzkiego, czyli z powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego.

Szczegółowy zakres usług i produktów, o jakie można ubiegać się w ramach konkursu, znajduje się w Regulaminie. Są wśród nich m.in. usługi księgowe, informatyczne (w tym zaprojektowanie i zaprogramowanie strony internetowej), graficzne i poligraficzne, prawne, biznesowe czy marketingowe.

Jeśli Ty lub Twoja organizacja jesteście zainteresowani wsparciem w formie pakietu rozwojowego, wypełnijcie Wniosek Konkursowy. Wnioski należy wypełniać w wersji elektronicznej. Wydrukowany i podpisany przez Wnioskodawcę wniosek należy przesłać pocztą lub dostarczyć na adres:

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) Pomorska 40; 91-408 Łódź z dopiskiem: Konkurs „Pakiet dla społecznych rakiet”. Ważne: liczy się data dostarczenia wniosku, a nie data stempla pocztowego.

Termin składania wniosków: od 23 maja 2016 r. do 17 czerwca 2016 r. do godz. 15:15.

UWAGA: w związku z omyłką pisarską Organizatora, zamieszczony do pobrania Wniosek Konkursowy nie zawierał strony, na której należy złożyć podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy. W związku z tym, w przypadku wpłynięcia do Organizatora wniosku niepodpisanego lub podpisanego niezgodnie z reprezentacją podmiotu, Organizator wyznacza termin trzech dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków – tj. do  22.06.2016 r. włącznie – na uzupełnienie podpisów.

Wnioski nie zawierające strony z podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy, ale podpisane  na ostatniej stronie Wniosku pod Oświadczeniem Wnioskodawcy, nie wymagają uzupełnienia.

Właściwy formularz wniosku:

Wniosek Konkursowy POPRAWIONY

Zapoznaj się z dokumentami:

Regulamin Konkursu „Pakiet dla społecznych rakiet”

Wniosek Konkursowy NIEAKTUALNY

Karta Oceny Formalnej

Karta Oceny Merytorycznej

Wzór umowy

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Chcesz, żebyśmy Ci pomogli?

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się nami:
Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647
Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 254

Coaching

Dla 10 liderów podmiotów ekonomii społecznej przygotowaliśmy usługę coachingu – 10 godzin sesji coachingowych. Zastanawiasz się, czy to dla Ciebie?

Jeśli chcesz uczestniczyć w interaktywnym procesie, który pomoże Tobie i/lub organizacji, w której działasz w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, to…. TAK

Dowiedz się więcej o coachingu:

Jakie są efekty coachingu?

 • zrealizowane cele;
 • większa satysfakcja w różnych dziedzinach życia;
 • polepszenie efektów działania i podniesienie jakości funkcjonowania;
 • poszerzenie świadomości siebie, swoich celów i kontekstu, w jakim działa;
 • pełniejsze korzystanie z naturalnych zdolności, potencjału i zasobów;
 • podejmowanie bardziej świadomych decyzji;
 • usunięcie zarówno wewnętrznych (np. przekonań, nastawień) jak i zewnętrznych przeszkód (np. poprzez negocjacje, kreatywne podejście) w realizacji celów;
 • przyjmowanie odpowiedzialności za swoją przyszłość i za aktywne jej kształtowanie;
 • stawianie sobie nowych celów.

Coaching jest szeroko pojętym obszarem metodycznym, który definiują następujące założenia:

 1. Coaching bazuje na posiadanej przez klienta wiedzy i umiejętnościach, zmierzając do uwolnienia i rozwinięcia drzemiącego w nim potencjału.
 2. Klient jest traktowany integralnie i całościowo, z poszanowaniem i uwzględnieniem wszystkich istotnych dla niego wartości oraz aspektów i obszarów funkcjonowania.
 3. Klient jest osobą kompletną, posiadającą wystarczające zasoby i możliwości oraz zdolność do samodzielnego znajdowania rozwiązań swoich problemów i wybierania sposobów działania. Coaching nie jest „naprawianiem” klienta na jakimkolwiek poziomie jego funkcjonowania.
 4. Relacja coachingowa jest zbudowana na zaufaniu, poszukiwaniu i otwieraniu się na informację zwrotną oraz umiejętności bycia obecnym, tak ze strony coacha jak i klienta.
 5. Coaching jest oparty o partnerską relację między coachem a Klientem i współzaangażowanie obydwu stron.
 6. Klient przyjmuje odpowiedzialności za swoje zaangażowanie, decyzje, działania i rezultat. W tym sensie jest „właścicielem” procesu coachingu i jego efektów.
 7. Coach odpowiada za swoje zaangażowanie w relację z klientem oraz za stworzenie mu bezpiecznych warunków do odkrywania, kreowania i eksperymentowania. Coach odpowiada ponadto za własny rozwój i poziom swoich umiejętności oraz za rzetelność metodologiczną procesu coachingu, do którego zaprasza klienta.
 8. Coaching łączy proces poszerzania świadomości klienta ze stymulowaniem go do przyjmowania odpowiedzialności i planowania konkretnych działań. Coach stymuluje klienta do inicjowania konkretnych działań m.in. przez zachęcanie go do podejmowania decyzji, zobowiązań, tworzenia planów, realizowania zadań przynoszących zmianę na lepsze.
 9. Coach pracuje m.in. poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań, dzielenie się własnymi obserwacjami i intuicjami, a także poprzez wzmacnianie klienta – podkreślanie jego możliwości i zalet oraz poprzez docenianie jego sukcesów.
 10. Coach proponuje klientowi ogólną strukturę i strategię pracy w procesie coachingu, a następnie podąża za klientem, modyfikując tę strukturę i strategię stosownie do jego potrzeb.
 11. Coach w swojej pracy kieruje się etyką zawodowa, której filarem jest zasada poufności. W przypadku programów sponsorowanych przez firmy coach może informować sponsora jedynie ogólnie o przebiegu procesu, bez wtajemniczania go w treści sesji, chyba, że sam klient je ujawni.
 12. Relacja coachingowa jest przedmiotem obustronnej woli i zgody. Klient powinien mieć możliwość odmówienia współpracy z konkretnym coachem. Również coach może odmówić pracy z klientem, jeśli to jest sprzeczne z wyznawanymi przez niego wartościami, bądź w sytuacji gdy klient zamierza zrealizować cel niezgodny z interesem sponsora, z prawem czy powszechnie uznanymi normami społecznymi.

Terminy spotkań coachingowych ustalane są indywidualnie – proces coachingu trwa ok 2-3 miesięcy, spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Klienta.

Chcesz wziąć sprawy w swoje ręce?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Zobacz wzór umowy sesji coachingowej

Zapoznaj się z Regulaminem udziału w projekcie (pdf)

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się nami:
Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647
Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 254

Coaching poprowadzi:

Magda Doliwa-Górska

Mentor, coach, trener, przedsiębiorca. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej. Ukończyła Śląską Szkołę Trenerów oraz Akademię Coachingu (modele: Co-Active i CoachWise), akredytowaną przez International Coach Federation – największą i najstarszą organizację zrzeszającą coachów na świecie.

Członek stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Rady Programowej Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO). Mentor w programie Youth Business Poland oraz w Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. Jest coachem (m.in.) dla liderów, pierwszej w Polsce Kuźni Kampanierów.

Dotąd, zrealizowała blisko 1000 godzin coachingu indywidualnego i trójstronnego. Odbyła ponad 200 godzin szkoleń właściwych dla coachingu. Coaching prowadzi dla klientów z Polski i zagranicy (m.in. Bliski Wschód, Tajwan). Eksploruje zencoaching oraz neuronauki.

Sięga po sprawdzone w Polsce i na świecie innowacyjne metody i narzędzia.

Obszarem jej zainteresowań jest zawodowy i osobisty rozwój ludzi. Zarządzała ogólnopolskimi i międzynarodowymi kampaniami, których celem było wprowadzanie zmian w życiu społecznym. W pracy z Klientami pamięta o słowach Manfreda Ketsa de Vriesa – dyrektora Centrum Globalnego Przywództwa w INSEAD – że „Tym, co w dzisiejszym świecie odróżnia wielkie organizacje od ledwie przeciętnych, jest poziom inteligencji emocjonalnej (EQ) wśród członków zespołu.”

Mieszkała i pracowała w Finlandii. Ważne sprawy zaczyna we wtorki. Urodzona w 1981 r., w Łodzi. Kiedy tu, na nizinach dopada ją moment zwątpienia, wraca pamięcią do 14-godzinnego marszu przez przełęcz Thorung La (5416 m n.p.m.), w Himalajach Wysokich.

Największą satysfakcję czerpie z odkrywania oraz wzmacniania potencjału i możliwości, w drugim człowieku.

Opinie Klientów:

„Wypracowane w tym procesie proste rozwiązania i praktyczne zmiany ułatwiły mi godzenie oraz skuteczną realizację różnych celów i przyniosły wymierne efekty. Zdalna forma naszej współpracy była maksymalnie efektywna i możliwa do realizacji mimo napiętego grafiku. Doświadczenie Magdy w działalności społecznej to jej mocna strona oraz gwarancja zaufania dla wszystkich klientów z Trzeciego Sektora. Jednocześnie jej poczucie humoru, umiejętności personalne i uniwersalność posiadanej wiedzy pozwalają przypuszczać, że współpraca z nią będzie równie inspirująca dla wszystkich osób, w których działalność wpisana jest konieczność rozwoju i zmian.”

Julia D., absolwentka Kuźni Kampanierów, Stowarzyszenie „Otwarte Klatki

„Moja rozmowa z nią bardzo przypominała rozmowę z samym sobą. Magda jest dobra w tym co robi i ma wzrok przeszywający wszelkie internetowe komunikatory, widzi to co ukryte głęboko i stara się to z nas wydobyć i pokazać.”

Petros Tovmasyan, absolwent Kuźni Kampanierów, Instytut Pracy i Edukacji

„To, co  mi  się  podoba  najbardziej  to  fakt,  że  proces coachingowy  polega  na  zadawaniu odpowiednich  pytań  przez  coacha,  a  odpowiedzi  na  te  pytania  muszę  (i  chcę) poszukać sama w sobie. Zaskoczeniem jest dla mnie, jak trudna jest to czasami praca.  Pokonywanie, jednak kolejnych własnych słabości sprawia tym większą satysfakcję.
Współpracę  z Panią  Magdą  oceniam  na  bardzo  wysokim poziomie. Jako, że od początku programu przebywam zagranicą i nasze spotkania  odbywają  się  za  pomocą  Skype. Duża wrażliwość, a także wyczucie w  pracy  z klientem  sprawiają,  że  Pani  Magda,  jako  coach  staje  się  prawdziwym wsparciem, podczas procesu coachingowego. Z   pewnością  polecam  Panią  Magdę  Doliwę-Górską,  jako  doświadczonego i skutecznego coacha, zarówno w działaniach coachingu biznesowego jak i życiowego.”

Magdalena Majczyna, Youth Business Poland

Szkolenia

Rekrutacja zakończona:

„Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej. Jak czytać i rozumieć dane finansowe prezentowane w bilansie i rachunku zysków i strat”

Termin: 1 grudnia (piątek) 2017 r., godz. 08:30-16:30

Miejsce: Fundacja 11 Muz Innowacje w Kulturze, ul. Piramowicza 11/13, Łódź

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej:

 • prowadzących działalność ekonomiczną (fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców i/lub prowadzących aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) oraz jednocześnie
 • zarejestrowanych na terenie subregionu I województwa łódzkiego, tj. powiatów łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego i rawskiego.

W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Sporządzenie sprawozdania finansowego to stały punkt w harmonogramie każdej organizacji pozarządowej czy spółdzielni socjalnej. Jest to także często duże wyzwanie, ponieważ sprawozdawczość w sektorze pozarządowym rządzi się swoimi prawami. Dlatego zgłoś się na szkolenie, na którym poznasz pojęcia z dziedziny rachunkowości, niezbędne do zrozumienia informacji finansowych zawartych w bilansie i rachunku zysków i strat. Jeśli jesteś członkiem zarządu w podmiocie ekonomii społecznej – udział w szkoleniu pomoże Ci w komunikacji z księgowością. Będziesz miał także możliwość wziąć udział w praktycznej próbie czytania i rozumienia sprawozdań finansowych własnej organizacji.

Skrócony program szkolenia:

 1. Podstawowe obowiązki sprawozdawcze.
 2. Wzory sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych
 3. Bilans i rachunek zysków strat – co oznaczają poszczególne pozycje?
 4. Bilans i rachunek zysków i strat – analiza i czytanie ze zrozumieniem.
 5. Bilans i rachunek zysków i strat – ćwiczenia utrwalające.

Zapoznaj się z pełnym programem szkolenia (pdf)

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • Zdobędziesz podstawową wiedzę o odpowiedzialności za przygotowanie sprawozdania finansowego w organizacji.
 • Dowiesz się, co oznaczają wybrane pozycje bilansowe i pozycje z rachunku zysków i strat.
 • Nauczysz się oceniać sytuację finansową i majątkową własnej organizacji na podstawie jej sprawozdania finansowego.

Szkolenie poprowadzi

Teresa Zagrodzka – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w zakresie audytu, kontroli zarządczej i rachunkowości. Od 1991r. związana z sektorem pozarządowym w Polsce (m.in. z Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacją dla Polski, FISE, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji). Współautorka serwisów finansowych w portalu www.ngo.pl, autorka artykułów i publikacji w ramach serii 3W wydawanych przez Stowarzyszenie KLON/JAWOR; konsultant i trener w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych. Obecnie dyrektor działu ekonomii społecznej TISE SA, udzielającego pożyczek dla organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (doc) i podpisany (zeskanowany/ sfotografowany) przesłać na adres e-mail aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl do dn. 27 listopada 2017 r., godz. 12.00. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Aleksandra Podkońska: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49


„Fundraising inny niż granty”

Termin: 8 listopada (środa), godz. 10:00-18:00

Miejsce: Fundacja 11 Muz Innowacje w Kulturze, ul. Piramowicza 11/13, Łódź

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej:

 • prowadzących działalność ekonomiczną (fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców i/lub prowadzących aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) oraz jednocześnie
 • zarejestrowanych na terenie subregionu I województwa łódzkiego, tj. powiatów łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego i rawskiego.

W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji. Fundacje i stowarzyszenia potrafią zazwyczaj lepiej lub gorzej pisać wnioski o dotacje, ale stosunkowo rzadko próbują korzystać z innych źródeł finansowania swoich działań, takich jak darczyńcy  indywidualni.

Podczas szkolenia zastanowimy się wspólnie nad tym jak zacząć fundraising pozagrantowy w organizacji. Przyjrzymy się przykładom dobrych kreacji fundraisingowych, zastanowimy się nad wyborem technik fundraisingowych, które warto wdrażać w pierwszej kolejności, a także jak unikać błędów. Rozprawimy się też z najbardziej powszechnymi mitami na temat pozyskiwania funduszy od darczyńców indywidualnych.

Skrócony program szkolenia:

 1. Misja, wizja i tożsamość organizacji w kontekście pozyskiwania funduszy.
 2. Modele i narzędzia, które pomogą nam w budowaniu relacji z darczyńcami.
 3. Czy można zbierać pieniądze na temat, którym zajmuje się moja organizacja?
 4. Opowiadanie historii w kontekście komunikacji z darczyńcami.
 5. Case for Support – jak budować podstawowy przekaz fundraisingowy?
 6. Przegląd metod i technik fundraisingowych.
 7. Analiza wybranych technik pod kątem zastosowania w mojej organizacji.
 8. Etapy budowania kampanii fundraisingowej: cele, grupy docelowe, działania, ewaluacja.
 9. Gdzie i jak warto uczyć się fundraisingu?

Zapoznaj się z pełnym programem szkolenia (pdf)

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • Poznasz podstawowe pojęcia związane z fundraisingiem indywidualnym.
 • Przećwiczysz w praktyce budowanie komunikatu do darczyńców.
 • Będziesz wiedzieć jaka jest specyfika wybranych technik fundraisingowych.

Jak skorzysta na tym Twoja organizacja?

 • Osoby uczestniczące w szkoleniu będą posiadały wiedzę i umiejętności potrzebne do zaplanowania i zrealizowania prostych działań komunikacyjnych, związanych z pozyskiwaniem funduszy.
 • Uczestnicy i uczestniczki otrzymają konkretne informacje o tym, jak poszerzać wiedzę związaną z fundraisingiem.

Szkolenie poprowadzi

Andrzej Pietrucha – ekspert i stały współpracownik Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO) oraz Fundacji im. Stefana Batorego. Od siedemnastu lat związany z organizacjami pozarządowymi. W latach 2010-2015 prezes korporacyjnej fundacji BOŚ. Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim, Charity Marketing and Fundraising (MSc) w Cass Business School/City University w Londynie oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Zgłoszenia

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (doc) i podpisany (zeskanowany/ sfotografowany) przesłać na adres e-mail aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl do dn. 2 listopada 2017 r., godz. 12.00. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Aleksandra Podkońska: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49


Realizacja zadań publicznych – jak pozyskać środki i nawiązać współpracę z samorządem”

Gdzie i kiedy?

MIEJSCOWOŚĆ*TERMIN SZKOLENIATERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
Tomaszów Mazowiecki17 października 2017do 9 października
Łask18 października 2017do 9 października
Rawa Mazowiecka26 października 2017do 19 października
Opoczno6 listopada 2017do 30 października
Pabianice7 listopada 2017do 30 października
Zduńska Wola13 listopada 2017do 6 listopada
Zofiówka (gmina Tuszyn)20 listopada 2017do 13 listopada

*Dokładny adres miejsca, w którym odbędzie się szkolenie, znajduje się w programie szkolenia.

Uwaga: Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu i miejsca szkoleń.

Kto się może zgłosić?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani założeniem podmiotu ekonomii społecznej (np. stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej), przedstawicieli już działających podmiotów – osoby zarządzające, pracowników księgowości czy wolontariuszy, a także pracowników samorządowych. Szkolenie skierowane jest do mieszkańców, organizacji i samorządów z 7 powiatów woj. łódzkiego: zduńskowolskiego, łaskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego oraz rawskiego.

Skrócony program szkolenia

 1. Czym jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych (w tym podmiotów ekonomii społecznej)?
 2. Czym jest zlecanie zadań publicznych w trybie pożytku publicznego i jakie są ich rodzaje?
 3. Jak czytać ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego?
 4. Założenia do projektu – fiszka projektowa.
 5. Jak pisać ofertę – część merytoryczna i część finansowa (przedstawienie narzędzia Planer).

Zapoznaj się z pełnym programem szkolenia (pdf)

Cel szkolenia

Wzmocnienie wiedzy i umiejętności podmiotów ekonomii społecznej w zakresie przygotowywania ofert w zakresie realizacji zadań publicznych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego w ramach pożytku publicznego

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się, jakie są rodzaje i tryby współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zlecania zadań publicznych. Zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat przygotowywania oferty na realizację tych zadań, ze szczególnym uwzględnieniem części finansowej. Dzięki temu Twoja organizacja poszerzy możliwości pozyskiwania środków na realizację działań, lepiej zakorzeni się w społeczności lokalnej oraz nawiąże efektywną współpracę z samorządem.

Szkolenie poprowadzi

Karolina Cyran-Juraszek – od 20 lat związana z sektorem organizacji pozarządowych. Doświadczony menager zarządzający wieloma projektami. W latach 2004-2008 kierownik projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” fundacji SYNAPSIS, którego rezultatem jest funkcjonujące, pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem. Przez 2 lata kierowała systemowym projektem, którego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej (ES) w Polsce.

Dyrektor, menager, obecnie trener, konsultant wielu organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. Od 6 lat w zespole Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Kierowała m.in. projektem ProveIt.PL!, współautor części finansowej innowacyjnego narzędzia do mierzenia oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej. Zaangażowana w prace nad rozwiązaniami systemowymi na rzecz 3. sektora i ES. Bierze udział w pracach Stałej Konferencji ES. Włączyła się w pracę Grupy Strategicznej przygotowującej Krajowy Program Rozwoju ES, gdzie opracowała część finansową dla Programu wraz z narzędziem kalkulacyjnym. W 2014 roku została członkiem Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO i reprezentuje w nim sektor obywatelski. Od 2015 Członek KM RPO woj. mazowieckiego oraz Komitetu Akredytacyjnego OWES przy MRPiPS. Od 6 lat ekspert społeczny w Konkursie Dobroczyńca Roku w kategorii wolontariat pracowniczy (ARF) oraz w Konkursie Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku (FISE).

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju pracowała w zespole badającym ekonomię społeczną oraz uczestniczyła jako ekspert w badaniu luki finansowej i zwrotnych instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw społecznych. Z INSPRO współpracuje od 2010 roku.

Zgłoszenia

Wypełnij formularz zgłoszeniowy (doc) i podpisany (zeskanowany/ sfotografowany) prześlij na adres e-mail justyna.matusiak@instytut.lodz.pl lub aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl najpóźniej w dniu, do którego przyjmowane są zgłoszenia na dany termin szkolenia. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Justyna Matusiak: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 254 | 42 630 17 49

Aleksandra Podkońska: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49


Szkolenia zrealizowane:

„Pracodawco, pracowniku, znasz swoje prawa i obowiązki? Podmiot ekonomii społecznej jako miejsce pracy”

Termin: 10 października (wtorek), godz. 9-17

Miejsce: Fundacja 11 Muz, ul. Piramowicza 11/13, Łódź

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej:

 • prowadzących działalność ekonomiczną (fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców i/lub prowadzących aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) oraz jednocześnie
 • zarejestrowanych na terenie subregionu I województwa łódzkiego, tj. powiatów łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego i rawskiego.

W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Skrócony program szkolenia:

 1. Podstawowe akty prawne
 2. Powstanie stosunku pracy
 3. Specyfika zatrudnienia w podmiocie ekonomii społecznej
 4. Umowa o pracę – elementy obligatoryjne i fakultatywne
 5. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
 6. Rozwiązanie stosunku pracy – wypowiedzenie, porozumienie stron, rozwiązanie bez wypowiedzenia
 7. Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych

Zapoznaj się z pełnym programem szkolenia (pdf)

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • Dowiesz się, jakie są podstawy prawne praw i obowiązków pracodawcy i pracownika.
 • Poznasz specyfikę zatrudniania w podmiocie ekonomii społecznej – fundacji, stowarzyszeniu, spółdzielni socjalnej.
 • Dowiesz się, jak prawidłowo zawierać oraz rozwiązywać umowy o pracę, umowy cywilnoprawne.

Jaki jest cel szkolenia?

Szkolenie będzie dotyczyło najważniejszych problemów spotykanych w praktyce działania PES. Omówimy różnego rodzaju umowy związane z zatrudnianiem pracowników, różnice między nimi i uwarunkowania ich stosowania. Porozmawiamy o prawach i obowiązkach tak pracowników, jak i pracodawcy.

Szkolenie poprowadzi

Angelika Pasek Gilarska – prawnik, od kilkunastu lat zaangażowana zawodowo w działalność organizacji pozarządowych na terenie całego kraju. Doradza, szkoli i zaprzyjaźnia się z fundacjami, stowarzyszeniami oraz spółdzielniami socjalnymi. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na Collegium Civitas. Obecnie studiuje w Szkole Głównej Handlowej na Akademii Spółek. Doświadczony trener. Ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych m.in dla organizacji pozarządowych oraz pracowników oświaty.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy do 3 października do godz. 12:00.

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (doc) i podpisany (zeskanowany/ sfotografowany) przesłać na adres e-mail aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl do dn. 3 października 2017 r., godz. 12.00. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Aleksandra Podkońska: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49


„Kto się czubi ten się lubi? O skutecznym radzeniu sobie z konfliktem w organizacji”

Termin: 9 września (sobota) 2017 r., godz. 9:00 – 17:00

Miejsce: Fundacja 11 Muz, ul. Piramowicza 11/13, Łódź

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej:

 • prowadzących działalność ekonomiczną (fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców i/lub prowadzących aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) oraz jednocześnie
 • zarejestrowanych na terenie subregionu I województwa łódzkiego, tj. powiatów łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego i rawskiego.

W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Skrócony program szkolenia:

 1. Konflikt – jego przyczyny i skutki (pozytywne i negatywne).
 2. Komunikacja przy zarządzaniu konfliktem w zespole i w organizacji.
 3. Zarządzanie konfliktem.
 4. Rozwiązywanie konfliktów.

Zapoznaj się z pełnym programem szkolenia (pdf)

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Ponieważ konflikt jest nieodłączną częścią życia każdej organizacji. Może stanowić przyczynę napięcia, walki, a nawet rozpadu organizacji – albo być okazją do usuwania słabości, wzmacniania zespołu i rozwoju. To, który z tych scenariuszy się zrealizuje, zależy od umiejętności interpersonalnych członków zespołu, od świadomości, czym tak naprawdę jest konflikt i jak wykorzystać jego pojawienie się z pożytkiem dla organizacji.

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktyczną wiedzą na temat źródeł oraz przebiegu konfliktu, jego możliwych skutków. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób efektywnie zarządzać konfliktem i jaką rolę w tym zakresie odgrywa komunikacja.

Szkolenie poprowadzi

Magda Doliwa-Górska – absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz elitarnej Szkoły Przywództwa Igora Janke. Ukończyła Śląską Szkołę Trenerów oraz Akademię Coachingu (modele: Co-Active Essential i CoachWise), akredytowaną przez International Coach Federation – największą i najstarszą organizację zrzeszającą coachów na świecie. Członek Rady Programowej think-tanku Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO). Mentor w programie Youth Business Poland (2012) oraz w Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. Jest coachem (m.in.) dla liderów, pierwszej w Polsce Kuźni Kampanierów. Udziela się, jako dydaktyk, przekazując swoją wiedzę i doświadczenie innym. Zrealizowała dotąd ponad 1000 godzin coachingu indywidualnego i trójstronnego. Odbyła ponad 200 godzin szkoleń właściwych dla coachingu. Od września 2016 r., z powodzeniem bierze udział w kolejnych etapach rekrutacji do prestiżowego, międzynarodowego programu mentoringowego #100CoachesProgram Marshalla Goldsmitha – światowego lidera w Executive Coachingu http://www.marshallgoldsmith.com/ Obszarem jej zainteresowań jest zawodowy i osobisty rozwój ludzi, w szczególności kobiet. Zarządzała ogólnopolskimi i międzynarodowymi kampaniami, których celem było wprowadzanie zmian w życiu społecznym.

Zgłoszenia

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (doc) ipodpisany (zeskanowany/ sfotografowany) przesłać na adres e-mail aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl do dn. 4 września 2017 r., godz. 12.00. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

Formularz zgłoszeniowy

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Aleksandra Podkońska: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49


„Podmiot ekonomii społecznej w zgodzie z prawem: umowy, prawo autorskie, odpowiedzialność prawna”

Termin: 28 sierpnia (poniedziałek), godz. 9-17

Miejsce: Hotel Włókniarz, ul. Kilińskiego 34, Pabianice

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej:

 • prowadzących działalność ekonomiczną (fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców i/lub prowadzących aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) oraz jednocześnie
 • zarejestrowanych na terenie subregionu I województwa łódzkiego, tj. powiatów łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego i rawskiego.

W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Skrócony program szkolenia:

 1. Umowy w podmiotach ekonomii społecznej (zawarcie, rozwiązanie, czas trwania, przyczyny nieważności umów, zabezpieczenie wykonania umów).
 2. Umowy w podmiotach ekonomii społecznej (zlecenie, dzieło, porozumienie wolontariackie).
 3. Dzieło w rozumieniu prawa autorskiego i przeniesienie praw do niego.
 4. Odpowiedzialność karna, cywilna i administracyjna członków władz podmiotów ekonomii społecznej.

Zapoznaj się z pełnym programem szkolenia (pdf)

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • Dowiesz się, jakie mogą być rodzaje umów zawieranych przez podmioty ekonomii społecznej.
 • Poznasz zasady zawierania i rozwiązywania różnego rodzaju umów.
 • Dowiesz się, jak zabezpieczyć wykonywanie umów.
 • Poznasz podstawy prawa autorskiego i dowiesz się, jak stosować je w praktyce.
 • Poznasz rodzaje odpowiedzialności prawnej związanej z działalnością podmiotu.

Jaki jest cel szkolenia?

Szkolenie będzie dotyczyło najważniejszych problemów spotykanych w praktyce działania PES. Omówimy różnego rodzaju umowy, różnice między nimi i pułapki w ich stosowaniu. Porozmawiamy o odpowiedzialności członków zarządu i innych osób pracujących w organizacji oraz o tym czy są i jak korzystać z praw własności intelektualnej.

Szkolenie poprowadzi

Jarosław Greser – doktor nauk prawnych. Od 11 lat współpracuje z przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi zakresie obsługi prawnej, w szczególności w obszarze praw autorskich i ochrony danych osobowych. Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Trener certyfikowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, specjalizujący się z szkoleniach z zakresu prawa. Prowadzi zajęcia dla organów administracji publicznej, firm oraz organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (doc) i podpisany (zeskanowany/ sfotografowany) przesłać na adres e-mail aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl do dn. 23 sierpnia 2017 r., godz. 12.00. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

Formularz zgłoszeniowy

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Aleksandra Podkońska: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49


„Niezbędnik podmiotu ekonomii społecznej – obowiązkowa dokumentacja oraz sprawozdawczość w PES, czyli co i kiedy robić, aby spać spokojnie”.

MIEJSCOWOŚĆTERMIN SZKOLENIATERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
Tomaszów Mazowiecki20 lipca 2017do 17 lipca
Opoczno27 lipca 2017do 21 lipca
Rawa Mazowiecka3 sierpnia 2017do 28 lipca
Tuszyn10 sierpnia 2017do 4 sierpnia
Łask24 sierpnia 2017do 18 sierpnia
Pabianice31 sierpnia 2017do 25 sierpnia
Zduńska Wola7 września 2017do 1 września

Uwaga: Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu i miejsca szkoleń.

Kto się może zgłosić?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani założeniem podmiotu ekonomii społecznej (np. stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej), a także przedstawicieli już działających podmiotów – osoby zarządzające, pracowników księgowości czy wolontariuszy. Szkolenie skierowane jest do mieszkańców i organizacji z 7 powiatów woj. łódzkiego: zduńskowolskiego, łaskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego oraz rawskiego.

Skrócony program szkolenia

 1. Co to jest profesjonalna organizacja?
 2. Podział odpowiedzialności między organami zarządzającymi a nadzorczymi w organizacji.
 3. Podstawowe akty prawne regulujące działalność organizacji w aspekcie rachunkowości i sprawozdawczości.
 4. Podstawowa dokumentacja w organizacji.
 5. Dokumentacja rachunkowa.
 6. Kalendarz sprawozdawczy w organizacji.
 7. Sprawozdanie finansowe organizacji.

Zapoznaj się z pełnym programem szkolenia (pdf)

Cel szkolenia

Zapoznanie się z podstawowymi obowiązkami każdego podmiotu ekonomii społecznej w zakresie prowadzenia dokumentacji.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Jeśli planujesz założyć podmiot ekonomii społecznej – aby od samego początku wiedzieć, jakich dokumentów potrzebujesz, przed kim i w jakich terminach należy się sprawozdawać.
 • Jeśli działasz w podmiocie ekonomii społecznej – aby działać lepiej, czyli zweryfikować, czy wypełniasz wszystkie obowiązki, dowiedzieć się, jak powinna wyglądać dokumentacja w Twojej organizacji i zyskać okazję do poprawienia ewentualnych błędów.

Uwaga: szkolenie nie jest jedyną formą wsparcia, jaką dla Ciebie mamy. Jeśli weźmiesz w nim udział i uznasz, że potrzebujesz więcej wiedzy i umiejętności, umówimy się z doradcą prawnym, księgowym, biznesowym. W zależności od Twoich potrzeb pomożemy Ci poprawić to, co wymaga poprawy, przygotować odpowiednie dokumenty. Jeśli chcesz założyć nowy podmiot, również daj nam znać – pomagamy przygotować statut i inne dokumenty potrzebne do rejestracji w sądzie, ułatwiamy start

Szkolenie poprowadzi

Dorota Pieńkowska – od 1995 roku związana z sektorem pozarządowym. Obecnie kieruje Funduszem PAFPIO, udzielającym pożyczek organizacjom non-profit i podmiotom ekonomii społecznej. W Funduszu PAFPIO zajmuje się zarówno oceną zdolności kredytowej podmiotów aplikujących o pożyczki, jak i monitoringiem pożyczek oraz – ewentualnie – windykacją. Od 2001 r. jest członkiem Zarządu Fundacji dla Polski, wspierającej rozwój filantropii w Polsce, a od 2004 roku także członkiem Zarządu Stowarzyszenia BORIS. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy trenerskiej oraz doradczej na rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych. Główne obszary tematyczne jej szkoleń to: zarządzanie finansami, przedsiębiorczość w sektorze non-profit, fundraising, zarządzanie projektami, budowanie wizerunku organizacji, wystąpienia publiczne. Członek-założyciel Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Zgłoszenia

Wypełnij formularz zgłoszeniowy (doc) i podpisany (zeskanowany/ sfotografowany) prześlij na adres e-mail justyna.matusiak@instytut.lodz.pl lub aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl najpóźniej w dniu, do którego przyjmowane są zgłoszenia na dany termin szkolenia. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Justyna Matusiak: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 254 | 42 630 17 49

Aleksandra Podkońska: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49

Formularz zgłoszeniowy

Pozostałe dokumenty do pobrania:

Regulamin udziału w projekcie (doc)

Formularz Dane instytucji (doc)

Formularz Dane indywidualne (doc)


„Techniki sprzedaży i negocjacji”

Termin: 1 grudnia 2016 (czwartek)

Miejsce: Aquarium Centrum Fit Rawa, ul. Katowicka 20, Rawa Mazowiecka

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie w negocjacje
 2. Czy negocjacje są dla każdego?
 3. Sprzedaż a negocjacje
 4. Negocjacje w biznesie
 5. Negocjacje zaawansowane
 6. Rozpoznawanie blefu w negocjacjach
 7. Trudne sytuacje w negocjacjach
 8. Co mówią badania?

Zobacz szczegółowy program szkolenia

Uczestnicy: Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie subregionu I województwa łódzkiego, tj. powiatów łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego i rawskiego.
W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Korzyści dla uczestników

 • zapoznanie się z metodami  prowadzenia sprzedaży z uwzględnieniem zasad negocjacji, perswazji oraz wywierania wpływu.
 • rozpoznanie własnych  umiejętności w tym obszarze
 • nauka łączenia cech charakteru i predyspozycji, umiejętności oraz okoliczności w jakich się znajdujemy
 • zdobycie doświadczenia praktycznego przekładającego się na opanowanie przynajmniej jednej techniki ćwiczonej podczas szkolenia.

Szkolenie poprowadzi

Tomasz Piotr Sidewicz – Ekspert w dziedzinie negocjacji, perswazji i wywierania wpływu. Absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Przez wiele lat trener wewnętrzny w WYG International, CEO w grupie kapitałowej W.E.C. SA, brokorage Office Manager w Powszechnym Banku Gospodarczym SA w Łodzi. Trener i coach, specjalizuje się w podnoszeniu efektywności pracowników działów handlowych i zakupowych. 20 lat życia zawodowego, w tym 18 lat to praca na własny rachunek wykształciły w nim określoną postawę biznesową, opartą o zasadę – „w biznesie mam tylko to, co sam wynegocjuję”. Jego doświadczenie zawodowe to przede wszystkim współpraca z wieloma firmami, które z racji swojej działalności, funkcjonują na rynkach międzynarodowych. Dzięki temu poznał specyfikę prawie wszystkich krajów europejskich, Afryki Płn. oraz USA i Kanady. 14 lat pracy w handlu zagranicznym oraz prowadzenie negocjacji z obcokrajowcami nauczyły go wysokiej kultury biznesowej niezbędnej w środowisku międzykulturowym.

Zgłoszenia

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy do 25 listopada na adres piotr.pietrzak@instytut.lodz.pl

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Piotrem Pietrzakiem:

piotr.pietrzak@instytut.lodz.pl, tel. 42 630 17 49; 519 300 642

Fomrmularz zgłoszeniowy

Pozostałe dokumenty do pobrania:

Regulamin udziału w projekcie (doc)

Formularz Dane instytucji (doc)

Formularz Dane indywidualne (doc)


„Podstawy rachunkowości w podmiocie ekonomii społecznej: o dobrej współpracy zarządu i księgowości”

Termin: 14 października 2016 (piątek)

Miejsce: Pabianice, Hotel Włókniarz, ul. Kilińskiego 34

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Podczas szkolenia przekazana będzie niezbędna wiedza dotycząca obszarów i sposobów współpracy między zarządem organizacji a jej księgowością. Rezultatem udziału w szkoleniu będzie zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy oraz konkretnych wskazówek na temat:

 • jakie są podstawowe obowiązki członków zarządu w zakresie finansów,
 • jak czytać i rozumieć sprawozdania finansowe organizacji,
 • jaki jest podział odpowiedzialności między zarządem a księgowym,
 • jak wspólnie dbać, a by sprawozdanie finansowe organizacji było wiarygodne i czytelne.

Zapoznaj się z programem szkolenia

Kto może wziąć udział w szkoleniu:

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność ekonomiczną (tzn. prowadzących czynną działalność odpłatną i/lub posiadających wpis do Rejestru Przedsiębiorców), dla spółdzielni socjalnych oraz spółek non-profit i not-for-profit.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy podmioty z województwa łódzkiego, które posiadają siedzibę na terenie jednego z następujących powiatów: zduńskowolski, łaski, łódzki-wschodni, pabianicki, opoczyński, tomaszowski oraz rawski.

Zachęcamy, aby na szkolenie zgłaszali się zarówno członkowie zarządu, jak i księgowi z danej organizacji. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do udziału w szkoleniu zakwalifikujemy maksymalnie dwie osoby z organizacji.

Korzyści dla uczestników

 • przełożenie dostrzeganych potrzeb w zakresie działalności ekonomicznej podmiotu i prowadzenia jego księgowości na konkretny plan działania,
 • uzyskanie rzetelnych i kompleksowych informacji na temat wymogów prowadzenia PES,
 • nawiązanie kontaktów z doświadczonymi doradcami z obszaru finansów, księgowości, podatków i możliwość uzyskania dalszego, zindywidualizowanego wsparcia od zespołu Centrum KLUCZ.

Uczestnicy otrzymają

 • materiały szkoleniowe;
 • obiad + przerwy kawowe;
 • zaświadczenie udziału w szkoleniu;
 • możliwy zwrot kosztów dojazdu.

Opis metodyki szkolenia: szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy, z przykładami i ćwiczeniami.

Szkolenie poprowadzi

Teresa Zagrodzka – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, od 1991 r. związana z sektorem pozarządowym w Polsce, współpracowała m.in. z Fundacją im. Stefana Batorego w ramach programu Letnia Szkoła Ekonomii, Fundacją dla Polski, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, współautorka serwisu poradnika w obszarze finansów w portalu pozarządowym www.ngo.pl, autorka publikacji w ramach serii 3W wydawanych przez Stowarzyszenie KLON/JAWOR i artykułów nt. zarządzania finansami organizacji pozarządowych (gazeta.ngo.pl), mających na celu pomoc w zrozumieniu problemów księgowych i finansowych przez osoby bez wykształcenia ekonomicznego zajmujące się tą dziedziną w organizacjach; z doświadczeniem pracy w zakresie księgowości w firmie audytorsko-księgowej; obecnie konsultant i trener w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych – prowadzi m.in. zajęcia na studiach podyplomowych ekonomii społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; audytor wewnętrzny (normy ISO 9001-2008), doradca Zarządu Towarzystwa Inwestycji Społeczno -Ekonomicznych.

Zgłoszenia

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Piotrem Pietrzakiem:

piotr.pietrzak@instytut.lodz.pl, tel. 42 630 17 49; 519 300 642

Formularz zgłoszeniowy Program szkolenia
Pozostałe dokumenty do pobrania:

Regulamin udziału w projekcie (doc)
Formularz Dane instytucji (doc)
Formularz Dane indywidualne (doc)


„Jak utworzyć podmiot ekonomii społecznej (np. fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną, spółkę not for profit)? Aspekty prawno-księgowe”. Szkolenia odbędą się w siedmiu powiatach województwa łódzkiego.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Podczas szkolenia przekazana zostanie niezbędna wiedza z zakresu tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES). Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób zainteresowanych utworzeniem PES. Rezultatem szkolenia będzie zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy oraz konkretnych wskazówek na temat:

 • rejestracji stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych,
 • form prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej PES,
 • najważniejszych aspektów rachunkowości i opodatkowania PES,
 • źródeł finansowania PES.

Korzyści dla uczestników

 • przełożenie dostrzeganych potrzeb w zakresie działalności społecznej i/lub gospodarczej na konkretny plan działania,
 • uzyskanie rzetelnych i kompleksowych informacji na temat wymogów prowadzenia PES,
 • nawiązanie kontaktów z doświadczonymi doradcami z obszaru finansów, księgowości, podatków i możliwość uzyskania dalszego, zindywidualizowanego wsparcia od zespołu Centrum KLUCZ.

Uczestnicy otrzymają

 • materiały szkoleniowe;
 • obiad + przerwy kawowe;
 • zaświadczenie udziału w szkoleniu;
 • możliwy zwrot kosztów dojazdu.

Opis metodyki szkolenia: szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy, z przykładami i ćwiczeniami.

Terminy szkoleń

TERMINMIEJSCETERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
30 majaRawa Mazowiecka (powiat rawski)23 maja
31 majaTomaszów Mazowiecki (powiat tomaszowski)24 maja
6 czerwcaŁask (powiat łaski)30 maja
7 czerwcaOpoczno (powiat opoczyński)31 maja
13 czerwcaZduńska Wola (powiat zduńskowolski)6 czerwca
14 czerwcaTuszyn (powiat łódzki-wschodni)7 czerwca
15 czerwcaPabianice (powiat pabianicki)8 czerwca

Szkolenie poprowadzi

Justyna Bartosiewicz – absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, studiów podyplomowych  z zakresu rachunkowość, a także z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”. Ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Rozwoju potwierdzające zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020.

Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Trener, wykładowca i doradca.

Jest prezesem dwóch spółek oraz Fundacji, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
a następnie przesłanie e-mailowo na adres: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl lub faksem na numer:
42 630 17 49 najpóźniej w dniu, do którego przyjmowane są zgłoszenia na dany termin szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy Program szkolenia
Pozostałe dokumenty do pobrania:

Regulamin udziału w projekcie (doc)
Formularz Dane instytucji (doc)
Formularz Dane indywidualne (doc)


Szkolenia „ABC ekonomii społecznej – co każdy przedsiębiorca społeczny wiedzieć powinien”. 

Celem szkolenia „ABC ekonomii społecznej” jest poznanie:

 • idei przedsiębiorczości społecznej;
 • form instytucjonalno-prawnych, w których działa;
 • dobrych praktyk w Polsce i Europie;
 • założeń rozwoju ekonomii społecznej w latach 2014-2020, w tym rozwiązań systemowych.

Korzyści dla uczestników

Jeśli chcesz poznać ideę ekonomii społecznej, jej praktyczne zastosowanie oraz prawne uregulowania. Jeśli szukasz w tej formule miejsca dla swojej aktywności społecznej i zawodowej – to szkolenie jest dla Ciebie! Zapraszamy! Oferta limitowana.

Dla kogo: osoby zainteresowane działaniami w obszarze ekonomii społecznej, lokalni liderzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele administracji publicznej.

Uczestnicy otrzymają

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat udziału w szkoleniu
 • zwrot kosztów dojazdu

Terminy szkoleń

 • 18 kwietnia 2016 r. – Opoczno (powiat opoczyński);
 • 19 kwietnia 2016 r. – Zduńska Wola (powiat zduńskowolski);
 • 20 kwietnia 2016 r. – Sędziejowice (powiat łaski);
 • 22 kwietnia 2016 r. – Pabianice (powiat pabianicki);
 • 27 kwietnia 2016 r. – Inowłódz (powiat tomaszowski);
 • 28 kwietnia 2016 r. – Tuszyn (powiat łódzki-wschodni);
 • 29 kwietnia 2016 r. – Rawa Mazowiecka (powiat rawski).

Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowy Program szkolenia. 


Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się nami:
Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647

Zapoznaj się z Regulaminem udziału w projekcie (pdf)

Dotacje na miejsca pracy

KLUCZowe rozmowy – przedsiębiorcy społeczni o tym, jak być i mieć

Zastanawiasz się, na czym polega biznes społeczny, poszukujesz inspiracji dla swoich działań, potrzebujesz praktycznego know-how? Zapraszamy do poznania historii przedsiębiorców społecznych, którym pomogliśmy rozpocząć i rozwinąć działalność. Rozmawiamy z nimi o tym, jakie były ich początki, jakie dostrzegają wyzwania i jak sobie z nimi radzą. Przeczytaj i zobacz, co możesz osiągnąć dzięki wsparciu Centrum KLUCZ

KLUCZowe rozmowy – przedsiębiorcy społeczni o tym, jak być i mieć (pdf)


Lista rankingowa przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały przedłużone wsparcie pomostowe

26 maja 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy zaakceptował listę rankingową przedsiębiorstw społecznych, które złożyły wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe. Wnioski złożyło wszystkie 7 przedsiębiorstw utworzonych w wyniku wsparcia Centrum KLUCZ.

Zobacz listę rankingową

Akceptacja listy rankingowej przez Wojewódzki Urząd Pracy oznacza, że każde z 30 nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych przez kolejnych sześć miesięcy otrzyma przedłużone wsparcie pomostowe (w maksymalnej wysokości, tj. 1.300 zł/miesiąc). Gratulujemy


Nabór wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego – ZAKOŃCZONY

Udział w naborze mogą wziąć wyłącznie przedsiębiorstwa społeczne utworzone dzięki pomocy OWES Centrum KLUCZ, które uzyskały wsparcie finansowe inwestycyjne oraz podstawowe wsparcie pomostowe na utworzenie miejsc pracy w nowym przedsiębiorstwie społecznym.

Wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej. Wydrukowany i podpisany przez Wnioskodawcę wniosek należy przesłać pocztą lub dostarczyć na adres:

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich Pomorska 40, 91-408 Łódź. Ważne: liczy się data dostarczenia wniosku, a nie data stempla pocztowego.

Termin składania wniosków: od 10 kwietnia 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r. do godz. 16:00.

Zapoznaj się z dokumentami:

Regulamin wsparcia finansowego (pdf)

Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego (doc)

Załączniki (zip)

Karta oceny formalnej (doc)

Karta oceny merytorycznej (doc)


Lista przedsiębiorstw społecznych, które uzyskały bezzwrotne wsparcie na utworzenie miejsc pracy

W wyniku kilkumiesięcznej pracy zespołu Centrum KLUCZ, a przede wszystkim – spółdzielni, organizacji i grup nieformalnych, chcących rozpocząć lub rozwinąć biznes społeczny, w pierwszych dniach stycznia 2017 r. zostało utworzone ostatnie, 37 miejsce pracy. Wszystkim przedsiębiorcom społecznym – i tym doświadczonym, i tym świeżo upieczonym – gratulujemy wytrwałości Teraz czas na mądre wykorzystanie wsparcia pomostowego – finansowego i doradczego.

A oto podmioty, które uzyskały wsparcie na utworzenie miejsc pracy:

 1. Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” – 6 miejsc pracy
 2. Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei” – 1 miejsce pracy
 3. Fundacja Centrum Wspierania Rozwoju „Semafor” – 1 miejsce pracy
 4. Spółdzielnia Socjalna „Korzenie” – 4 miejsca pracy
 5. Spółdzielnia Socjalna „Piątkowska” – 6 miejsc pracy
 6. Spółdzielnia Socjalna „Zielone Pabianice” – 6 miejsc pracy
 7. Fundacja im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna – 6 miejsc pracy
 8. Spółdzielnia Socjalna „Arkan Green” – 6 miejsc pracy
 9. Tuszyńska Fundacja Inicjatyw Społecznych – 1 miejsce pracy

Wyniki oceny wniosków o bezzwrotne wsparcie na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym

II nabór – ocena zakończona

Wszystkie wnioski złożone w II naborze otrzymały pozytywną ocenę formalną.

Zapoznaj się z listą wniosków skierowanych do Komisji Oceny Biznesplanów – II nabór

Komisja Oceny Biznesplanów podjęła decyzję, które osoby i  podmioty otrzymają bezzwrotną dotację i będą mogły sfinansować powstanie nowych miejsc pracy.

Zapoznaj się z listą rankingową po ocenie biznesplanów – II nabór

I nabór – ocena zakończona

Wszystkie wnioski złożone w I naborze otrzymały pozytywną ocenę formalną.

Zapoznaj się z listą wniosków skierowanych do Komisji Oceny Biznesplanów – I nabór

Komisja Oceny Biznesplanów podjęła decyzję, które podmioty otrzymają bezzwrotną dotację i będą mogły sfinansować powstanie nowych miejsc pracy.

Zapoznaj się z listą rankingową po ocenie biznesplanów – I nabór


Nabory wniosków o bezzwrotne wsparcie na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym – nabory zamknięte

II nabór – do 10.11.2016 r. – zakończony

Rozpoczynamy II nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Nabór jest zamknięty i skierowany do podmiotów (osób prawnych), które złożyły formularze zgłoszeniowe w II naborze na wsparcie na utworzenie miejsca pracy oraz osób indywidualnych, które złożyły formularze zgłoszeniowe w I i II naborze – oraz uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Termin przyjmowania wniosków to 10 listopada 2016 r., do godziny 10:00.

Dokumenty, które należy złożyć, wskazane są w Regulaminie wsparcia finansowego. Podmioty, które wraz ze wsparciem na utworzenie miejsca pracy mogą starać się o podstawowe wsparcie pomostowe, w tym samym terminie powinny złożyć odpowiedni wniosek.

Umowa na blok szkoleniowo-doradczy (zip)

Regulamin wsparcia finansowego (zip)

Regulamin pracy Komisji Oceny Biznesplanów (doc)

Umowa o wsparcie finansowe (zip)

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami odeślij na adres:

Instytut Spraw Obywatelskich
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
(uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego), lub złóż osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej), do 10 listopada 2016 r. do godz. 10:00.

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu:

Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647

I nabór – do 16.09.2016 r. – zakończony

Nabór jest zamknięty i skierowany do podmiotów (osób prawnych), które złożyły formularze zgłoszeniowe w I naborze na wsparcie na utworzenie miejsca pracy oraz uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Termin przyjmowania wniosków to 16 września 2016 r., do godziny 16:00.

Dokumenty, które należy złożyć, wskazane są w Regulaminie wsparcia finansowego. Podmioty, które wraz ze wsparciem na utworzenie miejsca pracy mogą starać się o podstawowe wsparcie pomostowe, w tym samym terminie powinny złożyć odpowiedni wniosek.

Umowa na blok szkoleniowo-doradczy (zip)

Regulamin wsparcia finansowego (zip)

Regulamin pracy Komisji Oceny Biznesplanów (doc)

Umowa o wsparcie finansowe (zip)

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami odeślij na adres:

Instytut Spraw Obywatelskich
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
(uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego), lub złóż osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej), do 16 września 2016 r. do godz. 16:00.

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu:

Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647


Nabory formularzy zgłoszeniowych – wsparcie na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym – nabory otwarte

II nabór – lista rankingowa po ocenie merytorycznej

Zakończyliśmy ocenę merytoryczną formularzy złożonych w II naborze na dotacje i wsparcie szkoleniowo-doradcze na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Zapoznaj się z listą rankingową (pdf)

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do udzielenia wsparcia zmierzającego do utworzenia miejsc pracy w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ”, w przypadku nie zakwalifikowania się do wsparcia Uczestnik może wnieść odwołanie od decyzji Komisji Oceny Merytorycznej w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o wynikach rekrutacji.

II nabór – wyniki oceny formalnej wniosków

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków składanych w II naborze na wsparcie finansowe i doradczo-szkoleniowe mające na celu utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących podmiotach ekonomii społecznej.

Drugi nabór cieszył się szczególnym zainteresowaniem stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych – wszystkim, którzy przeszli do kolejnego etapu oceny wniosków, gratulujemy

Wyniki oceny formalnej wniosków w II naborze

Przyznajemy bezzwrotne wsparcie dotacyjne – II nabór (26 sierpnia – 12 września 2016 r.)

Uruchamiamy II nabór formularzy zgłoszeniowych dla osób indywidualnych oraz osób prawnych zainteresowanych uzyskaniem bezzwrotnej dotacji na utworzenie miejsca pracy w nowo powstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. Nabór potrwa od 26 sierpnia do 12 września 2016 r.

Jeśli prowadzisz lub chcesz prowadzić przedsiębiorstwo społeczne, szukasz pracy lub planujesz ekonomizację działalności swojej organizacji – oferujemy bezzwrotną dotację na utworzenie miejsca pracy w wysokości do 20.000,00 zł (na jedno miejsce pracy), wraz ze wsparciem szkoleniowo-doradczym. Istnieje możliwość pozyskania dotacji na maksymalnie 6 miejsc pracy. Nowo powstające przedsiębiorstwa społeczne mogą dodatkowo skorzystać ze wsparcia pomostowego (1.850 zł przez pierwsze 6 miesięcy działalności oraz możliwość przedłużenia wsparcia finansowego w wysokości 1.300 zł na kolejne 6 miesięcy).

Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe?

 • osoby fizyczne oraz osoby prawne zmierzające do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego,
 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (tj. podjęcia działalności ekonomicznej).

Wsparcie finansowe udzielane jest na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób:

 • bezrobotnych, w tym najbardziej oddalonych od rynku pracy (zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym),
 • niepełnosprawnych,
 • pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Oprócz wsparcia finansowego zapewniamy kompleksowe szkolenia przygotowujące do pracy w przedsiębiorstwie społecznym, w tym szkolenia zawodowe. Oferujemy również bieżące wsparcie doradcze dla istniejących oraz nowo powstałych przedsiębiorstw.

Osobom i podmiotom zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego na utworzenie nowego miejsca pracy oferujemy bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania formularza zgłoszeniowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: Aleksandra Podkońska, aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, 519 300 647, 42 630 17 49.

Dokumenty:

Przeczytaj regulamin projektu (doc)

Zapoznaj się z kartami oceny (zip)

Pobierz formularze do wypełnienia (zip)

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (wraz z niezbędnymi załącznikami) odeślij na adres:
Instytut Spraw Obywatelskich
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
(uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego), lub złóż osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej), do 12 września 2016 r. do godz. 10:00.

I nabór – lista rankingowa po ocenie merytorycznej

Zakończyliśmy ocenę merytoryczną formularzy złożonych w pierwszym naborze na dotacje i wsparcie szkoleniowo-doradcze na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Zapoznaj się z listą rankingową (pdf)

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do udzielenia wsparcia zmierzającego do utworzenia miejsc pracy w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ”, w przypadku nie zakwalifikowania się do wsparcia Uczestnik może wnieść odwołanie od decyzji Komisji Oceny Merytorycznej w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o wynikach rekrutacji.

I nabór – wyniki oceny formalnej wniosków

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków składanych w naborze na wsparcie finansowe i doradczo-szkoleniowe mające na celu utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Cieszymy się, że wśród Wnioskodawców są zarówno grupy nieformalne, jak i podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego – przedsiębiorczość społeczna znowu udowadnia, że niejedno ma imię

Zapoznaj się z wynikami oceny formalnej wniosków

Przyznajemy bezzwrotne wsparcie dotacyjne – I nabór (15 czerwca do 11 lipca 2016 r.)

Uruchamiamy nabór formularzy zgłoszeniowych dla osób indywidualnych oraz osób prawnych zainteresowanych uzyskaniem bezzwrotnej dotacji na utworzenie miejsca pracy w nowo powstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. Dotacja wynosi do 20.000 zł na jedno miejsce pracy, można ubiegać się o utworzenie maksymalnie 6 miejsc pracy. Dla nowo powstałych przedsiębiorstw społecznych zapewniamy również finansowe wsparcie pomostowe (1.800 zł miesięcznie przez pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania, 1.350 zł przez kolejne 6 miesięcy). Wsparciu finansowemu towarzyszą szkolenia oraz doradztwo przygotowujące do prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego.

Skorzystaj z naszych dotacji, jeśli myślisz o utworzeniu stabilnego miejsca pracy w nowo powstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie:

 • szkolenia przygotowujące do pracy w przedsiębiorstwie społecznym, w tym szkolenia zawodowe;
 • doradztwo specjalistyczne na etapie tworzenia biznesplanu;
 • bezzwrotne wsparcie dotacyjne – do 20.000 zł na miejsce pracy;
 • bezzwrotne finansowe wsparcie pomostowe dla nowo powstałych przedsiębiorstw społecznych    – 1.850 zł przez pierwsze 6 miesięcy działalności oraz możliwość przedłużenia wsparcia finansowego w wysokości 1.300 zł na kolejne 6 miesięcy;
 • dodatkowo, nowo powstałe przedsiębiorstwa społeczne otrzymają roczne wsparcie Indywidualnego Doradcy Przedsiębiorstwa Społecznego oraz branżowe wsparcie doradcze sprofilowane pod kątem potrzeb przedsiębiorstwa;

Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe?

 • osoby fizyczne oraz osoby prawne zmierzające do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego,
 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (tj. podjęcia działalności ekonomicznej).

Wsparcie finansowe udzielane jest na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób:

 • bezrobotnych, w tym najbardziej oddalonych od rynku pracy (zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym),
 • niepełnosprawnych,
 • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Osobom i podmiotom zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego na utworzenie nowego miejsca pracy oferujemy bezpłatne doradztwo finansowo-księgowe, prawne, a także biznesowe w zakresie przygotowania formularza zgłoszeniowego.

Jeśli jesteś zainteresowany już teraz, chętnie spotkamy się i wspólnie zastanowimy się jak przejść od pomysłu do czynu

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się nami:
Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647

Dokumenty (etap rekrutacji do wsparcia na utworzenie miejsca pracy):

Przeczytaj regulamin rekrutacji do wsparcia na utworzenie miejsca pracy (doc)

Zapoznaj się z kartami oceny (zip)

Pobierz formularze do wypełnienia (zip)

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (wraz z niezbędnymi załącznikami) odeślij na adres:
Instytut Spraw Obywatelskich
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
w terminie do 11 lipca 2016 r. (uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego),
lub złóż osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej), do 11 lipca 2016 r. do godz. 15:15.

Pozostałe dokumenty:

Zapoznaj się z umową o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych (zip)

Zapoznaj się z Regulaminem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy (zip)

Zapoznaj się z Regulaminem udziału w projekcie (pdf)

Doradztwo prawne

Benjamin Franklin mawiał: „Kieruj swoim interesem, bo inaczej on pokieruje Tobą”. Dlatego jeśli chcesz, aby Twój podmiot ekonomii społecznej (fundacja/stowarzyszenie prowadzące działalność ekonomiczną, tj. odpłatną i/lub gospodarczą,  spółdzielnia socjalna, spółka z o.o. not for profit, etc.) rozwinął skrzydła, wzmocnił swoją pozycję na rynku i stał się ważnym partnerem do współpracy zapraszamy do korzystania z doradztwa prawnego.


Doradcy prawni Centrum KLUCZ doradzają m.in. w następujących obszarach:

 • zakładanie podmiotów ekonomii społecznej – stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek z o.o. non-profit,
 • podstawy kadr w organizacjach pozarządowych, w tym podstawy prawa pracy dla osób starających się o zatrudnienie, podstawy prawne wolontariatu,
 • prawo pracy dla osób niepełnosprawnych, prawne aspekty zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne
 • działalność ekonomiczna w organizacjach pozarządowych (nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego, w tym ubieganie się o status OPP, zakładanie działalności gospodarczej, spółki prawa handlowego, spółdzielnie socjalne i osób prawnych, spółka z o.o. non-profit itp.),
 • spółdzielnie socjalne – prawa i obowiązki członków spółdzielni socjalnych, wykluczenie, rezygnacja i wykreślenie członka spółdzielni socjalnej, zatrudnianie w spółdzielniach socjalnych, walne, lustracja w spółdzielniach socjalnych,
 • ustawa o ochronie danych osobowych,
 • prawo zamówień publicznych po zmianach, w tym klauzule społeczne,
 • inne, w tym: odpowiedzialność członków zarządu w fundacji i stowarzyszeniu, ochrona wizerunku, prawo autorskie w organizacji pozarządowej,  ustawa o dostępie do informacji publicznej, umowa sponsoringu, zbiórki publiczne, windykacja długów, przedawnienie roszczeń, przeciwdziałanie praniu brudnym pieniądzom i terroryzmowi.

Doradztwo dostosowane jest Twoich indywidualnych potrzeb. Przed spotkaniem doradczym warto przygotować dokumenty, które chciałbyś zweryfikować wspólnie z doradcą oraz pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedzi.

Jeśli wśród podanych tematów nie znajdujesz tych, który Cię interesują – skontaktuj się z nami, dostosujemy zakres doradztwa do Twoich potrzeb.

Terminy doradztw ustalane są indywidualnie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane instytucji (doc)

Formularz Dane indywidualne (doc)

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się nami:
Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647

Doradztwo księgowo-finansowe

Benjamin Franklin mawiał: „Kieruj swoim interesem, bo inaczej on pokieruje Tobą”. Dlatego jeśli chcesz, aby Twój podmiot ekonomii społecznej (fundacja/stowarzyszenie prowadzące działalność ekonomiczną, tj. odpłatną i/lub gospodarczą,  spółdzielnia socjalna, spółka z o.o. not for profit, etc.) rozwinął skrzydła, wzmocnił swoją pozycję na rynku i stał się ważnym partnerem do współpracy zapraszamy do korzystania z doradztwa księgowo-finansowego.

Doradcy finansowi Centrum KLUCZ doradzają m.in. w następujących obszarach:

 • weryfikacja dokumentów organizacyjnych PES, w tym KRS, statutu,
 • propozycje związane z zmianą statutu na potrzeby księgowo –podatkowe (np. omówienie warunków pozwalających na zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych),
 • dokumentacja księgowa (opis faktur, zasady prowadzenia raportów kasowych, magazyny, inwentaryzacja),
 • plan kont w PES oraz zasady sporządzania i stosowania polityki rachunkowości ,
 • zasady prowadzenia ksiąg w PES, praktyczne wskazanie dokonywania zapisów księgowych w planie kont,
 • zasada sporządzanie sprawozdania finansowego z działalności PES – wspólne omówienie zasad tworzenia sprawozdania finansowego, praktyczna weryfikacja zapisów księgowych pod kątem ujęcia w sprawozdaniu finansowym,
 • zasady rozliczania z fiskusem – praktyczne zasady rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych z organami podatkowymi, sporządzanie CIT,
 • podatek VAT – praktyczne zasady rozliczania podatku VAT z organami podatkowymi, sporządzanie deklaracji VAT,
 • umowy cywilno-prawne, umowy o pracę – omówienie zasad naliczania wynagrodzeń oraz weryfikacji rachunków wystawianych do umów cywilnoprawnych,
 • analiza kondycji finansowej organizacji,
 • zwrotne instrumenty finansowe dla PES – dostępność, finansowanie inwestycji z wykorzystaniem zwrotnych instrumentów finansowych, opracowanie realnego harmonogramu spłat, regularne spotkania w celu oceny stopnia wdrażania planu działania i osiągniętych rezultatów, pomoc w wprowadzaniu korekt lub planów naprawczych spłat zwrotnych instrumentów finansowych,
 • działalność odpłatna i gospodarcza – jak wzmocnić potencjał ekonomiczny organizacji,
 • przygotowanie budżetu i przepływów finansowych inwestycji/całej organizacji,
 • utrzymanie/odzyskanie płynności finansowej.

Doradztwo dostosowane jest Twoich indywidualnych potrzeb. Przed spotkaniem doradczym warto przygotować dokumenty, które chciałbyś zweryfikować wspólnie z doradcą oraz pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedzi.

Jeśli wśród podanych tematów nie znajdujesz tych, który Cię interesują – skontaktuj się z nami, dostosujemy zakres doradztwa do Twoich potrzeb.

Terminy doradztw ustalane są indywidualnie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane instytucji (doc)

Formularz Dane indywidualne (doc)

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się nami:
Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647

Doradztwo biznesowe

Benjamin Franklin mawiał: „Kieruj swoim interesem, bo inaczej on pokieruje Tobą”. Dlatego jeśli chcesz, aby Twój podmiot ekonomii społecznej (fundacja/stowarzyszenie prowadzące działalność ekonomiczną, tj. odpłatną i/lub gospodarczą,  spółdzielnia socjalna, spółka z o.o. not for profit, etc.) rozwinął skrzydła, wzmocnił swoją pozycję na rynku i stał się ważnym partnerem do współpracy zapraszamy do korzystania z doradztwa biznesowego.

Doradcy biznesowi Centrum KLUCZ doradzają m.in. w następujących obszarach:

 • audyt organizacji – zasoby kadrowe, finansowe, rzeczowe, słabe i mocne strony,
 • zarządzanie posiadanymi zasobami,
 • układanie budżetu organizacji i budżetu przedsięwzięcia,
 • opracowanie przepływów finansowych,
 • przygotowanie do prowadzenia sprzedaży w organizacji,
 • przygotowanie narzędzi do planowania biznesu: model canvas, biznesplan,
 • biznesplan – cel jego tworzenia, forma, budowa,
 • nowoczesne podejście do planowania biznesowego – podstawy Modelu Biznesu Canvas,
 • wsparcie procesu podejmowania decyzji,
 • redukcja kosztów,
 • zidentyfikowanie i zarządzanie ryzykiem związanym z przyszłą inwestycją,
 • określenie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa i branży, w tym struktury kosztów, rynku, dostawców i odbiorców itp.,
 • marketing jako klucz do sukcesu w biznesie, 4P marketingu,
 • możliwe ryzyka związane z działalnością odpłatną/ gospodarczą,
 • zarządzanie finansami w organizacji – podział ról między zarządem a księgowością,
 • windykacja miękka należności od kontrahentów.
 • współpracy międzysektorowej.

Doradztwo dostosowane jest Twoich indywidualnych potrzeb. Przed spotkaniem doradczym warto przygotować dokumenty, które chciałbyś zweryfikować wspólnie z doradcą oraz pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedzi.
Jeśli wśród podanych tematów nie znajdujesz tych, który Cię interesują – skontaktuj się z nami, dostosujemy zakres doradztwa do Twoich potrzeb.

Terminy doradztw ustalane są indywidualnie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane instytucji (doc)

Formularz Dane indywidualne (doc)

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się nami:
Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647


Logotypy: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Województwo Łódzkie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną