Dla regionu (2018-2020)

Logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny

Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia

Celem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” jest utworzenie w okresie 01.01.2018 r.–31.12.2020 r. 72 nowych i trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS) w 7 powiatach subregionu I woj. łódzkiego, tj. w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

Planuje się utworzenie 59 miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych (PS) lub w podmiotach ekonomii społecznej (PES) przekształconych w przedsiębiorstwa społeczne oraz 13 miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Wartość projektu wynosi 5.177.860,60 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 5.055.460,60 zł.

Co robimy

Wspieramy rozwój i profesjonalizację podmiotów ekonomii społecznej poprzez:

 • tworzenie miejsc pracy w PS oraz PES;
 • wykorzystanie potencjału istniejących NGO do ekonomizacji;
 • tworzenie PS dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Centrów Integracji Społecznej oraz osób zatrudnionych w Zakładach Aktywności Zawodowej.

Dla kogo

Do korzystania z usług zapraszamy:

 • osoby indywidualne/grupy, które planują założyć podmiot ekonomii społecznej (fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną, spółkę not for profit),
 • organizacje, które planują rozpocząć lub rozwijać działalność odpłatną i/lub gospodarczą,
 • przedstawicieli administracji lokalnej zainteresowanych rozwijaniem przedsiębiorczości społecznej w gminie lub powiecie.

Doradztwo ogólne

Jeśli chcesz, aby Twój podmiot ekonomii społecznej/przedsiębiorstwo społeczne (fundacja/ stowarzyszenie prowadzące działalność ekonomiczną, tj. odpłatną i/lub gospodarczą, spółdzielnia socjalna, spółka z o.o. not for profit, etc.) rozwinął skrzydła, wzmocnił swoją pozycję na rynku i stał się ważnym partnerem do współpracy zapraszamy do korzystania z doradztwa ogólnego.

Doradcy ogólni Centrum KLUCZ doradzają m.in. w następujących obszarach:

 • zakładanie przedsiębiorstw społecznych (PS) – z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów,
 • zakładanie podmiotu ekonomii społecznej (PES) – z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów,
 • rejestrowanie działalności PES/PS,
 • zewnętrzne finansowanie PES/PS,
 • prowadzenie działalności statutowej PES/PS,
 • sieciowanie PES/PS.

Doradztwo dostosowane jest do Twoich indywidualnych potrzeb. Przed spotkaniem doradczym warto przygotować dokumenty, które chciałbyś zweryfikować wspólnie z doradcą oraz pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedzi.

Jeśli wśród podanych tematów nie znajdujesz tych, który Cię interesują – skontaktuj się z nami, dostosujemy zakres doradztwa do Twoich potrzeb.

Terminy doradztw ustalane są indywidualnie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Aby skorzystać z doradztwa, skontaktuj się z nami:

Michał Juszczak, e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pltel. 519 300 642 | 42 630 17 49


Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi udziału w projekcie:

Regulamin ogólny udziału w projekcie (pdf)

Formularz udziału w projekcie dla instytucji (doc)

Formularz udziału w projekcie dla osoby indywidualnej (doc)

Dokumenty dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (aktywną działalność odpłatną statutową i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego):

Umowa na usługi objęte pomocą de minimis (doc)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls)

Oświadczenie o wysokości dotychczas uzyskanej pomocy de minimis (doc)

Wsparcie działań reintegracyjnych

Centrum KLUCZ wspiera liderów we wprowadzaniu zmiany społecznej i daje konkretne narzędzia: szkolenia, doradztwa, wizyty studyjne, wsparcie w pozyskiwaniu funduszy i wiele więcej. Od kilku lat intensywnie współpracujemy ze środowiskami chcącymi tworzyć podmioty reintegracyjne na terenie swoich miast i gmin.

Podmioty reintegracyjne, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej wspierają tych, którzy z różnych powodów nie są w stanie poradzić sobie na otwartym rynku pracy (osoby z niepełnosprawnościami, uzależnione, wychowanków domów dziecka, osoby z doświadczeniem bezdomności itp.). Często podmioty reintegracyjne są dla nich szansą na lepsze życie i powrót do społeczeństwa. Mają 2 główne cele:

 1. reintegracja społeczna – działają w celu odbudowania i podtrzymania kompetencji społecznych takich jak umiejętność budowania relacji, współpracy w grupie, komunikacji;
 2. reintegracja zawodowa – działają w celu odbudowania i podtrzymania zdolności do samodzielnego utrzymania się na rynku pracy.

Do naszych zadań należy m.in.:

 • tworzenie i wspieranie funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ, ZAZ);
 • wspieranie działań reintegracyjnych na rzecz pracowników przedsiębiorstw społecznych;
 • usługi doradztwa prawnego, marketingowego, biznesowego świadczone przez specjalistów w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej;
 • inicjowanie działań motywacyjnych zmierzających do zakładania nowych podmiotów reintegracji społecznej;
 • pomoc w określeniu rozwoju zawodowego, budowanie kompetencji społecznych oraz budowanie zespołu i rozwiązywania konfliktów w podmiotach reintegracji społecznej;
 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb środowisk lokalnych w zakresie inicjowania podmiotów reintegracji społecznej.

Chcesz utworzyć podmiot reintegracyjny w swoim powiecie? Skontaktuj się z nami:

Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 504 388 885


Zapoznaj się z ogólnym regulaminem udziału w projekcie

Wsparcie w pozyskiwaniu certyfikacji

Posiadanie przez Twoją organizację certyfikatu/ znaku jakości, które potwierdzają wysoką jakość świadczonych przez Was usług jest szansą na pozyskanie nowych klientów oraz podnosi prestiż Waszych produktów czy usług. Wesprzemy Cię w zdobyciu takiego wyróżnienia.

Podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne mogą starać się o regionalne i ogólnopolskie certyfikaty dedykowane sektorowi ekonomii społecznej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by Twoja organizacja sięgnęła po inne wyróżnienie i konkurowała z podmiotami biznesowymi.

Doradcy Centrum KLUCZ pomagają w:

 • doborze konkursów/ programów certyfikujących,
 • w wypełnieniu wniosku o certyfikację.

O jakie certyfikaty mogą starać się podmioty ekonomii społecznej?

 1. Certyfikat Zakup Prospołeczny – przyznawany jest podmiotom, które w efektywny sposób prowadzą działalność społeczną oraz ekonomiczną. Ich produkty lub usługi powinny cechować się wysoką jakością i posiadać dobrą opinię. Podmiotem certyfikującym organizacje z województwa łódzkiego jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej. >>Przeczytaj, jak zdobyć certyfikat Zakup Prospołeczny
 2. Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej – Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem konkursu jest wyróżnienie podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. >> Przeczytaj, jak zdobyć Znak Jakości
 3. Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku – w Konkursie [eS] im. Jacka Kuronia przyznawane są nagrody dla przedsiębiorstw społecznych w kilku kategoriach – Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, Pomysł na Rozwój, Odkrycie Roku, Nagroda Publiczności. Finaliście każdej z edycji otrzymują dodatkowo mentoring od PwC. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych nagród, o jaką mogą ubiegać się przedsiębiorstwa społeczne. >>Przeczytaj więcej o Konkursie [eS] 
 4. Lodołamacze – jest to konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie. Jego celem jest nagradzanie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Wyróżnienia otrzymują ci, dla których priorytetem jest wrażliwość, eliminowanie barier i podziałów społecznych względem osób z niepełnosprawnościami. >>Przeczytaj więcej o konkursie Lodołamacze

To tylko kilka z wielu konkursów, w jakich może wziąć udział Twoja organizacja. Często, poza prestiżowym tytułem, dyplomem i statuetką, laureaci otrzymują nagrody pieniężne lub możliwość sfinansowania usług rozwojowych.

Chcesz zdobyć certyfikat potwierdzający wysoką jakość Twoich produktów lub usług? Skontaktuj się z nami:

Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 504 388 885 | 42 630 17 49


Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi udziału w projekcie:

Regulamin ogólny udziału w projekcie (pdf)

Formularz udziału w projekcie dla instytucji (doc)

Formularz udziału w projekcie dla osoby indywidualnej (doc)

Dokumenty dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (aktywną działalność odpłatną statutową i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego):

Umowa na usługi objęte pomocą de minimis (doc)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls)

Oświadczenie o wysokości dotychczas uzyskanej pomocy de minimis (doc)

Zwrotne instrumenty finansowe

Jeśli Twoja organizacja potrzebuje środków finansowych, żeby  rozwinąć skrzydła – zrealizować nowy projekt, poszerzyć swoją ofertę, zakupić nowy sprzęt lub przeprowadzić remont – może skorzystać z pożyczki specjalnie dla podmiotów ekonomii społecznej.

W ramach wsparcia w ubieganiu się o zwrotne instrumenty finansowe doradcy Centrum KLUCZ:

 • pomogą przeprowadzić analizę sytuacji organizacji i ocenę potrzeb finansowania zewnętrznego,
 • wesprą w poszukiwaniu źródeł finansowania zewnętrznego,
 • pomogą w sporządzeniu wniosku o finansowanie,
 • zapewnią wsparcie  w okresie spłacania zobowiązania finansowego.

Czym są zwrotne instrumenty finansowe?

Są to pożyczki na działalność statutową (nieodpłatną i odpłatną), a także na działalność gospodarczą prowadzoną przez podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne. Wśród dostępnych instrumentów finansowania znajdują się  preferencyjne pożyczki na start lub rozwój czy pożyczki inwestycyjne.

Dla kogo przeznaczone jest wsparcie?

Pożyczki są udzielane podmiotom ekonomii społecznej i przedsiębiorstwom społecznym.in.:

 • stowarzyszeniom, fundacjom i organizacjom kościelnym,
 • spółdzielniom socjalnym,
 • spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych,
 • podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS),  Klubom Integracji Społecznej (KIS), Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • spółkom non-profit.

Kto udziela pożyczek?

Istnieją dwie organizacje zajmujące się udzielaniem pożyczek dla PES: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA i Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich Sp. z o.o. (Fundusz PAFPIO). Z obydwiema Centrum KLUCZ ściśle współpracuje w celu zapewnienia jak najlepszych warunków pożyczki. W przypadku współpracy z TISE SA istnieje możliwość podpisania umowy pożyczki w obecności pracownika OWES Centrum KLUCZ, bez konieczności notarialnego potwierdzania tożsamości czy udawania się do siedziby TISE SA.

Więcej informacji znajdziesz na stronach:

TISE SA

PAFPIO

Chcesz skorzystać z doradztwa w zakresie instrumentów finansowych? Skontaktuj się z nami:

Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 504 388 885 | 42 630 17 49


Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi udziału w projekcie:

Regulamin ogólny udziału w projekcie (pdf)

Formularz udziału w projekcie dla instytucji (doc)

Formularz udziału w projekcie dla osoby indywidualnej (doc)
Dokumenty dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (aktywną działalność odpłatną statutową i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego):

Umowa na usługi objęte pomocą de minimis (doc)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls)

Oświadczenie o wysokości dotychczas uzyskanej pomocy de minimis (doc)

Dotacje

Skorzystaj z naszych dotacji i wsparcia doradczego, jeśli myślisz o utworzeniu stabilnego miejsca pracy w nowo powstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS).

III NABÓR NA WSPARCIE ZMIERZAJĄCE DO UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

Od 18 czerwca do 8 lipca 2019 r. będzie trwał nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

 • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
 • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
 • utworzenie nowego PS.

UWAGA: termin naboru uległ wydłużeniu do 8 lipca do godz. 12.00. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (doradztwo biznesowe, finansowo-księgowe oraz prawne) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu. Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe i doradcze na utworzenie i pierwsze miesiące trwania miejsc pracy.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy przesłać do 8 lipca 2019 r. do godz. 112:00 na adres:

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
Uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego.
Dokumenty można także złożyć osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej), do 8 lipca 2019 r. do godz. 12:00.

Zapoznaj się z dokumentami rekrutacyjnymi

Lista oceny formalnej

Lista oceny merytorycznej

Od 20 sierpnia do 5 września 2019 r. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy. Nabór jest zamknięty i dotyczy tylko tych podmiotów, które w styczniu  br. przystąpiły do rekrutacji do wsparcia zmierzającego do uruchomienia nowych miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Zapoznaj się z dokumentami

Lista rankingowa biznesplanów po III naborze


II NABÓR NA WSPARCIE ZMIERZAJĄCE DO UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

Od 29 listopada 2018 r. do 7 stycznia 2019 r. będzie trwał nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

 • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
 • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
 • utworzenie nowego PS.

W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (doradztwo biznesowe, finansowo-księgowe oraz prawne) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu. Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe i doradcze na utworzenie i pierwsze miesiące trwania miejsc pracy.

Uwaga: wsparcie finansowe udzielane jest na wydatki w kwotach netto (tzn. VAT nie jest kwalifikowany).

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy przesłać do 7 stycznia 2019 r. do godz. 15:15 na adres:

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
Uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego.
Dokumenty można także złożyć osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej), do 7 stycznia 2019 r. do godz. 15:15.

Niezbędne dokumenty i informacje znajdziesz na stronie z ogłoszeniem o naborze

Lista oceny formalnej

Lista oceny merytorycznej

Od 27 marca do 12 kwietnia 2019 r. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy. Nabór jest zamknięty i dotyczy tylko tych podmiotów, które w styczniu  br. przystąpiły do rekrutacji do wsparcia zmierzającego do uruchomienia nowych miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Zapoznaj się z dokumentami

Lista rankingowa biznesplanów po II naborze


I NABÓR NA WSPARCIE ZMIERZAJĄCE DO UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

Od 18 do 25 czerwca 2018 r. będzie trwał nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

 • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
 • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
 • utworzenie nowego PS.

W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (doradztwo biznesowe, finansowo-księgowe oraz prawne) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu. Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe i doradcze na utworzenie i pierwsze miesiące trwania miejsc pracy.

Uwaga: wsparcie finansowe udzielane jest na wydatki w kwotach netto (tzn. VAT nie jest kwalifikowany).

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy przesłać do 25 czerwca 2018 r. do godz. 15:15 na adres:

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
Uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego.
Dokumenty można także złożyć osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej), do 25 czerwca 2018 r. do godz. 15:15.

Lista oceny formalnej

Lista oceny merytorycznej

Od 28 września 2018 r. do 15 października 2018 r. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy. Nabór jest zamknięty i dotyczy tylko tych podmiotów, które w czerwcu br. przystąpiły do rekrutacji do wsparcia zmierzającego do uruchomienia nowych miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Zapoznaj się z dokumentami

Lista rankingowa biznesplanów

Podsumowanie I naboru


Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji (pdf)

Formularz zgłoszeniowy dla osób fizycznych (doc)

Formularz zgłoszeniowy dla podmiotów instytucjonalnych (doc)

Karta oceny formalnej (pdf)

Karta oceny merytorycznej dla osób fizycznych (pdf)

Karta oceny merytorycznej dla podmiotów instytucjonalnych – nowe PS (pdf)

Karta oceny merytorycznej dla podmiotów instytucjonalnych – PES przekształcające się oraz istniejące PS (pdf)

Lista PKD wykluczonych z pomocy de minimis (xls)


Osobom i podmiotom zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy oferujemy bezpłatne doradztwo, w tym biznesowe, w zakresie przygotowania formularza rekrutacyjnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Aleksandra Podkońska, aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl | 519 300 647, 42 630 17 49.


Co to jest przedsiębiorstwo społeczne (PS)?

Jeśli chodzi o formę prawną, to przedsiębiorstwem społecznym może być fundacja, stowarzyszenie, a także spółka not for profit czy spółdzielnia socjalna. Istotne jest, że PS, prowadząc działalność ekonomiczną, realizuje cele społeczne – zatrudniając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i/lub świadcząc usługi społeczne. KażdePS, niezależnie od formy prawnej, musi zatem spełniać kilka warunków, w tym:

 • prowadzić działalność gospodarczą, odpłatną, oświatową lub kulturalną,
 • zatrudniać minimum 3 osoby (na umowę o pracę na minimum ćwierć etatu lub na umowę-zlecenie), przy czym 50% z nich (w określonych przypadkach 20% lub 30%) spośród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wypracowywany zysk przeznaczać na wzmocnienie potencjału PS oraz na reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub działalność pożytku publicznego.

Zapoznaj się ze szczegółową definicją PS (pdf)

Co to oznacza? Podmiot, który już prowadzisz, lub który dopiero planujesz utworzyć, spełniając odpowiednie warunki, może uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego i skorzystać z bezzwrotnego wsparcia na utworzenie w nim miejsc pracy. Pomagamy zarówno w tworzeniu zupełnie nowych PS, jak i w przekształcaniu stowarzyszeń, fundacji czy spółek not for profit w PS.

Dla kogo jest przedsiębiorczość społeczna?

 • dla osób indywidualnych i grup nieformalnych, które chciałyby profesjonalnie realizować misję społeczną w ramach stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej czy spółki not for profit i w tym celu potrzebują stabilnego finansowania, które umożliwia działalność rynkową,
 • dla organizacji pozarządowych, które nie prowadzą działalności odpłatnej czy gospodarczej, ale mają na nią pomysł i potrzebują wsparcia w jego rozwinięciu,
 • dla organizacji pozarządowych, które chcą wzmocnić/rozwinąć swoją działalność odpłatną i/lub gospodarczą, poszerzyć zakres działań,
 • dla samorządów, które chcą się aktywnie włączać w poprawę jakości życia mieszkańców, poprzez założenie przedsiębiorstwa społecznego świadczącego usługi społeczne, komunalne i inne,
 • wsparcie oferujemy także już istniejącym PS, jak spółdzielnie socjalne, które chcą wzmocnić swój potencjał.

Mamy dla Ciebie bezpłatną ofertę, a w jej ramach:

 • doradztwo na etapie przygotowywania formularza zgłoszeniowego,
 • doradztwo biznesowe i finansowe na etapie tworzenia biznesplanu dla przedsiębiorstwa społecznego,
 • doradztwo prawne na etapie tworzenia przedsiębiorstwa społecznego (rejestracja nowego podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowanie dokumentów już istniejących podmiotów do przekształcenia w PS),
 • bezzwrotne wsparcie dotacyjne – do 20.000 zł na jedno miejsce pracy,
 • bezzwrotne finansowe wsparcie pomostowe – 2.000 zł/m-c przez pierwsze 6 miesięcy działalności oraz możliwość przedłużenia wsparcia finansowego w wysokości 1.000 zł/m-c na kolejne 6 miesięcy,
 • szkolenia zawodowe dla pracowników PS,
 • dodatkowo, nowo powstałe przedsiębiorstwa społeczne otrzymają roczne wsparcie Indywidualnego Doradcy Przedsiębiorstwa Społecznego oraz branżowe wsparcie doradcze sprofilowane pod kątem potrzeb przedsiębiorstwa;

Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe?

 • osoby fizyczne oraz osoby prawne zmierzające do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego,
 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółki not for profit), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (m.in. podjęcia działalności ekonomicznej).

Wsparcie finansowe udzielane jest na utworzenie nowych miejsc pracy m.in. dla osób:

 • bezrobotnych,
 • niepełnosprawnych,
 • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. korzystających z pomocy społecznej).

Zapoznaj się ze szczegółową listą osób, które mogą być zatrudnione na nowych miejscach pracy w PS (pdf)


Jesteś zainteresowany/-a? Chętnie spotkamy się i wspólnie zastanowimy się jak przejść od pomysłu do czynu

Przed spotkaniem:

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi udziału w projekcie:

Regulamin ogólny udziału w projekcie (pdf)

Formularz udziału w projekcie dla instytucji (doc)

Formularz udziału w projekcie dla osoby indywidualnej (doc)

Dokumenty dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (aktywną działalność odpłatną statutową i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego):

Umowa na usługi objęte pomocą de minimis (doc)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls)

Oświadczenie o wysokości dotychczas uzyskanej pomocy de minimis (doc)

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się nami:

Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647| 42 630 17 49

Zamówienia publiczne

Chcesz pozyskiwać więcej zleceń dla swojego podmiotu? Chcesz zdobyć doświadczenie biznesowe i pozyskiwać środki, które zapewnią Ci płynność finansową? A może planujesz rozpocząć działalność ekonomiczną w fundacji/stowarzyszeniu, tj. działalność odpłatną i/lub gospodarczą? Szukasz sposobów na pozyskiwanie funduszy i zleceniodawców, a także na rozwój i doskonalenie własnego potencjału?

Jeśli tak, to zachęcamy do skorzystania z naszej oferty dotyczącej zagadnień z obszaru zamówień publicznych, w ramach której oferujemy:

 • doradztwo w zakresie możliwych źródeł rozwijania działalności ekonomicznej,
 • wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, przy przygotowywaniu ofert w odpowiedzi na ogłoszone postępowania, zgodnie z wymaganiami Prawa zamówień publicznych i innych stosownych przepisów,
 • wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych w analizie SIWZ (tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia), umów i innych dokumentów przetargowych, zapytań ofertowych, itp.,
 • wsparcie przy redagowaniu odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień i wezwania do uzupełnienia dokumentów w trakcie prowadzonych postępowań,
 • działania rzecznicze kierowane do jednostek samorządu terytorialnego (JST) dotyczące stosowania klauzul społecznych.

Co to są zamówienia publiczne?

Zamówienia publiczne – zgodnie z definicją zawartą w Ustawie Prawo zamówień publicznych (Ustawa PZP z dn.29.01.2004 r.) to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, finansowane w całości lub w części ze środków publicznych.

W związku z faktem, iż w ramach zamówień publicznych są wydatkowane środki publiczne, sfera ta jest ściśle regulowana przepisami prawa krajowego i unijnego. Wszystko po to, aby środki publiczne były wydatkowane w sposób jak najbardziej efektywny i skuteczny oraz z zachowaniem uczciwej konkurencji.

Zamówień publicznych udzielają co do zasady wszystkie podmioty, które pośrednio lub bezpośrednio dysponują środkami publicznymi. Należą do nich przede wszystkim jednostki sektora finansów publicznych, czyli np. organy administracji rządowej, jednostki samorządów terytorialnych, państwowe szkoły wyższe, sądy, jednostki badawczo-rozwojowe, itp. Ponadto zamówień publicznych udzielają również podmioty spoza sektora finansów publicznych, które wydatkują środki publiczne, takie jak np. organizacje pozarządowe, ale jedynie w określonych Ustawą PZP sytuacjach.

Określenie „publiczne” może wskazywać na to, że podmioty ekonomii społecznej w ogóle nie muszą znać ani stosować procedur zamówień publicznych, gdyż nie należą do sektora finansów publicznych. Jednakże często korzystają w swojej działalności z takich środków – np. pozyskują je w formie dotacji współfinansowanych z funduszy europejskich. Poza tym doskonałym źródłem pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie własnej działalności jest branie udziału w przetargach (lub w postępowaniach ogłaszanych w innych trybach określonych Ustawą PZP) oraz odpowiadanie na zapytania ofertowe, które są ogłaszane przez jednostki zobowiązane do udzielania zamówień publicznych.

Ponadto wiedza dotycząca udziału w postępowaniach w ramach zamówień publicznych, jest również ważna z tego względu, iż prawo dopuszcza stosowanie tzw. klauzul społecznych, które umożliwiają wyrównywanie szans w dostępie do zamówień publicznych podmiotom i osobom pozostającym w gorszej sytuacji na rynku pracy.

Czym są klauzule społeczne?

Najczęściej przyjmuje się, iż klauzule społeczne oznaczają rozwiązania określone w Ustawie PZP, które umożliwiają stosowanie przez zamawiających dodatkowych warunków w dostępie do zamówienia publicznego lub w jego realizacji, służących osiąganiu istotnych korzyści społecznych. Zastosowanie klauzul społecznych (aspektów społecznych ) w zamówieniu może dotyczyć np. stosowania kryteriów premiujących podmioty ekonomii społecznej oraz kryteriów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub innych, należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a więc takich które są realizowane m.in. przez JST i organizacje pozarządowe, obowiązkowe jest uwzględnianie aspektów społecznych w stosunku do określonych rodzajów zamówień. Rodzaj tych zamówień określa instytucja, która przyznaje środki finansowe. Przykładem są tutaj projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w których Instytucja Zarządzająca zaleciła stosowanie aspektów społecznych przy zamówieniach publicznych, których przedmiotem są: usługi cateringowe lub dostawa materiałów biurowych i promocyjnych. Konieczność stosowania aspektów społecznych w zamówieniach daje więc dużą szansę podmiotom ekonomii społecznej, na pozyskiwanie zleceń, a tym samym środków finansowych.

W Polsce istnieje możliwość stosowania w zamówieniach publicznych następujących klauzul:

 • klauzuli umożliwiającej ograniczenie do udziału w postępowaniu wyłącznie do podmiotów, w których osoby należące do grup społecznie marginalizowanych (tj. m.in. osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, osób z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych) stanowią co najmniej 30% osób zatrudnionych (klauzula zastrzeżona),
 • klauzuli umożliwiającej nałożenie na wykonawcę zamówienia obowiązku zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (klauzula zatrudnieniowa),
 • klauzuli umożliwiającej nałożenie na wykonawcę zamówienia obowiązku zatrudnienia pracowników na umowy o pracę (klauzula pracownicza),
 • klauzuli umożliwiającej świadczenie wskazanych w Ustawie PZP usług zdrowotnych, społecznych oraz kulturalnych wyłącznie przez podmioty niekomercyjne, zarządzane partycypacyjnie i prowadzące integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Poniżej kilka przykładowych adresów do stron, na których opublikowano zamówienia, w których zastosowano klauzule społeczne:

http://www.bip.rawam.ug.gov.pl/829,zasada-konkurencyjnosci

http://bip-rcpslodz.pl/datadir/doc/2016-11-08-Nr-sprawy-33-SIWZ-DRUK.pdf

http://www.mopr.zabrze.pl/przetargi-szczegoly/items/zapytanie-ofertowe-2333.html

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1061844
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1089635

Korzyści ze stosowania klauzul społecznych:

 • wspieranie zatrudnienia oraz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • wspieranie sektora ekonomii społecznej poprzez ułatwianie dostępu do zamówień publicznych podmiotom, które prowadzą działania na rzecz osób marginalizowanych,
 • wyrównywanie szans na rynku pracy,
 • wpieranie godnej pracy poprzez zatrudnienia na umowy o pracę, co zwiększa stabilność realizacji zamówienia, bezpieczeństwo pracownika i jego prawa,
 • rozwój sektora ekonomii społecznej,
 • nawiązywanie współpracy pomiędzy samorządem a trzecim sektorem.

Prowadzisz podmiot ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwo społeczne i chcesz odpowiedzieć na zamówienie publiczne lub zapytanie ofertowe i potrzebujesz pomocy? Jesteś pracownikiem administracji lokalnej i chcesz zastosować klauzulę społeczną w swoim zamówieniu publicznym lub zapytaniu ofertowym? Skontaktuj się z nami:

Michał Juszczak, e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pltel. 519 300 642 | 42 630 17 49


Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi udziału w projekcie:

Regulamin ogólny udziału w projekcie (pdf)

Formularz udziału w projekcie dla instytucji (doc)

Formularz udziału w projekcie dla osoby indywidualnej (doc)

Dokumenty dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (aktywną działalność odpłatną statutową i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego):

Umowa na usługi objęte pomocą de minimis (doc)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls)

Oświadczenie o wysokości dotychczas uzyskanej pomocy de minimis (doc)

Usługi specjalistyczne

Czy uważasz, że prowadzisz prężnie działające przedsiębiorstwo społeczne, ale niestety, mało kto o Was słyszał? Poszukujesz klientów, a marketing szeptany nie wystarcza? Być może potrzebujecie nowej strony internetowej lub Wasze zapasy wizytówek i ulotek już się wyczerpały? Przydałby się Wam logotyp, ale na pokładzie nie macie grafika? Naszą odpowiedzią na Wasze wyzwania są usługi specjalistyczne.

Usługi o wartości do 5.000 zł na podmiot przyznawane są wg indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa społecznego. W ramach usług sfinansować można, m.in.:

 • przygotowanie strony internetowej;
 • przygotowanie identyfikacji wizualnej lub zaprojektowanie konkretnych materiałów graficznych;
 • usługi poligraficzne;

Zanim przystąpimy do realizacji Twoich planów:

Zapoznaj się z Zasadami realizacji usług specjalistycznych

Zapoznaj się z wzorem umowy na realizację usług

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy

Do podpisania umowy konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny formularza zgłoszeniowego. Podpisanie umowy na realizację usług specjalistycznych poprzedzone jest diagnozą potrzeb przedsiębiorstwa społecznego. Nasi doradcy pomogą Wam opracować koncepcję materiałów promocyjnych, strony www czy logotypu. Wesprą Was również opracowaniu formularza.

Terminy naborów na realizację usług specjalistycznych:

I termin: 16 marca 2020 r. – 03 kwietnia 2020 r.

Chcesz skorzystać z usług specjalistycznych? Skontaktuj się z nami:

Michał Juszczak, e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pltel. 519 300 642 | 42 630 17 49


Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi udziału w projekcie:

Regulamin ogólny udziału w projekcie (pdf)

Formularz udziału w projekcie dla instytucji (doc)

Formularz udziału w projekcie dla osoby indywidualnej (doc)

Dokumenty dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (aktywną działalność odpłatną statutową i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego):

Umowa na usługi objęte pomocą de minimis (doc)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls)

Oświadczenie o wysokości dotychczas uzyskanej pomocy de minimis (doc)

Doradztwo biznesowe

Jeśli chcesz, aby Twój podmiot ekonomii społecznej/przedsiębiorstwo społeczne (fundacja/ stowarzyszenie, spółdzielnia socjalna, spółka z o.o. not for profit, etc.) rozwinął skrzydła, wzmocnił swoją pozycję na rynku i stał się ważnym partnerem do współpracy zapraszamy do korzystania z doradztwa biznesowego.

Doradcy biznesowi Centrum KLUCZ doradzają m.in. w następujących obszarach:

 1. W zakresie zarządzania organizacją:
 • wsparcie procesu podejmowania decyzji,
 • planowanie strategiczne, tworzenie planu rozwoju,
 • audyt organizacji – zasoby kadrowe, finansowe, rzeczowe, słabe i mocne strony – wsparcie w rozpoznaniu potencjału organizacji,
 • zarządzanie zasobami,
 1. W zakresie osobowym:
 • zarządzanie podmiotem ekonomii społecznej/przedsiębiorstwem społecznym,:
 • zarządzanie pracownikami,
 • zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów,
 • wsparcie w aplikowaniu o dofinansowanie podnoszenia kompetencji pracowników, m.in. do Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 1. W zakresie finansowym:
 • układanie budżetu organizacji i budżetu przedsięwzięcia,
 • opracowanie przepływów finansowych,
 • przygotowanie do prowadzenia sprzedaży w organizacji (rozpoznanie zapotrzebowania na produkty i usługi potencjalnie dostarczane przez PES/PS), wsparcie działań zwiększających sprzedaż,
 • przygotowanie narzędzi do planowania biznesu: model canvas, biznesplan,
 • biznesplan/ studium wykonalności – cel jego tworzenia, forma, budowa,
 • przygotowanie montażu finansowego (w tym z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych),
 • nowoczesne podejście do planowania biznesowego – podstawy Modelu Biznes Canvas,
 • zwrotne instrumenty finansowe dla PES/PS – dostępność, finansowanie inwestycji z wykorzystaniem zwrotnych instrumentów finansowych, opracowanie realnego harmonogramu spłat, regularne spotkania w celu oceny stopnia wdrażania planu działania i osiągniętych rezultatów, pomoc w wprowadzaniu korekt lub planów naprawczych spłat zwrotnych instrumentów finansowych, wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansującymi.
 • źródła finansowania działalności PES/PS, w tym Fundusz Pracy lub PFRON,
 • redukcja kosztów,
 • zidentyfikowanie i zarządzanie ryzykiem związanym z przyszłą inwestycją,
 • określenie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa i branży, w tym struktury kosztów, rynku, dostawców i odbiorców itp.
 • możliwe ryzyka związane z działalnością odpłatną/ gospodarczą,
 • opracowanie planu naprawczego
 • zarządzanie finansami w organizacji – podział ról między zarządem a księgowością,
 • planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia Proveit.pl).
 • windykacja miękka należności od kontrahentów,
 1. W zakresie marketingowym:
 • marketing jako klucz do sukcesu w biznesie,
 • nowe technologie, w tym social media,
 • planowanie marketingowe,
 • kształtowanie elastyczności ofertowej,
 • polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
 • opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS/PES,
 • badanie rynku,
 • wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES/PS,
 • nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.
 • poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,
 • wsparcia w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami,
 • współpraca międzysektorowa.

Doradztwo dostosowane jest Twoich indywidualnych potrzeb. Przed spotkaniem doradczym warto przygotować dokumenty, które chciałbyś zweryfikować wspólnie z doradcą oraz pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedzi.

Jeśli wśród podanych tematów nie znajdujesz tych, który Cię interesują – skontaktuj się z nami, dostosujemy zakres doradztwa do Twoich potrzeb.

Terminy doradztw ustalane są indywidualnie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się nami:

Michał Juszczak, e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pltel. 519 300 642 | 42 630 17 49


Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi udziału w projekcie:

Regulamin ogólny udziału w projekcie (pdf)

Formularz udziału w projekcie dla instytucji (doc)

Formularz udziału w projekcie dla osoby indywidualnej (doc)

Dokumenty dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (aktywną działalność odpłatną statutową i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego):

Umowa na usługi objęte pomocą de minimis (doc)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls)

Oświadczenie o wysokości dotychczas uzyskanej pomocy de minimis (doc)

Doradztwo księgowo-podatkowe

Jeśli chcesz, aby Twój podmiot ekonomii społecznej/przedsiębiorstwo społeczne (fundacja/ stowarzyszenie, spółdzielnia socjalna, spółka z o.o. not for profit, etc.) rozwinął skrzydła, wzmocnił swoją pozycję na rynku i stał się ważnym partnerem do współpracy zapraszamy do korzystania z doradztwa księgowo-finansowego.

Doradcy finansowi Centrum KLUCZ doradzają m.in. w następujących obszarach:

 • weryfikacja dokumentów organizacyjnych podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społecznego, w tym KRS, statutu,
 • propozycje związane z zmianą statutu na potrzeby księgowo–podatkowe (np. omówienie warunków pozwalających na zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych),
 • dokumentacja księgowa (opis faktur, zasady prowadzenia raportów kasowych, magazyny, inwentaryzacja),
 • plan kont w PES/PS oraz zasady sporządzania i stosowania polityki rachunkowości,
 • zasady prowadzenia ksiąg w podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, praktyczne wskazanie dokonywania zapisów księgowych w planie kont,
 • zasada sporządzania sprawozdania finansowego z działalności PES/PS – wspólne omówienie zasad tworzenia sprawozdania finansowego, praktyczna weryfikacja zapisów księgowych pod kątem ujęcia w sprawozdaniu finansowym,
 • zasady rozliczania z fiskusem – praktyczne zasady rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych z organami podatkowymi, sporządzanie CIT,
 • podatek VAT – praktyczne zasady rozliczania podatku VAT z organami podatkowymi, sporządzanie deklaracji VAT,
 • umowy cywilno-prawne, umowy o pracę – omówienie zasad naliczania wynagrodzeń oraz weryfikacji rachunków wystawianych do umów cywilnoprawnych,
 • analiza kondycji finansowej organizacji,
 • działalność odpłatna i gospodarcza – jak wzmocnić potencjał ekonomiczny organizacji,
 • przygotowanie budżetu i przepływów finansowych inwestycji/całej organizacji,
 • utrzymanie/odzyskanie płynności finansowej.

Doradztwo dostosowane jest Twoich indywidualnych potrzeb. Przed spotkaniem doradczym warto przygotować dokumenty, które chciałbyś zweryfikować wspólnie z doradcą oraz pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedzi.

Jeśli wśród podanych tematów nie znajdujesz tych, który Cię interesują – skontaktuj się z nami, dostosujemy zakres doradztwa do Twoich potrzeb.

Terminy doradztw ustalane są indywidualnie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się nami:

Michał Juszczak, e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pltel. 519 300 642 | 42 630 17 49


Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi udziału w projekcie:

Regulamin ogólny udziału w projekcie (pdf)

Formularz udziału w projekcie dla instytucji (doc)

Formularz udziału w projekcie dla osoby indywidualnej (doc)

Dokumenty dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (aktywną działalność odpłatną statutową i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego):

Umowa na usługi objęte pomocą de minimis (doc)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls)

Oświadczenie o wysokości dotychczas uzyskanej pomocy de minimis (doc)

Doradztwo prawne

Jeśli chcesz, aby Twój podmiot ekonomii społecznej (fundacja/stowarzyszenie, spółdzielnia socjalna, spółka z o.o. not for profit, etc.) rozwinął skrzydła, wzmocnił swoją pozycję na rynku i stał się ważnym partnerem do współpracy zapraszamy do korzystania z doradztwa prawnego.

Doradcy prawni Centrum KLUCZ doradzają m.in. w następujących obszarach:

 • zakładanie podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych – stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek z o.o. non-profit,
 • weryfikacja dokumentów organizacyjnych podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społecznego, w tym KRS, statutu,
 • podstawy kadr w podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych,
 • prawo pracy dla osób z niepełnosprawnościami, prawne aspekty zatrudnienia osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem,
 • działalność ekonomiczna w organizacjach pozarządowych (nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego, w tym ubieganie się o status OPP, zakładanie działalności gospodarczej, spółki prawa handlowego, spółdzielni socjalnej, spółki z o.o. non-profit itp.),
 • spółdzielnie socjalne – prawa i obowiązki członków spółdzielni socjalnych, wykluczenie, rezygnacja i wykreślenie członka spółdzielni socjalnej, zatrudnianie w spółdzielniach socjalnych, walne, lustracja w spółdzielniach socjalnych, spółdzielnie socjalne osób prawnych,
 • ustawa o ochronie danych osobowych,
 • aktualizacja dokumentów PES/PS pod kątem zmieniających się przepisów prawa,
 • inne, w tym: odpowiedzialność członków zarządu w PES/PS, ochrona wizerunku, prawo autorskie w podmiocie ekonomii społecznej/przedsiębiorstwie społecznym, ustawa o dostępie do informacji publicznej, umowa sponsoringu, zbiórki publiczne, windykacja długów, przedawnienie roszczeń, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Dzięki doradztwu prawnemu będziesz na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawa.

Doradztwo dostosowane jest Twoich indywidualnych potrzeb. Przed spotkaniem doradczym warto przygotować dokumenty, które chciałbyś zweryfikować wspólnie z doradcą oraz pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedzi.

Jeśli wśród podanych tematów nie znajdujesz tych, który Cię interesują – skontaktuj się z nami, dostosujemy zakres doradztwa do Twoich potrzeb.

Terminy doradztw ustalane są indywidualnie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się nami:

Michał Juszczak, e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pltel. 519 300 642 | 42 630 17 49


Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi udziału w projekcie:

Regulamin ogólny udziału w projekcie (pdf)

Formularz udziału w projekcie dla instytucji (doc)

Formularz udziału w projekcie dla osoby indywidualnej (doc)

Dokumenty dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (aktywną działalność odpłatną statutową i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego):

Umowa na usługi objęte pomocą de minimis (doc)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls)

Oświadczenie o wysokości dotychczas uzyskanej pomocy de minimis (doc)

Wizyty studyjne

„Słowa uczą, przykłady pociągają” – tak mówi stare, łacińskie przysłowie. W Centrum KLUCZ wierzymy, że nic lepiej nie inspiruje i motywuje do działania jak możliwość obserwacji pomysłu, który zakończył się sukcesem. Z tych właśnie powodów organizujemy wizyty studyjne.

W ramach projektu zaplanowaliśmy 3 wspólne wyjazdy. W 2018 roku wizytę studyjną zorganizujemy w drugiej połowie roku.

Jaki jest cel wizyty?

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy poznają przykłady dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej. Dobór wizytowanych podmiotów nie jest przypadkowy – to organizacje, które z powodzeniem wypracowują zysk społeczny i finansowy. Uważamy, że możliwość rozmowy i obserwowania pracy innych przedsiębiorców społecznych jest doskonałym sposobem na ulepszenie swojej działalności.

Kto może wziąć udział w wizycie?

Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani założeniem podmiotu ekonomii społecznej (np. stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej), przedstawicieli już działających podmiotów – osoby zarządzające, pracowników, współpracowników czy wolontariuszy, a także pracowników samorządowych. Wizyta skierowana jest do mieszkańców, organizacji i samorządów z 7 powiatów woj. łódzkiego: zduńskowolskiego, łaskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego oraz rawskiego.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Dołącz do projektu już dziś! Skontaktuj się z nami:

Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 504 388 885


II wizyta studyjna

Centrum KLUCZ zaprasza na dwudniową wizytę studyjną w dniach 17-18 czerwca 2019 r. Podczas wyjazdu odwiedzimy podmioty reintegracyjne w woj. śląskim. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny.

Zapoznaj się z programem wizyty i wypełnij formularz zgłoszeniowy


I wizyta studyjna

Centrum KLUCZ zaprasza na dwudniową wizytę studyjną w dniach 25-26 października 2018 r. Podczas wyjazdu odwiedzimy podmioty ekonomii społecznej w woj. pomorskim. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny.

Zapoznaj się z programem wizyty i wypełnij formularz zgłoszeniowy


Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi udziału w projekcie:

Regulamin ogólny udziału w projekcie (pdf)

Formularz udziału w projekcie dla instytucji (doc)

Formularz udziału w projekcie dla osoby indywidualnej (doc)

Szkolenia

SZKOLENIA ZAKOŃCZONE

II edycja Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej

Uwaga: Wszystkie szkolenia będą prowadzone za pośrednictwem platformy zoom.

Szkoła obejmuje tematykę z poziomu zaawansowanego – dla osób mających już doświadczenie w III sektorze  lub chcących odświeżyć swoją wiedzę z zakresu ekonomii społecznej.

Tematy i terminy szkoleń

 1. Marka organizacji – czyli jak i dlaczego budować komunikację z klientami? – 1 października 2020 r.
 2. Chcemy wreszcie zarabiać – działalność odpłatna i działalność gospodarcza w organizacji pozarządowej – 8 października 2020 r.
 3. Od małżeństwa do rozwodu. Kryzysy w organizacji czyli jak zabezpieczyć się prawnie, żeby bolało jak najmniej? – 15 października 2020 r. [UWAGA: nastąpiła zmiana tematu szkolenia] 
 4. Jak dbać o siebie w pomaganiu innym? – 10 grudnia 2020 r. [UWAGA: nastąpiła zmiana terminu szkolenia] 

Spotykamy się w godz. 10.00-15.00

Zapoznaj się z pełnym programem Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej

Zgłoszenia:

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online: https://forms.gle/tiEnGQmzh1KxnTZeA

Zachęcamy do skorzystania z pełnej oferty i zapisania na wszystkie szkolenia, ale jeśli to nie jest możliwe, to mogą Państwo zgłosić się tylko na wybrane szkolenia.

Zgłoszenia przyjmujemy w trybie ciągłym

Liczba miejsc ograniczona – obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: Michał Jarosławski michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl | tel. 513 790 566| 42 630 17 49


I edycja Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej

Uwaga: Wszystkie szkolenia będą prowadzone za pośrednictwem platformy zoom.

Termin

Szkolenie 1: Zmieniaj świat zgodnie z prawem – prawne aspekty działania organizacji społecznych -16 lipca w godz. 10.00 – 16.30.

Szkolenie 2: Zarządzaj mądrze – odpowiedzialność zarządu i księgowości za działania organizacji -23 lipca w godz. 10.00 -16.30

Szkolenie 3: Mam KRS i co dalej? O budowaniu współpracy i nawiązywaniu lokalnych partnerstw – 29 lipca w godz. 10.00-15.00

Szkolenie 4: Organizacja w sieci – jak skutecznie promować swoje działania bez wielkich nakładów? – 7 sierpnia w godz. 10.00-15.00

Zapoznaj się z pełnym programem Szkoły

Zgłoszenia

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online.
Zachęcamy do skorzystania z pełnej oferty i zapisania na wszystkie szkolenia, ale jeśli to nie jest możliwe, to mogą Państwo zgłosić się tylko na wybrane szkolenia.

Na każde szkolenie można się zgłaszać do 3 dni przed jego rozpoczęciem.

Liczba miejsc ograniczona – obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: Justyna Matusiak: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 254 | 42 630 17 49


„Skuteczne zespoły – jak zarządzać ludźmi w podmiotach ekonomii społecznej?”

Szkolenie skierowane jest do zespołów, które pragną zwiększyć skuteczność swojego działania. Do osób, które mają wpływ na charakter działalności i organizację pracy przedsiębiorstwa oraz chcą budować kompetencje pomocne w efektywnym funkcjonowaniu zespołu.

Gdzie: 

Ośrodek wypoczynkowy Przystanek Zofiówka, Zofiówka, ul. Stanisławowska 2, 95-080 Tuszyn

Ośrodek jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Piękny Świat”

Kiedy:

10 wrzesień 2019 r. (wtorek) w godz. 10.00-18.00

11 wrzesień 2019 r. (środa) w godz. 09.00-17.00

Zapoznaj się z programem szkolenia

Co zyskasz uczestnicząc  w szkoleniu?

 1. Większy spokój i opanowanie w pracy – nauczysz się jak budować komunikację i relacje oparte o rzetelność i asertywność,
 2. nauczysz się prostych, ale skutecznych metod zarządzania projektem i dzięki temu zwiększysz wpływ na efekty pracy,
 3. poznasz podejścia pomocne w analizie problemów i trudnych sytuacji,
 4. nauczysz się kreowania rzeczowych informacji i udzielania informacji zwrotnej
 5. poznasz mechanizmy wzbudzania motywacji i budowania odpowiedzialności za pracę w zespole.

To wszystko wpłynie na  jakość działania zespołu, pomoże zmniejszyć ilość nieporozumień i zbuduje Twoje pozytywne nastawianie do mierzenia się z codziennymi działaniami organizacji.

Szkolenie poprowadzi:

Karolina Mikołajczak – z wykształcenia i pasji pedagog. Ekspert w zakresie procesów grupowych i efektywności zespołowej oraz narzędzi pracy z grupami. Trenerka  train the trainer, superwizor. Zaprojektowała i zrealizowała setki projektów edukacyjnych, spędziła ponad 7000 godzin na sali szkoleniowej. Szkoli i trenuje przedstawicieli biznesu z zakresu dynamiki procesów grupowych, technik moderacji i facylitacji pracy grupowej oraz rozwiązywania problemów, podnosząc umiejętności organizacji efektywnej pracy.  Pracuje z zespołami w podejściu zwinnego zarządzania podnosi efektywność, pomaga sprawnie przechodzić od problemu do rozwiązania, mobilizując zespoły do generowania innowacyjnych podejść i tym samym zwiększania ich konkurencyjności. Jako doświadczony superwizor opiniuje o efektywności pracy trenerów. Od 12 lat jest zafascynowana procesami projektowania szkoleń i dobierania efektywnych metod do osiągnięcia maksymalnych rezultatów. Twierdzi, że człowiek może nauczyć się wszystkiego i dokonać każdej zmiany, jakiej tylko chce. Jej hasłem przewodnim jest: Edukacja dla działania! Uważa, że wiedza powinna być przede wszystkim użyteczna.

Jak się zgłosić na szkolenie?

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany:

 1. zeskanowany przesłać na adres e-mail justyna.matusiak@instytut.lodz.pl
 2. wysłać pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
 3. złożyć osobiście w biurze Instytutu Spraw Obywatelskich w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40
 4. lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 sierpnia 2019 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ważne: Nie zapewniamy Uczestnikom noclegu. Każdy Uczestnik otrzyma wyżywienie w czasie szkolenia (całodzienną przerwę kawową oraz lunch) – złożenie podpisu na liście obecności jest jednoznaczne z potwierdzeniem skorzystania z cateringu i odbioru materiałów szkoleniowych. Uczestnik może liczyć na częściowy zwrot kosztów dojazdu.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Justyna Matusiak: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl, tel. 512-034-254 | 42 630 17 49


Zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej

Podczas szkolenia postawimy na praktyczne informacje dotyczące zatrudniania. Pokażemy, jak prawidłowo sporządzać umowy oraz omówimy prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Miejsce: Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56, ul. Henryka Sienkiewicza 61a/24U (wejście od Pasażu Schillera), Łódź

Termin: 27 sierpnia 2019 r. (wtorek) w godz. 9.00-17.00

Skrócony program szkolenia – 27.08.2019 r.
Formy zatrudnienia
Prawne aspekty zawierania umów
Prawa, obowiązki stron stosunku pracy
Ochrona danych osobowych na etapie rekrutacji i w trakcie zatrudnienia
Szczegółowy program szkolenia

Jaki jest cel szkolenia?

Poznanie przez uczestników podstawowych zasad zatrudniania pracowników w podmiotach ekonomii społecznej: fundacjach, stowarzyszeniach, spółdzielniach socjalnych, spółkach not for profit i in.

Co zyskasz uczestnicząc  w szkoleniu?

 1. praktyczną wiedzę z zakresu obowiązującego prawa pracy
 2. rzetelne i kompleksowe informacje na temat zasad zatrudniania pracowników, także w ramach projektów
 3. możliwość nawiązania kontaktów z doświadczonymi doradcami z obszaru prawa pracy i uzyskania dalszego, zindywidualizowanego wsparcia od zespołu Centrum KLUCZ.

Szkolenie poprowadzi:

Agnieszka Krawczyk – absolwentka prawa i podyplomowego studium prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach praktyk aplikacyjnych, pracy w organizacjach pozarządowych oraz przy obsłudze podmiotów gospodarczych i podmiotów ekonomii społecznej (przede wszystkim spółdzielni socjalnych). Brała udział w pracach nad projektem ustawy o firmie społecznej, była członkinią grupy ds. lobbingu i legislacji powołanej w ramach realizacji projektu „KŁOS”. Żywo zainteresowana zagadnieniami legislacji w zakresie ekonomii społecznej.

Jak się zgłosić na szkolenie?

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany:

 1. zeskanowany/ sfotografowany przesłać na adres e-mail justyna.matusiak@instytut.lodz.pl
 2. wysłać pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich, ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
 3. złożyć osobiście w biurze Instytutu Spraw Obywatelskich w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40
 4. lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.  Zgłoszenia przyjmujemy do 14 sierpnia 2019 r.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Justyna Matusiak: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl, tel. 512-034-254 | 42 630 17 49


Trening z dotacji – jak skutecznie je pozyskiwać, jak dobrze je rozliczać?

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym cyklu 2 szkoleń z zakresu pisania i rozliczania projektów, który odbędzie się w Zduńskiej Woli.

4 października 2018 r., godz. 9.00-17.00 – Jak zdobyć dotację? O sztuce pisania dobrych projektów

5 października 2018 r., godz. 9.00-17.00 – Jak rozliczyć dotację? O sztuce skutecznego rozliczania

Miejsce:  Zduńskowolski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Szadkowska 6c, 98-220 Zduńska Wola

Szczegółowy program szkoleń (pdf)

Co zyskasz uczestnicząc w szkoleniu?

 • praktyczną wiedzę z zakresu wypełniania formularzy wniosków i rozliczania projektów,
 • rzetelne i kompleksowe informacje na temat zasad konstruowania harmonogramu i budżetu,
 • możliwość nawiązania kontaktów z doświadczonymi doradcami z obszaru zarządzania projektami, księgowości, podatków i uzyskania dalszego, zindywidualizowanego wsparcia od zespołu Centrum KLUCZ.

Szkolenie poprowadzi:

Dorota Pieńkowska – od 1995 roku związana z sektorem pozarządowym. Obecnie kieruje Funduszem PAFPIO, udzielającym pożyczek organizacjom non-profit i podmiotom ekonomii społecznej. Od 2001 r. jest członkiem Zarządu Fundacji dla Polski, wspierającej rozwój filantropii w Polsce, a od 2004 roku także członkiem Zarządu Stowarzyszenia BORIS. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy trenerskiej oraz doradczej na rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych. Główne obszary tematyczne jej szkoleń to: zarządzanie finansami, przedsiębiorczość w sektorze non-profit, fundraising, zarządzanie projektami, budowanie wizerunku organizacji, wystąpienia publiczne. Członek-założyciel Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Jak się zgłosić na szkolenia?

Jak zdobyć dotację? O sztuce pisania dobrych projektów – wypełnij formularz zgłoszeniowy (doc)

Jak rozliczyć dotację? O sztuce skutecznego rozliczania – wypełnij formularz zgłoszeniowy (doc)

Aby się zgłosić, należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy i:

 1. zeskanowany/sfotografowany przesłać na adres e-mail justyna.matusiak@instytut.lodz.pl lub
 2. wysłać pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź lub
 3. złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub
 4. przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

Uwaga: Można zgłosić się na jedno bądź dwa szkolenia. W przypadku chęci udziału w obu szkoleniach należy przesłać dwa formularze zgłoszeniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 września 2018 r.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Justyna Matusiak: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl | tel. 504 388 885, 42 630 17 49

Ważne: Nie zapewniamy Uczestnikom noclegu. Każdy Uczestnik otrzyma wyżywienie w czasie szkolenia (całodzienną przerwę kawową oraz lunch) – złożenie podpisu na liście obecności jest jednoznaczne z potwierdzeniem skorzystania z cateringu i odbioru materiałów szkoleniowych. Uczestnik może liczyć na częściowy zwrot kosztów dojazdu.


Rachunkowość i opodatkowanie w podmiotach ekonomii społecznej

Termin: 23 lipca – 24 lipca (godz. 9.00-17.00)

Miejsce: ośrodek szkoleniowy Przystanek Zofiówka, Zofiówka, ul. Stanisławowska 2, 95-080 Tuszyn

Szczegółowy program szkolenia (pdf)

Jaki jest cel szkolenia?

Poznanie przez uczestników podstawowych zasad funkcjonowania rachunkowości w organizacji i praktycznych rozwiązań w zarządzania nią.

Co zyskasz uczestnicząc  w szkoleniu?

 • praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości w podmiotach ekonomii społecznej,
 • rzetelne i kompleksowe informacje na temat prawnych wymogów z zakresu rachunkowości i opodatkowania PES,
 • możliwość nawiązania kontaktów z doświadczonymi doradcami z obszaru finansów, księgowości, podatków i uzyskania dalszego, zindywidualizowanego wsparcia od zespołu Centrum KLUCZ.

Szkolenie poprowadzi:

Justyna Bartosiewicz – absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, studiów podyplomowych  z zakresu rachunkowość, a także z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Trener, wykładowca i doradca. Jest prezesem dwóch spółek oraz Fundacji, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów, zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


W Centrum KLUCZ dbamy o to, aby dostarczać Wam wiedzy o ekonomii społecznej i dawać narzędzia, które motywują do rozwoju. Staramy się, by nasze szkolenia były dopasowane do Waszych potrzeb – dzięki bieżącemu kontaktowi z klientami to możliwe.

W 2018 roku zorganizujemy dla Was 7 szkoleń. Rozpoczynamy w kwietniu, a o dokładnych terminach będziemy Was informować.

CEL SZKOLEŃ

Wzmocnienie wiedzy i umiejętności podmiotów ekonomii społecznej, poznanie dobrych praktyk, integracja między uczestnikami

KTO SIĘ MOŻE ZGŁOSIĆ?

Na szkolenia zapraszamy:

 • przedstawicieli organizacji pozarządowych
 • członków grup nieformalnych
 • pracowników samorządowych i wszystkich zainteresowanych ekonomią społeczną mieszkańców powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego, pabianickiego, łódzkiego-wschodniego, tomaszowskiego, rawskiego oraz opoczyńskiego.

Nie czekaj na ofertę szkoleń – dołącz do projektu już teraz! Skontaktuj się z nami:

Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 504 388 885

Ważne: Nie zapewniamy Uczestnikom noclegu. Każdy Uczestnik otrzyma wyżywienie w czasie szkolenia (całodzienną przerwę kawową oraz lunch) – złożenie podpisu na liście obecności jest jednoznaczne z potwierdzeniem skorzystania z cateringu i odbioru materiałów szkoleniowych. Uczestnik może liczyć na częściowy zwrot kosztów dojazdu.


Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi udziału w projekcie:

Regulamin ogólny udziału w projekcie (pdf)

Formularz udziału w projekcie dla instytucji (doc)

Formularz udziału w projekcie dla osoby indywidualnej (doc)
Dokumenty dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (aktywną działalność odpłatną statutową i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego):

Umowa na usługi objęte pomocą de minimis (doc)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls)

Oświadczenie o wysokości dotychczas uzyskanej pomocy de minimis (doc)

Pakiety rozwojowe

II EDYCJA KONKURSU „PAKIET DLA SPOŁECZNYCH RAKIET” – ROZSTRZYGNIĘTA 

Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji konkursu „Pakiet dla społecznych rakiet”. W ramach konkursu można ubiegać się o pakiet rozwojowy, który wzmocni potencjał Twojej grupy nieformalnej, organizacji, pomagając rozpocząć działalność ekonomiczną. 

Termin składania wniosków: od 6 do 16 stycznia 2020 r. do godz. 24:00

Dokumenty dostępne są w ogłoszeniu o naborze

Zapoznaj się z wynikami naboru


I EDYCJA KONKURSU „PAKIET DLA SPOŁECZNYCH RAKIET” – ROZSTRZYGNIĘTA 

Zapraszamy do wzięcia udziału w I edycji konkursu „Pakiet dla społecznych rakiet”. W ramach konkursu można ubiegać się o pakiet rozwojowy, który wzmocni potencjał Twojej grupy nieformalnej, organizacji, pomagając rozpocząć działalność ekonomiczną. 

Termin składania wniosków: od 25 lipca 2018 r. do 20 sierpnia 2018 r. do godz. 14:00.

Zobacz, kto złożył wniosek w konkursie (pdf)

Wyniki oceny formalnej (pdf)

Wyniki oceny merytorycznej (pdf)

Zapoznaj się z dokumentami:

Regulamin (pdf)

Wniosek konkursowy (doc)

Karta oceny formalnej (pdf)

Karta oceny merytorycznej (pdf)

Wzór umowy (pdf)

Zasady korzystania z usług w ramach pakietu (pdf)


Jak śpiewała Anna Jantar czasem „Najtrudniejszy pierwszy krok | Za nim innych zrobisz sto | Najtrudniejszy pierwszy gest | Przy drugim już łatwiej jest”

Dlatego wychodzimy naprzeciw organizacji społecznej czy grupy nieformalnej, w której działasz. Zachęcamy do skorzystania z pakietów rozwojowych, które pomogą Tobie i Twojej organizacji zwiększyć aktywność społeczno-zawodową.

Pakiety o wartości do 3.000 zł przyznawane są wg indywidualnych potrzeb grupy inicjatywnej/nieformalnej, fundacji czy stowarzyszenia zamierzających utworzyć podmiot ekonomii społecznej (PES) prowadzący działalność ekonomiczną lub zamierzających rozpocząć działalność ekonomiczną w istniejącym podmiocie.

W 2018 roku konkursy na pakiety rozwojowe ogłosimy w maju.

Cel konkursu:

Głównym celem konkursu „Pakiet dla społecznych rakiet” jest wzmocnienie potencjału ekonomii społecznej w województwie łódzkim, poprzez wsparcie fundacji, stowarzyszeń oraz grup nieformalnych w podjęciu działalności ekonomicznej.

Do udziału w konkursie zapraszamy:

 • grupy nieformalne, czyli minimum trzy osoby, które zamierzają utworzyć podmiot ekonomii społecznej (np. stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną),
 • stowarzyszenia i fundacje nieprowadzące działalności ekonomicznej (nieprowadzące aktywnej działalności odpłatnej pożytku publicznego i nie wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w KRS), ale zamierzające ją podjąć.

Pakiet możesz przeznaczyć na:

 • opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych (np. ulotek, plakatów, banerów, rollup’ów, drobnych gadżetów)
 • stworzenie strony www
 • zaprojektowanie logotypu.

Pamiętaj: warunkiem przyznania pakietu rozwojowego jest podjęcie przez podmiot działalności ekonomicznej (tj. działalności statutowej odpłatnej i/lub działalności gospodarczej).

Chcesz skorzystać z „Pakietu dla społecznych rakiet”? Skontaktuj się z nami:

Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 504 388 885


Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi udziału w projekcie:

Regulamin ogólny udziału w projekcie (pdf)

Formularz udziału w projekcie dla instytucji (doc)

Formularz udziału w projekcie dla osoby indywidualnej (doc)

Animacja

Pewni swoich kompetencji, zaangażowani i otwarci liderzy to sprawdzony sposób na aktywizację społeczności lokalnych, umocnienie w nich poczucia przynależności, wpływu oraz tworzenia stabilnych miejsc pracy. Prężnie działające podmioty ekonomii społecznej z jednej strony wspierają oddolne ruchy, a z drugiej – bazują na nich. Dzięki temu tworzy się obieg doświadczeń i kompetencji, który napędza turbiny zrównoważonego rozwoju opartego na społeczności lokalnej.

Czasem, by ruszyć z miejsca konieczne są osoby z zewnątrz, które widzą daną sytuację z lotu ptaka. Ich wiedza i doświadczenie może wspomóc odkryć niepowtarzalne zasoby i potencjał danej społeczności i wspierać animowanie zmian.

Jeśli miejscowości w której mieszkasz/działasz przyda się ożywienie, pobudzenie do działania mieszkańców, samorządu, organizacji społecznych tworzących społeczność lokalną chętnie włączymy się w budowanie współpracy, kapitału społecznego i… zysków

Pomagamy w: 

 • organizowaniu spotkań animacyjnych – spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych: organizacji pozarządowych, samorządów wszystkich szczebli, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej, ośrodkami naukowymi, think-tankami etc.;
 • opracowywaniu diagnozy środowiska lokalnego;
 • budowaniu partnerstw rozwojowych – włączaniu partnerów z różnych sektorów do współpracy;
 • budowaniu przestrzeni dla dialogu obywatelskiego, w tym konsultacji społecznych;
 • strategicznym planowaniu rozwoju ekonomii społecznej;
 • organizowaniu branżowych spotkań PES i PS;
 • wspieraniu rozwoju franczyz społecznych z udziałem PS;
 • wspieraniu istniejących sieci lub klastrów PES/PS;
 • wspieraniu tworzenia sieci lub klastrów PES/PS;
 • lobbowaniu na rzecz otwarcia działających klastrów gospodarczych na przedsiębiorstwa społeczne oraz wspieranie rozwoju nowych klastrów z ich udziałem;
 • wspieranie procesu tworzenia konsorcjów spółdzielczych (będących nową formą kooperacji wprowadzoną Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2494),
 • zdobywaniu informacji dla PES lub osób zainteresowanych stworzeniem PES o ważnych działaniach lokalnej ekonomii społecznej oraz o osobach zagrożonych wykluczeniem (skala problemu, dynamika zmian zjawiska, obszar występowania problemu, struktura grupy itp.);
 • tworzeniu sieci współpracy lokalnych podmiotów (w tym instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej, sfery biznesu) w celu rozwoju lokalnej ekonomii społecznej;
 • sieciowaniu, tworzeniu kontaktów i powiązań kooperacyjnych między sferą biznesu, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami nauki a przedsiębiorstwami społecznymi.

Skontaktuj się z animatorem i weź udział w projekcie!

Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 504 388 885


Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi udziału w projekcie:

Regulamin ogólny udziału w projekcie (pdf)

Formularz udziału w projekcie dla instytucji (doc)

Formularz udziału w projekcie dla osoby indywidualnej (doc)

Fora liderów

Fora Liderów Ekonomii Społecznej to wydarzenia o charakterze otwartym, które organizujemy w powiatach: zduńskowolskim, łaskim, pabianickim, łódzkim-wschodnim, tomaszowskim, rawskim oraz opoczyńskim. Spotkania są doskonałą okazją, by wspólnie porozmawiać o:

 • możliwościach rozwoju powiatu, w tym tworzenia miejsc pracy dla jego mieszkańców;
 • zwiększeniu współpracy, zaufania… i zysków;
 • nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń i budowania kapitału społecznego.

Dla kogo?

Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkich aktywnych liderów, którym zależy na budowaniu lokalnej współpracy, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych samorządów i osoby zainteresowane działaniami w obszarze przedsiębiorczości społecznej, przedstawicieli lokalnego biznesu.


Fora Liderów Ekonomii Społecznej w 2019 roku

Forum Liderów Ekonomii Społecznej W Rawie Mazowieckiej pod honorowym patronatem Burmistrza Rawy Mazowieckiej, Pana Piotra Irli

Czas: 27. 03.2019r. w godz. 15.00 – 19.00

Miejsce: Miejski Dom Kultury im. Danuty Siedzikówny „Inki” ul. Krakowska 6c w Rawie Mazowieckiej

Organizatorzy: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Program

15.00 – 15.15 – powitanie uczestników

15.15 – 15.30 – oferta Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Teresa Sekuter, Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej

15.30 – 16.30 – sieciowanie organizacji

16.30 – 17.00 – poczęstunek przygotowany przez Rawsko-Bialską Spółdzielnię Socjalną „Nadzieja i Praca”

17.00 – 17.30 – źródła pozyskiwania funduszy na działania organizacji pozarządowych, Justyna Matusiak, Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich

17.30 – 18.00 – oferta dotacji Regionalnego Centrum Polityki Społecznej i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – Anna Bogusz

18.00 – 18.15 – oferta Fundacji INSPRO, Justyna Matusiak

18.15 – 19.00 – zakończenie spotkania i możliwość konsultacji indywidualnych.

Podczas spotkania będzie możliwość zakupu kartek i ozdób wielkanocnych przygotowanych przez uczestników Zakładu Aktywności Zawodowej w Rawie Mazowieckiej.


Forum Liderów Ekonomii Społecznej W Zofiówce

Solidarny świat – wsparcie samorządów i organizacji pozarządowych w procesie reintegracji społecznej

Miejsce: Przystanek Zofiówka, gmina Tuszyn, Zofiówka, ul. Stanisławowska 2

Czas: 13 czerwca 2019r. w godz. 10.30 – 15.30

Organizatorzy: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Program:

10:00 – 10:30     Witamy w Zofiówce – rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:30 – 10:45     Dzień dobry, miło, że z nami jesteś J – powitanie i prezentacja uczestników spotkania

10:45 – 11:00     Jak budujemy solidarność społeczną? – narzędzia wspierania i rozwoju dla samorządów- Ilona Pietrzak, wiceprezes INSPRO

11:00 – 11:15     Uroczyste wręczenie dotacji dla przedsiębiorstw społecznych z terenu Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna, Inowłodza i Łodzi

11:15 – 12:15    Solidarni ze słabszymi  – prezentacje nagrodzonych przedsiębiorstw społecznych

12:15 – 12:30    Porozmawiajmy przy kawie – przerwa

13:00 – 13:30    Jak mądrze wspierać ekonomię społeczną – Łukasz Komuda, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

13:30 – 14:00     Bony rozwojowe – szansą na rozwój kompetencji przedsiębiorców społecznych – Krzysztof Fintzel, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

14:00 – 14:30     Lista przedsiębiorstw społecznych i korzyści z tego wynikające – Anna Bogusz, Małgorzata Nowak, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

14.30  – 14.45     Reintegracja społeczna na przykładzie modelu aktywizacji wychowanków pieczy zastępczej – Maciej Misiewicz, Fundacja Piękny Świat

14:45 – 15:30     Do zobaczenia – podsumowanie spotkania i obiad.


Forum Liderów Ekonomii Społecznej w Brzeziu

Czas: 11. 11.2019r. w godz. 15.00 – 19.00

Miejsce: Bolanowo – Brzezie 44, 97-403 Czarny Las

Organizatorzy: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, Bolanowo

Program:

15.00 – 15.30 – Powitanie i rejestracja uczestników
15.30 – 17.30 – integracja z okazji Dnia Niepodległości

17.30 – 19.00 – niepodległościowe rozmowy o ekonomii społecznej


Fora Liderów Ekonomii Społecznej w 2018 roku

W dzisiejszym świecie doskwiera nam coraz większa tęsknota za wspólnotą, w której nie jest się anonimowym, która wspiera, dba o relacje sąsiedzkie, działa dla wspólnej korzyści.

Tegoroczne fora organizujemy pod hasłem „Otwórz się!”, bo chcemy zachęcać ludzi do dzielenia się tym, co mają i otwartości w korzystaniu z zasobów innych. Wierzymy, że wspólne działanie przynosi dużo większe korzyści społeczne niż działanie w pojedynkę – mówi Ilona Pietrzak, menadżerka Centrum KLUCZ.

Do udziału w forach zapraszamy wszystkich, którzy chcą razem z innymi zrobić coś dla dobra wspólnego. Może czekamy właśnie na Ciebie?

Sprawdź program i przyjdź się podzielić swoimi pomysłami z innymi. Otwórz się! Zapraszamy Cię:

10 kwietnia 2018 – do Pabianic

12 kwietnia 2018 – do Rawy Mazowieckiej

12 kwietnia 2018 – do Zduńskiej Woli

13 kwietnia 2018 – do Poświętnem (powiat opoczyński)

16 kwietnia 2018 – do Łasku

19 kwietnia 2018 – do Nowosolnej

20 kwietnia 2018 – do Tomaszowa Mazowieckiego

Zapoznaj się z programem

Rekrutacja zakończona

Chcesz wziąć udział w Forum Liderów Ekonomii Społecznej lub podobnym wydarzeniu w Twojej miejscowości? Skontaktuj się z nami już teraz:

Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl, tel. 504 388 885


Logotypy: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Województwo Łódzkie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną