10 pytań do komitetów wyborczych o usługi społeczne

Wspólnie z przedstawicielami i przedstawicielkami niemal 60 organizacji i instytucji podpisaliśmy się pod pismem do Komitetów Wyborczych, w którym zadajemy pytania o kwestie usług społecznych.

Pytania do komitetów wyborczych o usługi społeczne

  1. Czy uważacie za niezbędne przygotowanie „mapy drogowej” rozwoju usług społecznych i zdrowotnych w samorządach poprzez Regionalne i Lokalne Plany Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji? I czy zamierzacie do tworzenia, aktualizowania i monitorowania tych planów włączać partnerów z sektora obywatelskiego? W jaki sposób?
  2. Czy do realizacji usług społecznych i zdrowotnych planujecie włączyć sektor obywatelski i podmioty ekonomii społecznej? W jaki sposób i na jakich zasadach? Czy przewidujecie pierwszeństwo dla sektora społecznego?
  3. Czy rodziny wspierające swoich bliskich – dzieci, krewnych, rodziców będą objęte działaniami wsparcia władz samorządowych? Jakie planujecie wsparcie w tym zakresie? Czy uważacie za konieczne stworzenie systemu informacji w gminach i powiatach, który będzie kierował potrzebujące rodziny do właściwych lokalnych podmiotów wspierających?
  4. Jakie działania planujecie podjąć, żeby rozwijać usługi opiekuńcze i asystencję osobistą dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu?
  5. Jakie działania planujecie rozwijać, aby wspierać rodziny w społeczności lokalnej w sytuacji problemów opiekuńczo-wychowawczych? Jakie działania będą podjęte, by rozwijać asystenturę rodziny (dodatek za pracę w terenie, superwizja, adekwatne do wspierającej roli zadania)? 
  6. W jaki sposób planujecie zwiększyć liczbę rodzin zastępczych i innych rodzinnych form pieczy zastępczej?
  7. W jaki sposób planujecie poprawić dostęp do mieszkalnictwa wspomaganego/ze wsparciem?
  8. Jakie planujecie działania, które odpowiadają na rosnące wyzwania związane z występowaniem problemów zdrowia psychicznego, w tym również wśród dzieci i młodzieży?
  9. Jakie działania planujecie podjąć, by poprawić warunki pracy i płacy pracowników pomocy społecznej oraz innych pracowników w zawodach dotyczących usług społecznych, w tym asystentów rodzin? W jaki sposób obejmiecie poprawą wynagrodzenia i warunki pracy pracowników usług środowiskowych i opieki długoterminowej?
  10. Jakie planujecie działania służące zakończeniu zjawiska bezdomności i zapobieganiu jego powstawania?

Działania organizacji w latach 2022-2024 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną