Oferta

Informacja o realizowanych projektach

Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

 • działania, które będą realizowane w ramach projektu: Usługi wsparcia świadczone będą komplementarnie: działania animacyjne i inkubacyjne, udzielanie wsparcia finansowego i doradczo-szkoleniowego na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, wsparcie działań reintegracyjnych PS i ubiegania się o zamówienia publiczne. Planowane formy wsparcia: wsparcie finansowe, wsparcie reintegracyjne, szkolenia, doradztwo, podnoszenie kwalifikacji. Działania realizowane w partnerstwie: Instytut Spraw Obywatelskich (Lider), Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” (Partnerzy);
 • grupy docelowe: osoby fizyczne bądź prawne, które planują założyć podmiot ekonomii społecznej, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej), otoczenie ww. grup, pracownicy/ przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej/organizacji pozarządowych planujący ekonomizację, pracownicy /przedstawiciele podmiotów publicznych prywatnych – z terenu subregionu IV (m. Łódź);
 • cel projektu: Celem głównym jest utworzenie w okresie 01.01.2024 – 31.12.2026 r. 75 nowych i trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS) w subregionie IV województwa łódzkiego (m. Łódź). Miejsca pracy zostaną utworzone dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • efekty, rezultaty projektu: 75 nowych miejsc pracy w PS, 80 wspartych podmiotów ekonomii społecznej;
 • wartość projektu (całkowity koszt projektu): 9 566 463,28 zł
 • wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 8 131 493,79 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

OWES Instytutu Spraw Obywatelskich

 • działania, które będą realizowane w ramach projektu: Usługi wsparcia świadczone będą komplementarnie: działania animacyjne i inkubacyjne, udzielanie wsparcia finansowego i doradczo-szkoleniowego na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, wsparcie działań reintegracyjnych PS i ubiegania się o zamówienia publiczne. Planowane formy wsparcia: wsparcie finansowe, wsparcie reintegracyjne, szkolenia, doradztwo, podnoszenie kwalifikacji.
 • grupy docelowe: osoby fizyczne bądź prawne, które planują założyć podmiot ekonomii społecznej, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej), otoczenie ww. grup, pracownicy/ przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej/organizacji pozarządowych planujący ekonomizację, pracownicy /przedstawiciele podmiotów publicznych prywatnych – z terenu subregionu I (pow. łaski, rawski, zduńskowolski, tomaszowski, opoczyński, łódzki wschodni, pabianicki);
 • cel projektu: Celem głównym jest utworzenie w okresie 01.01.2024- 31.12.2026 r. 76 nowych i trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w 7 powiatach subregionu I województwa łódzkiego (łaski, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, tomaszowski, rawski, zduńskowolski). Miejsca pracy zostaną utworzone dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • efekty, rezultaty projektu: 76 nowych miejsc pracy w PS, 80 wspartych podmiotów ekonomii społecznej, 14 objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych;
 • wartość projektu (całkowity koszt projektu): 9 686 331,13 zł
 • wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 8 233 381,46 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


Logotypy: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Województwo Łódzkie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną