Podpisaliśmy list w sprawie miejsca ekonomii społecznej w Rozporządzeniu EFS+

Parlament Europejski proceduje aktualnie Wniosek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) COM (2018) 382 final. Projekt zawiera niepokojące zapisy odnoszące się do przedsiębiorczości społecznej. Rozporządzenie zadecyduje o losach ekonomii społecznej w przyszłej perspektywie finansowej UE 2021 – 2027.

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych rozpoczął akcję zbierania podpisów do polskich Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego w sprawie miejsca ekonomii społecznej w Europejskim Funduszu Społecznym Plus. Jednym z sygnatariuszy listu jest również Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) prowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ.

Zachęcamy organizacje pozarządowe, związki i organizacje działające na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej do podpisania petycji, która trafi do polskich Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego. Podpisy będą zbierane do 25 stycznia 2019 r.

>>PODPISZ LIST DO EUROPOSŁÓW<<


List do polskich Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego w sprawie miejsca ekonomii społecznej w rozporządzeniu EFS+

Szanowna Pani Poseł,

Szanowny Panie Pośle,

W Parlamencie Europejskim procedowany jest Wniosek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) COM (2018) 382 final. Projekt ten zawiera niepokojące z punktu widzenia polskiego sektora społecznego zapisy odnoszące się do gospodarki społecznej i przedsiębiorstwa społecznego.

Projekt rozporządzenia proponuje umieszczenie kwestii gospodarki społecznej w celu szczegółowym odnoszącym się do: poprawa dostępu do zatrudnienia dla wszystkich osób poszukujących pracy (art. 4 (i)). Rozwiązanie to realizowane byłoby kompletnie w oderwaniu od celów związanych z włączeniem społecznym (zwłaszcza celu vii – Wspieranie aktywnego włączenia społecznego, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie szans na zatrudnienie).

Należy podkreślić, że gospodarka społeczna – w Polsce określana jako ekonomia społeczna – łączy w sobie działania polityki prowadzonej w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz w sferze zatrudnienia. Próba przypisania tej tematyki jedynie do celu związanego z zatrudnieniem prowadzi do zasadniczego spłycenia wymiaru tej tematyki, gdyż nie uwzględnia jej reintegracyjnych aspektów.

W obecnym okresie programowania 2014-2020 udział gospodarki społecznej w problematyce wyłączenia społecznego daje nieporównywalnie większe możliwości oddziaływania, zwłaszcza w sytuacji zmieniającego się rynku pracy. Ekonomia społeczna coraz mocniej oddziałuje też na rozwój lokalnych społeczności i rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych, m. in. związanych ze starzeniem się społeczeństwa czy niewystarczającą jakością usług społecznych. Nowa propozycja powoduje natomiast, że działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej nie będą objęte koncentracją tematyczną, co grozi kompletną marginalizacją tej tematyki przy wdrażaniu EFS+. Byłoby to wysoce niepożądane, ze względu na ograniczenie dalszego rozwoju sektora, oraz stawiałoby pod znakiem zapytania możliwość kontynuowania dotychczas wypracowanych rozwiązań, w tym funkcjonowania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej czy działań koordynacyjnych prowadzonych przez regionalne ośrodki polityki społecznej.

Dlatego też wnioskujemy o dodanie w art. 4 po pkt (vii) nowego punktu w brzmieniu:

„(…) wpieranie gospodarki społecznej służącej włączeniu społecznemu i rozwojowi usług społecznych”.

Ten punkt widzenia w pełni podzielił również Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, stwierdzając w pkt 1.10 opinii przyjętej w dniu 17.10.2018 r., gdzie 183 głosami przy dwóch głosach przeciwnych i dwóch głosach wstrzymujących się stwierdził, że „wsparcie działań w zakresie gospodarki społecznej powinno stać się odrębnym celem szczegółowym EFS+”.

Ponadto kontrowersje budzi zawarcie definicji przedsiębiorstwa społecznego, która kompletnie pomija kwestie reintegracyjne przedsiębiorstwa, tworząc twór, który będzie budził wiele nowych problemów definicyjnych. Do tej pory definicja była domeną państw członkowskich, zaś przedstawiona propozycja wprowadzi kompletny chaos powodujący zaprzepaszczenie dotychczasowych doświadczeń polskiego modelu ekonomii społecznej.

Dlatego też wnioskujemy aby „w art. 2 ust. 1 skreślić pkt. 15”.

Uprzejmie informujemy, że wedle posiadanych przez nas informacji Rząd Rzeczypospolitej Polskiej również podziela przedstawione powyżej stanowisko.

>>PODPISZ LIST DO EUROPOSŁÓW<<


Zapoznaj się z  Wnioskiem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) COM (2018) 382 final.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną