Rząd szykuje zmiany w ustawie o podatku PIT

Dnia 24 marca 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy w zaproponowanym brzmieniu wprowadzają liczne zmiany w sposobie rozliczeń podatkowych szerokiego grona podatników. Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na postulaty zmian i sygnały pochodzące od podatników PIT, w tym również od przedsiębiorców, organizacji społecznych, zawodowych, jak i organów państwowych (Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców).

Przewidywaną zmianą, która szczególnie interesuje organizacje społeczne jest dodanie regulacji wprowadzenie do systemu podatkowego rozwiązania zabezpieczającego pułap środków przekazywanych na rzecz OPP z 1% podatku przekazywanego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach ich rozliczenia rocznego.

Zgodnie z wyliczeniem Ministerstwa Finansów:

  • w 2021 r. OPP otrzymały tytułem 1% PIT łącznie 972,7 mln zł z rozliczeń PIT za 2020 r.;
  • w 2022 r. OPP otrzymają środki według „starych zasad” – tj. na podstawie rozliczenia podatku za 2021 r., na które jeszcze nie wpływa ustawa z 29 października 2021 r. Na obecnym etapie brak danych co do należnych kwot – podatnicy nie złożyli dotychczas rozliczeń za 2021 rok;
  • przyjmując za podstawę zakładaną realizację dochodów z PIT wg ustawy budżetowej na 2022 r., zgodnie z projekcjami, w 2023 r. OPP powinny otrzymać środki z rozliczenia za 2022 r. w wysokości ok. 1 mld zł, tj. więcej niż w 2021 r.

Projektowane rozwiązanie zabezpieczające pułap środków przekazywanych OPP będzie polegało na tym, że w sytuacji, gdy łączna kwota środków przekazanych w ramach 1% podatku należnego w danym roku, będzie kwotowo niższa niż łączna kwota środków z 1% podatku przekazana w 2022 r., nastąpi wyrównanie tej różnicy. Przekazanie środków przysługujących poszczególnym OPP następuje proporcjonalnie do udziału kwoty przekazanej określonej OPP do łącznej kwoty przekazanej wszystkim OPP z 1% podatku należnego, wynikającego z rozliczenia za dany rok.

Szczegółowo na temat zmian czytaj w projekcie nowelizacji ustawy.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną