Standardy Ochrony Dzieci – nowy obowiązek ngo

Standardy Ochrony Dzieci to nowy dokument, który musi znaleźć się w każdej organizacji pozarządowej, która kieruje swoje działania do niepełnoletnich. To kolejny obowiązek, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci.

Idea stworzenia procedur, które będą chroniły najmłodszych powstała na początku XXI wieku po ujawnieniu przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich przez członków misji i organizacji, które udzielały wsparcia w ramach programów pomocy rozwojowej w Afryce. W ten sposób powstał „Kodeks ochrony dzieci w organizacjach pozarządowych”. Do Polski dotarł dzięki Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), która od ponad 30 lat chroni najmłodszych przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy psychicznej, fizycznej i wykorzystywania seksualnego. Prowadząc telefon zaufania dla dzieci i młodzieży w ciągu 14 lat odebrali ponad 1,4 mln połączeń!

Standardy ochrony dzieci

Od połowy lutego 2024 roku każdy, kto zajmuje się pracą z dziećmi i usługami na ich rzecz, a więc organizacje prowadzące działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań przez dzieci, jak również podmioty świadczące usługi hotelarskie, turystyczne oraz prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego mają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony dzieci.

Wytyczne do ich wprowadzenia znajdziemy w art. 7 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606). Co ważne, przyjęcie standardów musi nastąpić do 15 lutego 2024 r.  Zgodnie z art. 10 w/w ustawy, mają być one wprowadzone w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie przepisu, a więc do 15 sierpnia 2024 r.

Minimalny zakres standardów ochrony dzieci

O szczegółach co ma się znajdować w tym dokumencie dowiadujemy się z art. 22c ust. 1 o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304):

 1. W standardach, w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju placówki lub działalności, określa się w szczególności:
 1. zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
 2. zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
 3. procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”;
 4. zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
 5. zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
 6. zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
 7. osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
 8. sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

2. W standardach wprowadzanych w placówce lub miejscu prowadzonej działalności, o których mowa w art. 22b, należy określić także:

 1. wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone;
 2. zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;
 3. procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;
 4. zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

Dodatkowe założenia standardów ochrony dzieci

Co istotne, w dokumencie należy uwzględnić sytuację dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Standardy mają być także napisane w sposób przystępny dla małoletnich.

W przypadku wnioskowania o środki publiczne (np. od samorządu gminnego czy powiatowego), na zadania których odbiorcami są dzieci do 18. roku życia, organizator konkursu może zażądać posiadania takiego dokumentu, a w przypadku jego nie wdrożenia, może odmówić przyznania dofinansowania.

Musimy również pamiętać o istniejącym od 2016 roku obowiązku weryfikacji zatrudnianej osoby do pracy przy niepełnoletnich w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym pod adresem https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/.

Wzór standardów ochrony dzieci

Duże wsparcie w przygotowaniu Standardów Ochrony Dzieci daje inicjator jego wdrożenia – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Pod adresem https://fdds.pl/ znajdują się nagrania, przewodnik oraz przykłady, które pomogą w dostosowaniu Standardów do swoich warunków. Polecamy skorzystanie z generatora dokumentów: wystarczy zarejestrować swoją organizację na stronie www.standardy.fdds.pl, przejść przez formularz, który proponuje konkretne zapisy jakie powinny znaleźć się w nim i po chwili dokument jest już gotowy! Po jego wygenerowaniu należy go jeszcze raz przeczytać i uzupełnić numery załączników. Jednocześnie nasza organizacja znajdzie się w bazie instytucji opublikowanej na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, które mają przyjęte standardy. To bardzo duże ułatwienie szczególnie dla małych organizacji.

Wzorcową dokumentację przygotował też Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (https://zosprp.pl/2024/02/01/standardy-ochrony-maloletnich-w-osp/) . Jest ona skierowana do prowadzących Dziecięce i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.


Masz pytania? Skontaktuj się z doradcą odpowiedzialnym za Twój powiat!

powiaty: łaski, łódzki-wschodni

Ilona Sobul

ilona.sobul@instytut.lodz.pl

tel. 602 536 972

powiaty: opoczyński, rawski

Marek Patyk

Marek Patyk

marek.patyk@instytut.lodz.pl

tel. 519 300 641

powiat pabianicki

Anna Zajda-Czapińska

anna.zajda@instytut.lodz.pl

tel. 519 300 639

powiaty: tomaszowski i zduńskowolski

Małgorzata Stępień-Dudek

Małgorzata Stępień-Dudek

malgorzata.stepien@instytut.lodz.pl

tel. 790 306 686

m. Łódź – organizacje prowadzące aktywnie działalność odpłatną lub zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną