Świadczenie wspierające – nowa forma pomocy

Od 1 stycznia 2024 r. pojawiła się nowa forma wsparcia w postaci tzw. świadczenia wspierającego. Świadczenie to skierowane jest do osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat.

Co zrobić by uzyskać świadczenie? 

Pierwsze kroki należy skierować do właściwego Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. WZON wydaje tzw. decyzję o poziomie potrzeby wsparcia. Poziom ten został określony według skali punktowej – od 70 do 100 pkt. Po otrzymaniu decyzji, osoba ubiegająca się o świadczenie będzie mogła udać się do ZUS z wnioskiem o wypłatę. WZON wydaje decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat.

Kiedy będzie można złożyć do ZUS wniosek o świadczenie wspierające?

To kiedy będzie można złożyć wniosek o świadczenie wspierające zależeć będzie od uzyskanej liczby punktów w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia oraz od tego czy opiekunowi osoby niepełnosprawnej będą przysługiwać inne świadczenia. 

Wynik punktowy 87-100 pkt – możliwość ubiegania się o świadczenie od 2024 r.

Wynik punktowy 78-86 pkt – możliwość ubiegania się o świadczenie od 2025 r.

Wynik punktowy 70-77 pkt – możliwość ubiegania się o świadczenie od 2026 r.

Osoby z co najmniej 70 punktami, przy założeniu, że ich opiekunowie posiadać będą po 31 grudnia 2023 prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Ile wyniesie wysokość świadczenia?

Od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej, która wynosi obecnie 1588,44 zł. Czyli będzie to przedział między ok. 635 zł do ok. 3495 zł. 

Jak złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia?

Wniosek składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem PUE ZUS, portalu Emp@atia lub poprzez bankowość elektroniczną. Decyzji o poziomie potrzeby wsparcia nie załączamy do wniosku ponieważ ZUS otrzyma dane w niej zawarte za pomocą Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzeczeń o Niepełnosprawności prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Wypłata świadczenia nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy. Wnioskodawca będzie je otrzymywać łącznie z innymi świadczeniami, do których będzie uprawniony tj. np. razem z rentą socjalną. Świadczenie wspierające wolne jest od tzw. kryterium dochodowego. Ponadto jest zwolnione z podatku dochodowego i nie będzie podlegać zajęciu komorniczemu.

Więcej: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną