Wzięliśmy udział w Radzie Sieci OWES

Od marca 2018 r. funkcjonuje Rada Sieci OWES. Sieć OWES rozpoczęła swoje działania w ramach projektu „Forum Aktywności OWES”. Projekt już dawno został zakończony, ale Rada Sieci OWES wciąż funkcjonuje, regularnie spotykając się w celu omawiania bieżących spraw Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jest to sieć działająca nieformalnie, jednak stanowiąca formę przedstawicielstwa OWESów w kontaktach z ministerstwami czy innymi ciałami dialogu.

Województwo łódzkie w Radzie reprezentują Łukasz Waszak (Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – obecny na spotkaniu w formule on-line) oraz Karolina Fijołek (Instytut Spraw Obywatelskich – obecna na spotkaniu na miejscu). Spotkanie Rady Sieci OWES odbyło się w Warszawie w dn. 5 marca 2024 r.

Wsparcie działań reintegracyjnych

Tematem wiodącym spotkania były usługi reintegracji społecznej i zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz związane z nimi działania podejmowane przez OWES.

Prowadzenie działań reintegracyjnych przez PS wobec pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym jest obowiązkiem PS wynikającym z Ustawy o ekonomii społecznej. W ruszającej właśnie perspektywie finansowej dla środków unijnych na lata 2021-2027 zaplanowano, że OWES będą dysponować środkami na dofinansowanie tych działań.

W spotkaniu wziął udział Jakub Schimanek (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej), który omówił zapisy Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027, dzięki czemu rozwikłane zostały kwestie problematyczne podnoszone przez OWES, jak np. rodzaj możliwych do sfinansowania wydatków czy sposób wydatkowania środków na reintegrację społeczną i zawodową. W spotkaniu wziął udział również Filip Kołodziejski (Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), który odniósł się do założeń merytorycznych realizacji w/w wsparcia.

Przyszłość Rady Sieci OWES

Drugim wątkiem spotkania było podsumowanie dotychczasowej działalności Sieci OWES, dyskusja na temat jej potrzeb i planów na rok 2024. W czasie dyskusji wskazano, że konieczne jest wzmocnienie głosu rzeczniczego Rady w dialogu z Ministerstwami odpowiedzialnymi za wdrażanie ekonomii społecznej, a także z innymi podmiotami istotnymi w tym obszarze (jak np. Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej).

Współpraca dla rozwoju ekonomii społecznej

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Prezydium Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (przewodniczący dr hab. Bohdan Skrzypczak oraz wiceprzewodniczący Cezary Miżejewski) oraz Departamentu Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dyrektor Andrzej Radniecki, Filip Kołodziejski – naczelnik Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej, Krzysztof Zawiślak – naczelnik Wydziału ds. Fundacji i Akredytacji OWES). Ta część spotkania polegała na omówieniu planów Ministerstwa oraz Komitetu w obszarze rozwijania ekonomii społecznej oraz możliwości włączenia Rady Sieci OWES w dialog, który służył będzie wprowadzeniu zmian i usprawnieniu systemowych rozwiązań.

Spotkanie było okazją do zacieśnienie kontaktów z przedstawicielami innych OWES oraz przekazania przedstawicielom ministerstw rekomendacji w zakresie rozwijania działań wspierających sektor ekonomii społecznej na poziomie krajowym.

Działania organizacji w latach 2022-2024 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną