Plusy i minusy prowadzenia centrum integracji społecznej (CIS)

Na pewno niejednokrotnie słyszałeś o fundacjach, stowarzyszeniach czy spółdzielniach socjalnych – wszystkie te podmioty tworzą ekonomię społeczną. Być może zastanawiałeś się nad założeniem organizacji pozarządowej lub chcesz poznać bliżej podmioty, w których działania możesz zaangażować się wolontariacko? Poznaj plusy i minusy prowadzenia działalności w formie centrum integracji społecznej (CIS).

CIS jest miejscem będącym jednym z pierwszych etapów na drodze do aktywizacji osób wykluczonych ze społecznej i zawodowej aktywności. Jego uczestnikami są osoby, które nie są w stanie, z różnych względów, funkcjonować na tradycyjnym rynku pracy: byli więźniowie, bezdomni, długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, chorzy psychicznie, uzależnieni od alkoholu czy narkotyków, itp. Centra Integracji Społecznej (CIS) działają na mocy Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. CIS może być utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego, organizację pozarządową, kościelną osobę prawną, a także przez spółdzielnię socjalną.

Najważniejsze plusy i minusy prowadzenia działalności w formie CIS:

PLUSY:

  • Największy potencjał, ze względu na kompleksowość oferty, do aktywizowania zawodowego swoich uczestników wśród wszystkich podmiotów reintegracyjnych, w tym przygotowania ich do samozatrudnienia.
  • Możliwość utrzymywania się uczestników CIS dzięki własnej pracy, poprzez otrzymywanie świadczenia reintegracyjnego za pracę wykonywaną w ramach CIS.
  • CIS jako inkubator przedsiębiorczości społecznej – absolwenci CIS mają możliwość otrzymać wsparcie doradcze, szkoleniowe i finansowe na założenie własnej działalności, a już jako przedsiębiorcy wypożyczyć z CIS np. podstawowy sprzęt.
  • Możliwość prowadzenia (w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego) działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej, dochody z której można przeznaczać na funkcjonowanie CIS.

MINUSY:

  • Wysokie koszty początkowe utworzenia CIS, w tym wysokie wymagania lokalowe (konieczność zapewnienia warunków do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu).
  • Relatywnie wysoki koszt utrzymania CIS i środków przeznaczanych na wsparcie uczestników.
  • Konieczność pozyskania wysoko wykwalifikowanej kadry (pracownicy posiadający
    nie tylko kierunkowe wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, ale i przygotowanie pedagogiczne oraz odpowiednie kompetencje psychospołeczne).
  • Wymóg zatrudnienia uczestnika/absolwenta CIS przez minimum 12 miesięcy – mimo zapewnienia dofinansowania do jego wynagrodzenia, wymóg ten zniechęca niektórych pracodawców do podejmowania współpracy z CIS.


Tekst pochodzi z poradnika „MOCni Wolontariatem” – czytaj/pobierz bezpłatnie!

Czytaj także:

Plusy i minusy prowadzenia fundacji

Plusy i minusy prowadzenia stowarzyszenia

Plusy i minusy prowadzenia spółdzielni socjalnej

Plusy i minusy prowadzenia zakładu aktywności zawodowej (ZAZ)

Plusy i minusy prowadzenia klubu integracji społecznej (KIS)

Plusy i minusy prowadzenia spółki z o.o. non for profit

 

logo mrpips

 

 

Zadanie  „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”

 

 


Informacje o Centrum Integracji Społecznej w Polskim Języku Migowym

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną