Plusy i minusy prowadzenia klubu integracji społecznej (KIS)

Na pewno niejednokrotnie słyszałeś o fundacjach, stowarzyszeniach czy spółdzielniach socjalnych – wszystkie te podmioty tworzą ekonomię społeczną. Być może zastanawiałeś się nad założeniem organizacji pozarządowej lub chcesz poznać bliżej podmioty, w których działania możesz zaangażować się wolontariacko? Poznaj plusy i minusy prowadzenia działalności w formie klubu integracji społecznej (KIS).

Podstawowym celem działalności KIS jest wsparcie osób oraz rodzin w tym, aby w pełni uczestniczyły w życiu rodzinnym, społecznym, zawodowym. W praktyce oznacza to, że osoba doświadczająca w życiu trudności takich, jak bezrobocie, uzależnienie, bezdomność, ubóstwo, problemy z adaptacją, po opuszczeniu zakładu karnego, w KIS może uzyskać pomoc w pokonaniu tych trudności i zdobyciu większej samodzielności życiowej.

KIS-y są powoływane przez jednostkę samorządu terytorialnego, jej jednostkę organizacyjną (ośrodek pomocy społecznej) lub organizację pozarządową. Istnieje także możliwość powołania KIS wspólnie przez kilka podmiotów (tzw. wariant współpartnerski). KIS może powstać także na bazie już działającego podmiotu, jak Gminne Centrum Informacji lub Kluby Pracy.

Najważniejsze plusy i minusy prowadzenia działalności w formie KIS:

PLUSY:

  • Możliwość tworzenia grup wsparcia dla osób o podobnych trudnościach życiowych.
  • Możliwość udzielenia profesjonalnej pomocy psychologicznej w celu odbudowania w uczestnikach poczucia sprawstwa i wpływu na własne życie.
  • Kompleksowość oferowanego wsparcia, obejmującego także różne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego.
  • Potencjał do utworzenia na bazie KIS innych podmiotów, jak Centrum Integracji Społecznej czy spółdzielnia socjalna.
  • Źródła dofinansowania działalności dedykowane dla KIS, np. w ramach konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

MINUSY:

  • Brak osobowości prawnej: KIS nie może samodzielnie nabywać praw i zaciągać zobowiązań.
  • Konieczność zorganizowania lokalnego partnerstwa w celu zapewnienia kompleksowości wsparcia.
  • Zmniejszona efektywność wsparcia KIS, gdy na terenie jego działań nie ma innych podmiotów, jak CIS czy spółdzielnia socjalna (brak możliwości kontynowania wsparcia).
  • Duży wpływ kondycji finansowej samorządu na funkcjonowanie KIS, w tym możliwości zorganizowania robót publicznych i prac społecznie użytecznych.
  • Potencjalny brak stabilności funkcjonowania, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia wykwalifikowanej kadry w przypadku KIS prowadzonego przez organizację pozarządową.

Tekst pochodzi z poradnika „MOCni Wolontariatem” – czytaj/pobierz bezpłatnie!

Czytaj także:

Plusy i minusy prowadzenia fundacji

Plusy i minusy prowadzenia stowarzyszenia

Plusy i minusy prowadzenia spółdzielni socjalnej

Plusy i minusy prowadzenia zakładu aktywności zawodowej (ZAZ)

Plusy i minusy prowadzenia centrum integracji społecznej (CIS)

Plusy i minusy prowadzenia spółki z o.o. non for profit

 

logo mrpips

 

 

Zadanie  „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”

 

 


Klub Integracji Społecznej – definicja w Polskim Języku Migowym

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną