Plusy i minusy prowadzenia fundacji

Na pewno niejednokrotnie słyszałeś o fundacjach, stowarzyszeniach czy spółdzielniach socjalnych – wszystkie te podmioty tworzą ekonomię społeczną. Być może zastanawiałeś się nad założeniem organizacji pozarządowej lub chcesz poznać bliżej podmioty, w których działania możesz zaangażować się wolontariacko? Na początek omówimy plusy i minusy prowadzenia działalności w formie fundacji.

Fundacja

Fundacja jest organizacją pozarządową powoływaną dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych np. rozwój aktywności obywatelskiej, gospodarki, nauki i oświaty, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska czy ochrony zdrowia. Fundację tworzy zazwyczaj jedna lub kilka osób (fizycznych lub prawnych), które są nakierunkowane na realizację określonego celu, ważnego z punktu widzenia dobra wspólnego i przeznaczają na ten cel majątek. Dlatego często mówi się: Jeśli masz przyjaciół – załóż stowarzyszenie. Jeśli masz pieniądze – załóż fundację. Fundację ustanawia fundator w oświadczeniu woli składanym przed notariuszem (lub w testamencie).

Najważniejsze plusy i minusy prowadzenia działalności w formie fundacji:

PLUSY:

 • Możliwość finansowania działań poprzez dotacje, granty, środki od osób fizycznych i prawnych (np. zbiórki publiczne, darowizny pieniężne lub rzeczowe) oraz prowadzenie działalności zarobkowej we własnym zakresie (odpłatnej działalności pożytku publicznego i/lub działalności gospodarczej).
 • Możliwość pozyskiwania środków z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, pod warunkiem zarejestrowanego sądownie statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).
 • Możliwość korzystania ze zwolnień podatkowych.
 • Stosunkowo prosta procedura tworzenia i rejestracji fundacji – wymóg złożenia przed notariuszem oświadczenia o utworzeniu fundacji, przyjęcia przez fundatorów statutu i złożenia wniosku o rejestrację fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego
 • Możliwość założenia fundacji tylko przez jednego fundatora – może nim być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

MINUSY:

 • Konieczność zapewnienia społecznej lub gospodarczej użyteczności działania fundacji (brak możliwości utworzenia jej tylko w celu działania na rzecz fundatora, jego rodziny lub realizacji osobistych interesów określonej grupy).
  Wyższe niż w przypadku stowarzyszenia koszty założenia.
 • Brak obowiązku fundatorów zapewniania środków na dalsze funkcjonowanie fundacji, co może być niekorzystne dla jej trwałości.
  Nakaz rachunkowego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego (nieodpłatnej i odpłatnej), a także działalności gospodarczej.
 • Konieczność corocznego sprawozdawania się (składanie sprawozdania merytorycznego z prowadzonej działalności do wskazanego w statucie ministra właściwego do spraw fundacji, który jest jej organem nadzoru oraz składanie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego).


Tekst pochodzi z poradnika „MOCni Wolontariatem” – czytaj/pobierz bezpłatnie!

Czytaj także:

Plusy i minusy prowadzenia stowarzyszenia

Plusy i minusy prowadzenia spółdzielni socjalnej

Plusy i minusy prowadzenia zakładu aktywności zawodowej (ZAZ)

Plusy i minusy prowadzenia centrum integracji społecznej (CIS)

Plusy i minusy prowadzenia klubu integracji społecznej (KIS)

Plusy i minusy prowadzenia spółki z o.o. non for profit

 

logo mrpips

 

 

Zadanie  „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”

 

 


Informacje o fundacji w Polskim Języku Migowym 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną