Plusy i minusy prowadzenia zakładu aktywności zawodowej (ZAZ)

Na pewno niejednokrotnie słyszałeś o fundacjach, stowarzyszeniach czy spółdzielniach socjalnych – wszystkie te podmioty tworzą ekonomię społeczną. Być może zastanawiałeś się nad założeniem organizacji pozarządowej lub chcesz poznać bliżej podmioty, w których działania możesz zaangażować się wolontariacko? Poznaj plusy i minusy prowadzenia działalności w formie zakładu aktywności zawodowej (ZAZ).

ZAZ tworzony jest w celu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, a także przygotowania ich do życia w otwartym środowisku oraz pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości. Nie są one samodzielną formą prawną –  organizacyjnie i finansowo są wydzieloną jednostką, która uzyskuje status zakładu aktywności zawodowej. O utworzenie ZAZ ubiegać się mogą podmioty, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

ZAZ-y działają na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

Najważniejsze plusy i minusy prowadzenia działalności w formie ZAZ:

PLUSY:

  • Skupienie działalności na aktywizacji zawodowej, społecznej i leczniczej, której efektem ma być znalezienie pracy na otwartym rynku dla jak największej liczby niepełnosprawnych pracowników.
  • Możliwość uczestnictwa w ZAZ stanowi czasem dla osób niepełnosprawnych jedyną możliwość podejmowania aktywności zawodowej.
  • Możliwość sfinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) utworzenia zakładu oraz pokrycia kosztów prowadzenia działalności rehabilitacyjnej na rzecz pracowników z orzeczeniami.
  • Możliwość skorzystania z ulg podatkowych.

MINUSY:

  • Czasochłonna procedura rejestracyjna.
    Brak osobowości prawnej: ZAZ nie może samodzielnie nabywać praw i zaciągać zobowiązań.
  • Co najmniej 70% zatrudnionych w takim zakładzie muszą stanowić pracownicy z aktualnymi orzeczeniami o niepełnosprawności ze stopniem znacznym.
  • Wysokie koszty funkcjonowania.


Tekst pochodzi z poradnika „MOCni Wolontariatem” – czytaj/pobierz bezpłatnie!

Czytaj także:

Plusy i minusy prowadzenia fundacji

Plusy i minusy prowadzenia stowarzyszenia

Plusy i minusy prowadzenia spółdzielni socjalnej

Plusy i minusy prowadzenia centrum integracji społecznej (CIS)

Plusy i minusy prowadzenia klubu integracji społecznej (KIS)

Plusy i minusy prowadzenia spółki z o.o. non for profit

 

logo mrpips

 

 

Zadanie  „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”

 

 


Informacje o Zakładzie Aktywności Zawodowej w Polskim Języku Migowym

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną